Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND sửa đổi quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách các cấp Bình Định


HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ÐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 19/2012/NQ-ND

Bình Định, ngày 07 tng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH GIỮA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ÐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Lut T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn Quy phạm pháp luật ca Hi đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước s 01/2002/QH11 đã được Quc hi thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Ngh quyết s 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 ca y ban Thưng v Quc hi vban hành Quy chế hot động ca Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Ngh đnh s 91/2006/-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 ca Cnh phv Quy định chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Ban hành văn bn quy phạm pháp lut ca Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân;

Căn cứ Ngh quyết s 14/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Ka X k hp th 18; Ngh quyết s 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 ca Hội đồng nhân dân tnh Ka XI k hp th 3 quy đnh phân cp ngun thu, nhiệm v chi ngân sách gia các cấp chính quyền địa phương giai đon 2011-2015;

Sau khi xem xét T trình s 118/TTr-UBND ngày 30/11/2012 ca y ban nhân dân tỉnh v vic đ ngh sa đi, b sung Quy định phân cp nguồn thu, nhiệm v chi ngân sách gia các cấp chính quyền đa phương giai đon 2011-2015; Báo cáo thm tra s24/BCTT-KTNS ngày 03/12/2012 ca Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến ca các đi biu Hi đồng nhân dân tnh tại k họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nht trí thông qua Quy định vsa đi, bsung quy định phân cp ngun thu, nhiệm v chi ngân sách gia các cấp chính quyền địa phương giai đon 2011 - 2015 đã quy đnh tại Ngh quyết s 14/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 ca Hi đồng nhân dân tnh Khóa X k hp th 18; Ngh quyết s 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 ca Hi đồng nhân dân tỉnh Ka XI k họp th 3 như sau:

1. Các khoản quy đnh liên quan đến việc thành lp thị xã An Nhơn và thành lập các phưng thuc th xã An Nhơn, tnh Bình Định:

a. Vtên gọi.

- Thay thế tên gọi huyện An Nhơnđối vi nhng quy định cho huyện An Nhơn thành th xã An Nhơn;

- Thay thế tên gọi th trn Bình Đnhthành phường Bình Định”;

- Thay thế tên gọi th trn Đập Đá” thành phưng Đập Đá;

- Thay thế tên gọi xã Nhơn Hưngthành phưng Nhơn Hưng;

- Thay thế tên gọi xã Nhơn Thành thành phưng Nhơn Thành”;

- Thay thế tên gọi xã Nhơn a” thành phưng Nhơn a”.

b. Về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách.

Sau khi thay thế tên gi, th xã An Nhơn và các phường Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hưng, Nhơn Thành, Nhơn Hòa đưc thc hiện phân cấp ngun thu, nhiệm vụ chi ngân sách gia các cp chính quyền địa phương của tỉnh Bình Định như quy đnh đi vi huyện An Nhơn, thtrấn Bình Định, thtrn Đập Đá, các xã Nhơn Hưng, Nhơn Thành, Nhơn Hòa ti Ngh quyết s 14/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 ca Hi đồng nhân dân tnh Khóa X k hp th 18; Ngh quyết s 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 ca Hi đồng nhân dân tỉnh Ka XI k họp th 3.

2. V thuế tài nguyên, tin thuê đt, thuê mt c đi vi khai thác yến sào:

a. Bổ sung nội dung quy đnh các khon thu ngân sách tnh hưng 100% thêm khon thu thuế tài nguyên, tin thuê đt, thuê mặt nước đi vi vic khai thác yến sào tnh Bình Định.

b. Điều chỉnh nội dung quy định các khoản thu ngân sách huyn, th xã, thành ph hưng 100% loi trừ khoản thu thuế tài nguyên, tin thuê đt, thuê mặt nước đi vi việc khai thác yến sào tỉnh Bình Định.

Điều 2.y ban nhân dân tnh có trách nhim t chc thc hin Ngh quyết.

Điều 3. Thưng trc Hi đng nhân dân tnh, các Ban ca Hi đng nhân dân tnh, đi biu Hi đng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thc hiện Ngh quyết.

Ngh quyết này đã đưc Hi đng nhân dân tnh Khóa XI, k họp th 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012; có hiu lc thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2013./.

 

 

CHỦ TCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách các cấp Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách các cấp Bình Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Thanh Tùng
       Ngày ban hành07/12/2012
       Ngày hiệu lực01/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách các cấp Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách các cấp Bình Định

          • 07/12/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/01/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực