Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án Phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND trình tự, thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư đã được thay thế bởi Quyết định 21/2014/QĐ-UBND thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 21/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2012/QĐ-UBND trình tự, thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Thông tư số 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở">16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 – 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản số 698/SXD-QLN ngày 07 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án Phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành và các địa phương liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và những vướng mắc cho UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, Ban liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án Phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư dự án) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các nhà đầu tư dự án là tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế trong nước đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Quy định này là cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp theo nguyên tắc ưu tiên đối với nhà đầu tư nào đáp ứng được các tiêu chí về năng lực tài chính, kinh nghiệm, kỹ thuật, tiến độ thực hiện và có cam kết ký quỹ đầu tư tại một ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Việc đăng ký đầu tư và triển khai đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Chương II

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Điều 4. Điều kiện để đăng ký làm chủ đầu tư dự án

Chủ đầu tư dự án phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Các Hợp tác xã được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã.

2. Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án đó.

4. Thực hiện ký quỹ đầu tư bằng 5% tổng mức vốn đầu tư của dự án.

Điều 5. Trình tự đăng ký, xem xét lựa chọn chủ đầu tư dự án

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố thông tin về dự án, nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án tới Sở Xây dựng. Hồ sơ đăng ký lập thành 05 bộ, nội dung hồ sơ đăng ký theo Điều 6 của Quy định này.

2. Trong thời hạn tối đa 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ của chủ đầu tư dự án, Hội đồng tư vấn tổ chức xem xét, đánh giá các hồ sơ đăng ký theo các tiêu chí quy định. Nhà đầu tư nào đạt yêu cầu thì Sở Xây dựng thay mặt Hội đồng tư vấn trình Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo biên bản làm việc của Hội đồng tư vấn) để xem xét công nhận chủ đầu tư dự án. Sau khi có văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận làm chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư biết.

Điều 6. Hồ sơ đăng ký chủ đầu tư dự án

1. Đơn đề nghị đăng ký đầu tư dự án (theo mẫu).

2. Giấy tờ chứng minh cơ sở pháp lý của doanh nghiệp, giới thiệu năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, chứng minh khả năng tài chính.

3. Thuyết minh ý tưởng đầu tư, gồm các nội dung cơ bản: Dự kiến quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà ở; quy mô một đơn nguyên nhà ở; số tầng cao; tổng diện tích sàn của dự án; tổng số căn hộ dự kiến đầu tư; cơ cấu các loại căn hộ trong dự án; các điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; các phương án kết cấu chính và hạ tầng kỹ thuật của khu nhà.

4. Về tài chính và hiệu quả đầu tư của dự án: Dự kiến tổng mức đầu tư; nguồn vốn đầu tư; dự kiến giá bán của 01 căn hộ hoặc giá bán của 1m2 sàn căn hộ; đề xuất các hình thức cho thuê, cho thuê mua, bán căn hộ.

5. Đề xuất phương thức quản lý chung cư nhà ở cho người có thu nhập thấp.

6. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án.

7. Các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư ( nếu có).

8. Phần bản vẽ minh họa sơ bộ ý tưởng đầu tư, bao gồm :

a. Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 hoặc 1/1000 khu đất bố trí xây dựng nhà ở thu nhập thấp.

b. Mặt bằng tầng điển hình các đơn nguyên, các loại căn hộ, diện tích sử dụng chung, diện tích dành cho nhà đầu tư tổ chức kinh doanh dịch vụ (nếu có).

Chương III

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 7. Hội đồng tư vấn lựa chọn nhà đầu tư

1. Hội đồng tư vấn lựa chọn nhà đầu tư (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn) do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, Hội đồng tư vấn do Giám đốc Sở Xây dựng là Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, các ngành liên quan và UBND cấp huyện nơi có dự án đầu tư.

2. Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng tư vấn do Sở Xây dựng quyết định thành lập gồm các thành viên của các cơ quan là thành viên Hội đồng tư vấn.

Điều 8. Nguyên tắc và các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

1. Việc lựa chọn nhà đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp thực hiện theo phương pháp chấm điểm (với thang điểm tối đa là 100). Nhà đầu tư phải có tổng số điểm ≥ 70 điểm và phải đạt các tiêu chí về năng lực tài chính, kinh nghiệm theo quy định mới được đưa vào xét chọn. Nhà đầu tư nào có số điểm cao hơn sẽ được Hội đồng tư vấn lựa chọn và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận làm chủ đầu tư dự án.

2. Trường hợp có 02 nhà đầu tư có số điểm bằng nhau thì Hội đồng tư vấn sẽ căn cứ vào số điểm của các tiêu chí ưu tiên theo thứ tự: Năng lực tài chính; kinh nghiệm; tiến độ thực hiện dự án; quy mô đầu tư; giá bán căn hộ của từng nhà đầu tư để so sánh lựa chọn.

3. Căn cứ vào từng dự án cụ thể, Hội đồng tư vấn có trách nhiệm xây dựng bảng điểm cho từng tiêu chí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thang điểm được xác định trên cơ sở 03 tiêu chí sau đây:

a. Năng lực tài chính: Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình vào dự án ít nhất là

15% so với tổng mức đầu tư dự kiến (theo hồ sơ đề xuất).

- Các giấy tờ chứng minh vốn sở hữu của nhà đầu tư đảm bảo thực hiện dự án được các ngân hàng, tổ chức tín dụng có tư cách pháp nhân xác nhận.

- Đối với nguồn vốn vay và vốn huy động, phải có cam kết cho vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng và cam kết góp vốn.

b. Năng lực kinh nghiệm: Đã trực tiếp đầu tư - kinh doanh ít nhất 01 dự án nhà ở có quy mô xây dựng tương tự.

c. Hiệu quả đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện dự án và các đề xuất của nhà đầu tư: Hệ số sử dụng đất; tổng số căn hộ được bố trí trong khu nhà ở; cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án; giá bán căn hộ; phương thức bán, cho thuê, thuê mua căn hộ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy định này; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện liên quan tổ chức xét chọn chủ đầu tư dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư và các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư dự án Phát triển nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến dự án, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình đăng ký đầu tư và thực hiện dự án; phối hợp với cơ quan thường trực trong phạm vi thuộc thẩm quyền nhằm thực hiện tốt Quy định này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để được xem xét giải quyết, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

 

Tên đơn vị đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ....... / ..........

.............., ngày tháng    năm     

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở THU NHẬP THẤP

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định

1. Tên đơn vị đăng ký:..............................................................................

- Người đại diện:...................................Chức vụ:.......................................

- Địa chỉ:....................................................................................................

- Điện thoại:.........................Fax:.....................Email:...............................

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số:...............Ngày cấp............................

- Cơ quan cấp:............................................Mã số thuế:.............................

2. Ngành nghề đăng ký kinh doanh:..........................................................

...................................................................................................................

3. Địa điểm đầu tư dự án:.....................................................

.................................................................................................................

4. Dự kiến quy mô đầu tư: ( Tổng diện tích sàn; dự kiến chiều cao tầng; số căn hộ, loại căn hộ; dự kiến tổng mức đầu tư...)

5. Giới thiệu vài dự án có tính chất và quy mô tương tự của đơn vị đã và đang thực hiện.

6. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án

7. Các cam kết triển khai thực hiện dự án: ( ký quỹ; năng lực tài chính; tiến độ thực hiện...)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/02/2012
Ngày hiệu lực 26/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/08/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2012/QĐ-UBND trình tự, thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND trình tự, thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành 16/02/2012
Ngày hiệu lực 26/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/08/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 05/2012/QĐ-UBND trình tự, thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư

Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2012/QĐ-UBND trình tự, thủ tục đăng ký lựa chọn nhà đầu tư