Quyết định 43/2015/QĐ-UBND

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2010/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2011 - 2015 để áp dụng cho năm ngân sách 2016 do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp nguồn thu chi các cấp chính quyền địa phương Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 3064/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Bình Định 2014 2016 và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp nguồn thu chi các cấp chính quyền địa phương Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH GIỮA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 ÁP DỤNG CHO NĂM NGÂN SÁCH 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 12 sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2011 - 2015 để áp dụng cho năm ngân sách 2016 (kể từ ngày 01/01/2016) cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh đối với các nguồn thu ngân sách tỉnh hưởng 100% như sau:

a. Sửa đổi, bổ sung quy định: “- Tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và các khu tái định cư do tỉnh quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Riêng đối với tiền sử dụng đất tại một số khu tỉnh giao cho thành phố Quy Nhơn quản lý và tiền sử dụng đất thu từ hộ gia đình, cá nhân khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn được đối chiếu, xác nhận và cấp lại toàn bộ cho ngân sách thành phố Quy Nhơn;” thành:

“- Tiền sử dụng đất của các dự án, công trình do tỉnh đầu tư và quản lý (kể cả các khu tái định cư do ngân sách tỉnh đầu tư để bố trí đất tái định cư cho các hộ bị giải tỏa trên địa bàn thành phố Quy Nhơn);”

b. Sửa đổi, bổ sung quy định: “- Các khoản phí, lệ phí, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật do các cơ quan trực thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn nộp (được Chính phủ quy định cho ngân sách địa phương được hưởng);” thành:

“- Các khoản phí, lệ phí, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật do các cơ quan trực thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn nộp (được Chính phủ quy định cho ngân sách địa phương được hưởng); phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;”

c. Bổ sung quy định nguồn thu vào Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh như sau:

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa đối với phần ngân sách địa phương hưởng theo quy định;”

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh như sau:

Sửa đổi, bổ sung quy định: “- Khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn:

Tiền sử dụng đất do các cấp có thẩm quyền giao đất (trừ tiền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và các khu tái định cư do tỉnh quy hoạch và đầu tư xây dựng).” thành:

“ - Khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn:

Tiền sử dụng đất do cấp có thẩm quyền giao đất (trừ tiền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, các dự án, công trình tỉnh đầu tư và quản lý).

3. Bổ sung quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh đối với các khoản thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng 100% như sau:

“- Ngân sách thành phố Quy Nhơn hưởng 100% tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn thu được từ các khu đất quy hoạch do tỉnh giao cho thành phố Quy Nhơn đầu tư xây dựng và giao đất theo quy định; 100% tiền sử dụng đất thu từ hộ gia đình, cá nhân khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (trừ tiền sử dụng đất thu từ hộ gia đình, cá nhân thuộc các dự án, công trình tỉnh đầu tư và quản lý);”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh như sau:

Sửa đổi, bổ sung quy định: “1. Tiền sử dụng đất thu được từ các địa bàn thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và các khu tái định cư do tỉnh quy hoạch và đầu tư xây dựng được phân chia cho ngân sách tỉnh 100%” thành:

“1. Tiền sử dụng đất của các dự án, công trình do tỉnh đầu tư và quản lý (kể cả các khu tái định cư do ngân sách tỉnh đầu tư để bố trí đất tái định cư cho các hộ bị giải tỏa trên địa bàn thành phố Quy Nhơn) được phân chia cho ngân sách tỉnh hưởng 100%.”

Điều 2. Các nội dung quy định trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục áp dụng cho năm ngân sách 2016 như sau:

Các nội dung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 (ngoài nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này) tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010, Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011, Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với quy định tại Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực04/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp nguồn thu chi các cấp chính quyền địa phương Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp nguồn thu chi các cấp chính quyền địa phương Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành25/12/2015
       Ngày hiệu lực04/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp nguồn thu chi các cấp chính quyền địa phương Bình Định

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp nguồn thu chi các cấp chính quyền địa phương Bình Định