Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND sửa đổi quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016 của tỉnh Bình Định

Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 3064/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Bình Định 2014 2016 và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH GIỮA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ÁP DỤNG CHO NĂM NGÂN SÁCH 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 18 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghđịnh s91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 ca Chính phvQuy định chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Ban hành văn bn quy phạm pháp lut ca Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2011 - 2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016; Báo cáo thẩm tra số 40/BCTT-KT&NS ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,              

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 18 để áp dụng cho năm ngân sách 2016 cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các nguồn thu ngân sách tỉnh hưởng 100% như sau:

- Sửa đổi, bổ sung quy định: “- Tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, Khu Kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và các khu tái định cư do tỉnh quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Riêng đối với tiền sử dụng đất tại một số khu tỉnh giao cho thành phố Quy Nhơn quản lý và tiền sử dụng đất thu từ hộ gia đình, cá nhân khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn được đối chiếu, xác nhận và cấp lại toàn bộ cho ngân sách thành phố Quy Nhơn;” thành:

“- Tiền sử dụng đất của các dự án, công trình do tỉnh đầu tư và quản lý (kể cả các khu tái định cư do ngân sách tỉnh đầu tư để bố trí đất tái định cư cho các hộ bị giải tỏa trên địa bàn thành phố Quy Nhơn);”.

- Sửa đổi, bổ sung quy định: “- Các khoản phí, lệ phí, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật do các cơ quan trực thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn nộp (được Chính phủ quy định cho ngân sách địa phương được hưởng);” thành:

 “- Các khoản phí, l p, phn np ngân sách theo quy định ca pháp lut do các cơ quan trc thuc tnh và Trung ương đóng trên địa bàn np (đưc Chính ph quy định cho ngân sách đa phương đưc hưng); phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;”.

- Bổ sung quy định nguồn thu vào Điểm a Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa đối với phần ngân sách địa phương hưởng theo quy định;”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Sửa đổi, bổ sung quy định: “- Khon thu phân chia theo t l phn trăm (%) giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện ngân sách xã, th trn:

Tin s dụng đt do các cấp có thẩm quyền giao đất (trừ tiền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn hội, các khu công nghiệp và các khu tái định cư do tỉnh quy hoạch và đầu tư xây dựng).” thành:

“ - Khoản thu phân chia theo t l phn trăm (%) giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã ngân sách xã, phường, th trn:

Tin s dụng đt do cấp có thẩm quyền giao đất (tr tin s dụng đt phát sinh trên đa bàn thành ph Quy Nhơn, các dự án, công trình tỉnh đầu tư và quản lý).”.

3. Bổ sung quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các khoản thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng 100% như sau:

“- Ngân sách thành phố Quy Nhơn hưởng 100% tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn thu được từ các khu đất quy hoạch do tỉnh giao cho thành phố Quy Nhơn đầu tư xây dựng và giao đất theo quy định; 100% tiền s dng đt thu thgia đình, cá nhân khi làm giấy chng nhn quyền s dụng đt tn đa bàn thành ph Quy Nhơn (trừ tiền sử dụng đất thu từ hộ gia đình, cá nhân thuộc các dự án, công trình tỉnh đầu tư và quản lý);”.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Sửa đổi, bổ sung quy định: “1. Tiền sử dụng đất thu được từ các địa bàn thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và các khu tái định cư do tỉnh quy hoạch và đầu tư xây dựng được phân chia cho ngân sách tỉnh 100%” thành:

“1. Tiền sử dụng đất của các dự án, công trình do tỉnh đầu tư và quản lý (kể cả các khu tái định cư do ngân sách tỉnh đầu tư để bố trí đất tái định cư cho các hộ bị giải tỏa trên địa bàn thành phố Quy Nhơn) được phân chia cho ngân sách tỉnh hưởng 100%.”

Điều 2. Các nội dung quy định trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015 tiếp tục áp dụng thực hiện cho năm ngân sách 2016 như sau:

Đối với các nội dung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015 (ngoài nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này) tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010, Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011, Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 và Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách Bình Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Thanh Tùng
       Ngày ban hành25/12/2015
       Ngày hiệu lực01/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách Bình Định

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách Bình Định