Quyết định 3112/QĐ-UBND

Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3112/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 19 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận Gò Vấp tại Tờ trình số 94/TTr-PTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 02 văn bản của Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp (ban hành trước ngày 25 tháng 4 năm 2009) và 11 văn bản của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp hết hiệu lực thi hành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp)

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

01

40/2006/NQ-HĐND

05/07/2006

Nghị quyết về quy chế vận động, huy động nhân dân đóng góp quyền sử dụng đất, giải toả mặt bằng để mở rộng, nâng cấp hẻm chỉnh trang giao thông nội bộ trên địa bàn quận Gò Vấp.

29/7/2008

Không còn phù hợp do Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 19/7/2006 ban hành quy chế vận động, huy động nhân dân đóng góp quyền sử dụng đất, giải tỏa mặt bằng để mở rộng, nâng cấp hẻm, chỉnh trang giao thông nội bộ trên địa bàn quận Gò Vấp đã được thay thế bởi Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của UBND quận Gò Vấp

02

23/2008/NQ-HĐND

16/12/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009

01/01/2010

Văn bản tự quy định thời gian hết hiệu lực

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

01

07/2006/QĐ-UBND

17/3/2006

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị.

04/5/2009

Đã được thay thế bởi Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 04/5/2009 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị quận Gò Vấp

02

14/2006/QĐ-UBND

07/4/2006

Quyết định về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

29/4/2010

Đã được thay thế bởi Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 22/4 /2010 của UBND quận Gò Vấp về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Gò Vấp

03

19/2006/QĐ-UBND

26/5/2006

Quyết định về vận hành chính thức chương trình phần mềm “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” của Chính phủ.

26/5/2006

Đã được điều chỉnh thành Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 26/5/2006 của UBND quận Gò Vấp

04

22/2006/QĐ-UBND

09/6/2006

Quyết định về ban hành Quy chế đánh giá, xét khen thưởng thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

07/12/2011

Đã được thay thế bởi Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng tại quận Gò Vấp

05

25/2006/QĐ-UBND

19/7/2006

Quyết định ban hành quy chế vận động, huy động nhân dân đóng góp quyền sử dụng đất, giải tỏa mặt bằng để mở rộng, nâng cấp hẻm, chỉnh trang giao thông nội bộ trên địa bàn quận Gò Vấp.

29/7/2008

Đã được thay thế bởi Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của UBND quận Gò Vấp về ban hành Quy chế Tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò vấp theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

06

29/2006/QĐ-UBND

13/11/2006

Quyết định về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn năm 2006-2010.

11/02/2010

Văn bản tự quy định thời gian hết hiệu lực (Hiện Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của UBND quận Gò Vấp về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2010)

07

01/2007/ QĐ-UBND

01/02/2007

Quyết định về việc ban hành quy chế hỗ trợ chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân, cơ quan phòng, chống tham nhũng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

04/10/2010

Đã được thay thế bởi Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND quận Gò Vấp ban hành Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm

 

08

01/2008/ QĐ-UBND

11/4/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung và công bố Quy định hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp công tác, giúp đỡ Công an nhân dân, cơ quan phòng, chống tham nhũng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

04/10/2010

Đã được thay thế bởi Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND quận Gò Vấp ban hành Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm

09

02/2008/ QĐ-UBND

07/5/2008

Quyết định ban hành quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Ủy ban nhân dân 16 phường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

23/9/2011

Đã được thay thế bởi Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 của UBND quận Gò Vấp ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò Vấp

III. CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

01

05/2006/CT-UBND

28/02/2006

Chỉ thị về tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

01/7/2010

Không còn phù hợp do Luật Dân quân tự vệ đã có hiệu lực thi hành

02

20/2006/CT-UBND

31/5/2006

Chỉ thị về một số công việc sử dụng phần mềm QLCV-HSCV trong hệ thống mạng quận Gò Vấp.

31/5/2006

Đã được điều chỉnh thành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 31/5/2006 của UBND quận Gò Vấp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3112/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3112/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2012
Ngày hiệu lực19/06/2012
Ngày công báo15/07/2012
Số công báoSố 32
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3112/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3112/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Hồng
       Ngày ban hành19/06/2012
       Ngày hiệu lực19/06/2012
       Ngày công báo15/07/2012
       Số công báoSố 32
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

           • 19/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực