Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX đã được thay thế bởi Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 19/06/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 23/2008/NQ-HĐND

Gò Vấp, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2009 TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 11 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009 tiến hành kỳ họp lần thứ 11 vào ngày 16 tháng 12 năm 2008;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân quận, báo cáo của các ngành, báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân quận và ý kiến phát biểu thảo luận tại kỳ họp;
Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX ngày 16 tháng 12năm 2008,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về tình hình hoạt động năm 2008 và Chương trình công tác năm 2009. Nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, ngân sách quận năm 2008 và chương trình công tác năm 2009.

Điều 2. Một số chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2009:

I. Nhóm các chỉ tiêu về kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

1. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của 3 khu vực: 15%;

2. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 10,18%;

3. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa xã hội tăng 34,25%;

4. Tỷ trọng thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chiếm 48%;

5. Kim ngạch xuất khẩu 240 triệu USD, tăng 16%;

6. Kim ngạch nhập khẩu 195 triệu USD, tăng 15%;

II. Nhóm chỉ tiêu ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản:

7. Thu ngân sách nhà nước: chỉ tiêu pháp lệnh 562,200 tỷ đồng, tăng 10,29% so dự toán năm 2008. Phấn đấu vượt thu 5,6% với tổng mức là: 593,700 tỷ đồng;

8. Thu ngân sách quận là: 320,295 tỷ đồng;

9. Thu ngân sách phường là: 62,979 tỷ đồng;

10. Chi ngân sách quận là: 320,295 tỷ đồng. Trong đó chi ngân sách phường là: 46,727 tỷ đồng;

11. Vốn đầu tư đề nghị từ ngân sách thành phố là: 75,523 tỷ đồng;

12. Vốn đầu tư đề nghị từ ngân sách thành phố phân cấp: 186,464 tỷ đồng;

13. Vốn đầu tư đề nghị từ nguồn vốn tiết kiệm tăng thu được điều tiết từ ngân sách quận: 28,774 tỷ đồng;

14. Vốn đầu tư từ “Quỹ đóng góp tự nguyện phát triển cơ sở hạ tầng” của quận là: 11,802 tỷ đồng.

III. Nhóm chỉ tiêu an sinh xã hội đề nghị phấn đấu:

15. Giới thiệu giải quyết việc làm: 15.000 lượt lao động;

16. Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,05%;

17. Tổng Quỹ xóa đói giảm nghèo là 07 tỷ đồng. Phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới của thành phố (có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm).

18. Phủ mạng cấp nước sạch trong địa bàn dân cư: 80%;

19. Tỷ lệ hộ gia đình được cung cấp nước sạch: 50%;

20. Giữ vững và nâng chất hộ gia đình văn hóa, đảm bảo tỷ lệ 85%;

21. Giữ vững danh hiệu và nâng chất hoạt động 63 khu phố văn hóa;

22. Xây dựng từ 1 đến 2 Phường văn hóa (phường 1 và phường 7);

23. Tỷ lệ người rèn luyện thân thể thường xuyên 29%;

24. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đủ 7 loại vaccin: 98%;

25. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 3%;

26. Vận động 4.000 ca hiến máu nhân đạo.

IV. Nhóm chỉ tiêu an ninh - quốc phòng

27. Giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự 5%;

28. Tỷ lệ khám phá án hình sự trên 70%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá trên 90%;

29. Giảm tai nạn giao thông 10%; có biện pháp chống ùn tắc giao thông cục bộ đạt hiệu quả;

30. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ;

Ngoài 30 chỉ tiêu chủ yếu phải thực hiện, trong năm 2009 Ủy ban nhân dân quận cần tập trung thực hiện một số công trình sau:

* Các công trình khởi công mới: 07 công trình trường học (trong đó có khởi công 01 trường tiểu học và 02 trường trung học cơ sở thuộc công trình 06 trường phổ thông của Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX), 01 trạm y tế, 07 trụ sở làm việc, 14 đường, hẻm và 02 công trình khác.

* Các công trình chuẩn bị đầu tư: 14 công trình trường học, 01 trạm y tế, 05 trụ sở làm việc, 04 đường, hẻm và 07 công trình khác.

* Tiếp tục thực hiện các chương trình, công trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy:

- Công trình xây dựng trung tâm hoa kiểng Gò Vấp: đầu tư hạ tầng để đưa vào hoạt động.

- Chương trình Nhà nước và nhân dân cùng làm: xi măng hóa 100% hẻm, thực hiện mở rộng hẻm dưới 2 mét phấn đấu mỗi phường ít nhất 01 hẻm.

- Chương trình phục vụ tái định cư giai đoạn 2006 - 2010: tiếp tục kêu gọi đầu tư, khởi công 02 dự án chung cư tại phường 6 và phường 14.

- Công trình công viên văn hóa: thực hiện hạ tầng các khu chức năng theo quy hoạch chi tiết.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu đã nêu tại kỳ họp để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009;

Thường trực Hội đồng nhân dân quận, 2 Ban Hội đồng nhân dân và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các ban - ngành của quận và 16 phường để hoạt động và tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết của kỳ họp. Tiếp thu và giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri;

Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên vận động toàn thể cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2009;

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp lần thứ 11./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực23/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/06/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Kim Hiếu
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực23/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/06/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX