Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 59/2016/QĐ-UBND lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2014/QĐ-UBND thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2014/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 188/2013/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội">08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 72/TTr-SXD ngày 14 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án Phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định và Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư dự án) trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các nhà đầu tư dự án là tổ chức thuộc các thành phần kinh tế trong nước, nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Quy định này là cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội theo nguyên tắc ưu tiên đối với nhà đầu tư nào đáp ứng được các tiêu chí về kinh nghiệm, năng lực tài chính (có tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao hơn); giá bán, cho thuê, thuê mua thấp hơn; bảo đảm về chất lượng và tiến độ thực hiện dự án tốt hơn; có cam kết ký quỹ đầu tư tại một ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Việc đăng ký đầu tư và triển khai đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Chương II

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Điều 4. Điều kiện để đăng ký làm chủ đầu tư dự án

Chủ đầu tư dự án phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Là doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư; các Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

2. Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án đó.

4. Thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư bằng 1% tổng mức vốn đầu tư của dự án, nhưng tối đa không quá 05 tỷ đồng, tối thiểu không dưới 01 tỷ đồng. Số tiền ký quỹ cam kết đầu tư sẽ được nhận lại 100% khi nhà đầu tư đã hoàn thành xây dựng phần móng.

Nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ cam kết đầu tư trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục giao đất trong phạm vi dự án.

Trong một số trường hợp đặc biệt (khu vực cần thu hút đầu tư, khu vực chưa được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, khu vực kinh tế khó khăn, ...), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định giảm hoặc miễn nộp tiền ký quỹ cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 5. Trình tự đăng ký, xem xét lựa chọn chủ đầu tư dự án

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố công khai thông tin về dự án trên Website của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Xây dựng, nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án tới Sở Xây dựng.

Hồ sơ đăng ký lập thành 05 bộ, nội dung hồ sơ đăng ký theo Điều 6 của Quy định này.

2. Nội dung công bố thông tin:

a. Quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2000;

b. Địa điểm, ranh giới và diện tích khu đất;

c. Các điều kiện về sử dụng đất; quỹ đất bố trí tái định cư (nếu có);

d. Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình kiến trúc khác trong phạm vi dự án; tiến độ thực hiện dự án;

đ. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có);

e. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án;

g. Yêu cầu về quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong;

h. Các điều kiện tham gia đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

3. Trong thời hạn tối đa 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư dự án, Tổ chuyên gia tổ chức xem xét, đánh giá các hồ sơ đăng ký theo các tiêu chí quy định và có văn bản thông báo kết quả cho Sở Xây dựng. Nhà đầu tư nào đạt yêu cầu thì Sở Xây dựng lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận chủ đầu tư dự án. Sau khi có văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận làm chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư biết.

4. Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư dự án, thì không cần thành lập Tổ chuyên gia tổ chức chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư dự án. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký và lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận chủ đầu tư dự án; trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho nhà đầu tư biết về việc công nhận hay không công nhận chủ đầu tư dự án.

Điều 6. Hồ sơ đăng ký chủ đầu tư dự án

1. Đơn đề nghị đăng ký đầu tư dự án (theo mẫu).

2. Giấy tờ chứng minh cơ sở pháp lý của doanh nghiệp, chứng minh khả năng tài chính đáp ứng điều kiện đăng ký làm chủ đầu tư dự án được quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 4 của Quy định này; giới thiệu năng lực chuyên môn, kinh nghiệm.

3. Thuyết minh ý tưởng đầu tư, gồm các nội dung cơ bản: Dự kiến quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà ở; quy mô một đơn nguyên nhà ở; số tầng cao; tổng diện tích sàn của dự án; tổng số căn hộ dự kiến đầu tư; cơ cấu các loại căn hộ trong dự án; các điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

4. Về tài chính: Dự kiến tổng mức đầu tư; nguồn vốn đầu tư.

5. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án.

6. Các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư (nếu có).

Chương III

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 7. Tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư

1. Tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư (sau đây gọi tắt là Tổ chuyên gia) do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng; thành phần gồm đại diện các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện nơi có dự án đầu tư.

2. Tổ chuyên gia có trách nhiệm xây dựng tiêu chí đánh giá, các thang điểm cụ thể trên cơ sở hồ sơ đăng ký của chủ đầu tư và các yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 của Quy định này để xem xét, chấm điểm. Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tiêu chí đánh giá, các thang điểm.

3. Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư dự án thực hiện theo khoản 4 Điều 5 của Quy định này.

Điều 8. Nguyên tắc và các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

1. Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội thực hiện theo phương pháp chấm điểm (với thang điểm tối đa là 100). Nhà đầu tư phải có tổng số điểm ≥70 điểm và phải đạt các tiêu chí về năng lực tài chính, kinh nghiệm theo quy định mới được đưa vào xét chọn. Nhà đầu tư nào có số điểm cao hơn sẽ được Tổ chuyên gia lựa chọn, báo cáo kết quả cho Sở Xây dựng để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án.

2. Trường hợp có 02 nhà đầu tư có số điểm bằng nhau thì Tổ chuyên gia sẽ căn cứ vào số điểm của các tiêu chí ưu tiên theo thứ tự: Kinh nghiệm, năng lực tài chính (có tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao hơn); bảo đảm về chất lượng và tiến độ thực hiện dự án; giá bán, cho thuê, thuê mua căn hộ (diện tích sử dụng căn hộ); quy mô đầu tư của từng nhà đầu tư để so sánh lựa chọn.

3. Căn cứ vào từng dự án cụ thể, Tổ chuyên gia có trách nhiệm xây dựng bảng điểm cho từng tiêu chí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thang điểm được xác định trên cơ sở 03 tiêu chí sau đây:

a. Năng lực tài chính: Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình vào dự án ít nhất là 15% so với tổng mức đầu tư dự kiến (theo hồ sơ đề xuất).

b. Năng lực kinh nghiệm: Đã trực tiếp đầu tư - kinh doanh ít nhất 01 dự án nhà ở có quy mô xây dựng tương tự.

c. Tiến độ triển khai thực hiện dự án và các đề xuất của nhà đầu tư.

4. Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án thì giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện nơi có dự án tổ chức xem xét, đánh giá lựa chọn chủ đầu tư dự án trên cơ sở hồ sơ đăng ký của chủ đầu tư và các yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 của Quy định này.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy định này; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện liên quan tổ chức xét chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư và các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và những vướng mắc cho UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến dự án, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình đăng ký đầu tư và thực hiện dự án; phối hợp với cơ quan thường trực trong phạm vi thuộc thẩm quyền nhằm thực hiện tốt Quy định này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

 

Tên đơn vị đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ....../..........

.............., ngày… tháng… năm…….

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở THU NHẬP THẤP

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định

1. Tên đơn vị đăng ký:..............................................................................

- Người đại diện:...................................Chức vụ:.......................................

- Địa chỉ:....................................................................................................

- Điện thoại:.........................Fax:.....................Email:...............................

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số:...............Ngày cấp............................

- Cơ quan cấp:............................................Mã số thuế:.............................

2. Ngành nghề đăng ký kinh doanh:..........................................................

...................................................................................................................

3. Địa điểm đầu tư dự án:.....................................................

.................................................................................................................

4. Dự kiến quy mô đầu tư: (Tổng diện tích sàn; dự kiến chiều cao tầng; số căn hộ, loại căn hộ; dự kiến tổng mức đầu tư...)

5. Giới thiệu vài dự án có tính chất và quy mô tương tự của đơn vị đã và đang thực hiện.

6. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án

7. Các cam kết triển khai thực hiện dự án: ( ký quỹ; năng lực tài chính; tiến độ thực hiện...)

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/08/2014
Ngày hiệu lực 21/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/12/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2014/QĐ-UBND thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành 11/08/2014
Ngày hiệu lực 21/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/12/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 21/2014/QĐ-UBND thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2014/QĐ-UBND thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội Bình Định