Quyết định 32/2015/QĐ-UBND

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND phí tham quan danh lam di tích lịch sử công trình văn hóa Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 3064/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Bình Định 2014 2016 và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2015/QĐ-UBND phí tham quan danh lam di tích lịch sử công trình văn hóa Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ, CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐNDUBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 11 về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

1. Đối tượng nộp phí

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Đối tượng miễn, giảm

a. Đối tượng miễn:

- Trẻ em dưới 6 tuổi;

- Thương binh, bệnh binh (phải có thẻ thương binh, bệnh binh);

- Người khuyết tật.

b. Đối tượng giảm 50%:

- Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”;

- Người cao tuổi;

- Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi;

- Học sinh, sinh viên đi tham quan tìm hiểu nghiên cứu, học tập có tổ chức tại Bảo tàng Quang Trung (có giấy giới thiệu của nhà trường).

Đối với người thuộc diện được hưởng nhiều trường hợp ưu đãi giảm thu phí nêu trên thì chỉ giảm 50% phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa

3. Mức thu

a. Mức thu tối đa: 30.000 đồng/lần/người. Mức thu này áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan.

b. Mức thu cụ thể tại một số địa điểm tham quan: như Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này.

4. Tỷ lệ % để lại cho đơn vị thu

Các đơn vị được phép thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh được trích để lại 90% số phí thu được, 10% còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 2. Căn cứ vào mức thu tối đa tại Điểm a Khoản 3 Điều 1 và đặc điểm thực tế của từng danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa; các đơn vị được phép tổ chức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có trách nhiệm xây dựng đề án tổ chức thu và mức thu cụ thể (mới phát sinh hoặc điều chỉnh) gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các quy định pháp quy do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, gồm:

- Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành khung mức thu và tỷ lệ % để lại về phí tham quan;

- Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí tham quan tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định phí tham quan tại Công viên Di tích Tháp Đôi và Công viên Hữu Nghị, thành phố Quy Nhơn;

- Mục 1: Phí tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tại Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh Bình Định;

- Mục 4: Phí tham quan tại Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC PHÍ THAM QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32 /2015/QĐ-UBND ngày 01 / 9 /2015 của UBND tỉnh Bình Định)

Số TT

Địa điểm thu phí

Đơn vị tính

Mức thu phí cụ thể *)

Cơ quan thu

1

Bảo tàng Quang Trung

đồng/lần/người

19.000

Bảo tàng Quang Trung

2

Bảo tàng Tổng hợp Bình Định

đồng/lần/người

5.000

Bảo tàng Tổng hợp Bình Định

(*): Mức thu được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan.

 

PHỤ LỤC 02

HỢP NHẤT DANH MỤC PHÍ THAM QUAN TẠI 08 DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ, CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32 /2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Bình Định)

Số TT

Địa điểm thu phí

Đơn vị tính

Mức thu phí cụ thể (*)

Cơ quan thu

1

Khu du lịch Hầm Hô

đồng/lần/người

19.000

Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô

2

Tháp Đôi

đồng/lần/người

8.000

Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

3

Tháp Dương Long

đồng/lần/người

7.000

Ban quản lý Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh thuộc Sở Văn hóa - hể thao và Du lịch

4

Tháp Bánh Ít

đồng/lần/người

7.000

Ban quản lý Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

5

Tháp Cánh Tiên

đồng/lần/người

7.000

Ban quản lý Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

6

Khu du lịch Hồ Núi Một

đồng/lần/người

6.000

Công ty TNHH hai thác công trình thủy lợi Bình Định

7

Công viên Hữu Nghị (Sở thú)

đồng/lần/người

5.000

Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

8

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (tại địa điểm danh lam thắng cảnh)

đồng/lần/người

5.000

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa

(*): Mức thu được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 32/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/09/2015
Ngày hiệu lực 11/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/08/2017
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2015/QĐ-UBND phí tham quan danh lam di tích lịch sử công trình văn hóa Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND phí tham quan danh lam di tích lịch sử công trình văn hóa Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 32/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Ngô Đông Hải
Ngày ban hành 01/09/2015
Ngày hiệu lực 11/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/08/2017
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 32/2015/QĐ-UBND phí tham quan danh lam di tích lịch sử công trình văn hóa Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2015/QĐ-UBND phí tham quan danh lam di tích lịch sử công trình văn hóa Bình Định