Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2011 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, cụ thể như sau:

I - MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; trong đó tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2012 xác định là năm: “Tập trung nguồn lực để bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm và nông thôn mới”.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11,5 - 12,0%. Trong đó:

+ Ngành công nghiệp - xây dựng tăng 11,0 - 11,5%;

+ Ngành dịch vụ tăng 15,5 - 16,0%;

+ Ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 3,5 - 4,0%.

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 55,2%, dịch vụ 30,8%, nông - lâm nghiệp - thủy sản 14%.

- Sản lượng lương thực có hạt 40,29 vạn tấn.

- GDP bình quân đầu người đạt khoảng 49 triệu đồng, tương đương khoảng 2.200 USD.

- Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17.835 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2011.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 750 - 800 triệu USD.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 18.224 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 8.310,6 tỷ đồng.

- Thu hút đầu tư nước ngoài 20 dự án với số vốn đăng ký 250 triệu USD, trong nước 52 dự án với số vốn đăng ký 4.900 tỷ đồng.

- Mức giảm tỷ lệ sinh 0,3%o.

- Số bác sĩ trên một vạn dân: 7,5 bác sĩ.

- Tỷ lệ hộ nghèo còn 7,05%.

- Số lao động được giải quyết việc làm 21 nghìn người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 57%.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 13%.

- Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý: 75%.

- Tỷ lệ dân số đô thị chiếm 23,5% tổng số dân.

II - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; bảo đảm sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các cấp, các ngành trong tổ chức, triển khai thực hiện. Chủ động kiểm soát giá, tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặn nạn đầu cơ, kiên quyết chống hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm soát và khống chế chỉ số giá tiêu dùng ổn định trong năm 2012.

2. Chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp; ưu tiên các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, có suất đầu tư lớn; khuyến khích phát triển công nghiệp thương mại phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu…, tăng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu, các doanh nghiệp chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tập trung mọi nguồn lực cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ động quỹ đất để giao đất sạch cho các dự án và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án theo đúng tiến độ.

3. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, trong đó tập trung triển khai quy hoạch phân vùng, phân khu theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc và cụ thể hóa Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch. Tích cực thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, trong đó đầu tư mô hình điểm để nhân rộng. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý đầu tư, nâng cao hiệu quả xây dựng cơ bản, chống thất thoát lãng phí. Rà soát, đánh giá các dự án phát triển kết cấu hạ tầng để bố trí vốn đầu tư tập trung cho các dự án có thể hoàn thành, đưa vào sử dụng ngay trong năm 2012 - 2013; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các công trình trọng điểm, trọng tâm của tỉnh, các công trình văn hóa, thể dục thể thao: Khu du lịch, vui chơi giải trí, bệnh viện đa khoa tỉnh, khu đào tạo huấn luyện thể dục, thể thao, văn miếu tỉnh, Nhà hát lớn…, tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát nợ trong đầu tư XDCB góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

4. Khắc phục khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, tăng sức thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, có giải pháp cụ thể khắc phục kịp thời hiệu quả do thiên tai, dịch bệnh, nâng cao hệ số sử dụng đất để tăng sản lượng lương thực, thực phẩm; sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách của tỉnh cho phù hợp để thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, trước mắt đào tạo tập huấn cho cán bộ các xã, huy động tổng hợp các nguồn vốn xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, các công trình văn hóa ở cấp thôn, bản; từng bước hoàn thành các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

5. Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh, có biện pháp thu hồi đất của các dự án không thực hiện theo quy định; xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm đất công để xây dựng trái phép. Tích cực triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Chủ động triển khai đề án bảo vệ môi trường nông thôn, ngăn ngừa hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, bệnh viện; thường xuyên thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

6. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông đại trà và mũi nhọn, đổi mới công tác quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo, hoàn thành mục tiêu phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, tiếp tục quan tâm mở rộng diện tích, đầu tư cải tạo, nâng cấp các trường học; đầu tư cơ sở vật chất, trang, thiết bị các trường học, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa việc huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục - đào tạo. Quan tâm đầu tư cho các cấp học, bậc học giáo dục ở các địa bàn vùng dân tộc, miền núi, vùng khó khăn, con em thuộc hộ nghèo. Triển khai có hiệu quả quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020 và đề án dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo; sắp xếp và xây dựng mô hình dạy nghề và giáo dục thường xuyên cấp huyện. Tăng cường đào tạo, dạy nghề cho lao động khu vực nông nghiệp nông thôn. Chú ý gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng và đào tạo theo địa chỉ. Đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế, đồng thời huy động các thành phần kinh tế nâng cao chất lượng, số lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; từng bước khắc phục tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Chủ động và tích cực kiểm soát các dịch bệnh nguy hiểm ở người. Tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách kịp thời, đúng đối tượng. Đẩy mạnh chương trình giảm nghèo, bảo đảm giảm nghèo bền vững. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tập trung đầu tư đối với những xã nghèo, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp, nhà ở cho sinh viên; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm của cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính Nhà nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.

9. Tăng cường củng cố quốc phòng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định về chính trị để tập trung phát triển kinh tế. Tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, tham nhũng; xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, không để lọt tội phạm, làm oan người vô tội; ngăn chặn, đầy lùi tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết;

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND các cấp có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

- HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nghị quyết này đ­ược HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14-12-2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 22/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu22/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhạm Văn Vọng
       Ngày ban hành19/12/2011
       Ngày hiệu lực19/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 22/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012