Quyết định 52/2011/QĐ-UBND

Quyết định 52/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2011/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu chi ngân sách Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2011/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH GIỮA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của HĐND tỉnh Khóa XI kỳ họp thứ 2 về Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2856/TTr-STC-NS ngày 22/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015 quy định tại Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 như sau:

1. Năm 2011.

Đối với tiền sử dụng đất năm 2011 (sau khi trừ đi chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và trích lập Quỹ phát triển đất) thuộc quỹ đất do các huyện quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, sau khi thực hiện tỷ lệ điều tiết theo quy định tại Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát số tiền sử dụng đất trên địa bàn các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 (có danh mục kèm theo) và cấp bổ sung mục tiêu cho ngân sách các xã này để đảm bảo đạt 100% tiền sử dụng đất trên địa bàn xã.

2. Từ ngày 01/01/2012:

Sửa đổi quy định tại Khoản 4, Điều 6 Chương II Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh như sau:

4. Quỹ đất do huyện quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt (ngoài các quy định nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quy định này) thì nguồn thu tiền sử dụng đất sau khi trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được phân chia cho ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn như sau:

- Ngân sách huyện 40%; ngân sách xã 60%;

- Ngân sách huyện 70%; ngân sách thị trấn 30%.

Riêng đối với các xã được cấp thẩm quyền quyết định thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011 - 2015 (có danh mục kèm theo) được bổ sung thêm từ ngân sách huyện bảo đảm nguồn thu tiền sử dụng đất để lại cho ngân sách xã là 100% để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo quy định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này bổ sung Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2011/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu chi ngân sách Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 52/2011/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu chi ngân sách Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu52/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýLê Hữu Lộc
       Ngày ban hành30/12/2011
       Ngày hiệu lực01/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 52/2011/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu chi ngân sách Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2011/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu chi ngân sách Bình Định

           • 30/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực