Quyết định 01/2008/QĐ-UBND

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung và công bố quy định hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ công an nhân dân, cơ quan phòng chống tham nhũng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm do UBND quận Gò Vấp ban hành

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ chế độ chính sách CQ,tổ chức cá nhân giúp đỡ CAND,CQ phòng chống tham nhũng, chống tội phạm đã được thay thế bởi Quyết định 04/2010/QĐ-UBND Quy chế hỗ trợ chế độ chính sách khen thưởng và được áp dụng kể từ ngày 04/10/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2008/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ chế độ chính sách CQ,tổ chức cá nhân giúp đỡ CAND,CQ phòng chống tham nhũng, chống tội phạm


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2008/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ CÔNG BỐ QUY ĐỊNH HỖ TRỢ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA, PHỐI HỢP, CỘNG TÁC, GIÚP ĐỠ CÔNG AN NHÂN DÂN, CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG NGỪA CÁC LOẠI TỘI PHẠM

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Điều 124 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Điều 13, 40 Luật Công an nhân dân ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều 67 Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng; Nghị định 121/2005/ NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, và Quyết định 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành qui định về công tác thi đua khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 01/02/2007 của UBND quận về việc ban hành Quy định hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân, cơ quan phòng chống tham nhũng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm;
Xét đề nghị của Trưởng Công an quận Gò Vấp tại Tờ trình số 17/TTrKT- CAQ(TH) ngày 02/4/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định về hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân, cơ quan phòng chống tham nhũng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 01/02/2007 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp như sau:

"Điều 2: Đối tượng được hỗ trợ và khen thưởng

Là cơ quan, tổ chức, cá nhân, quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, Công an, Quân sự đã có thành tích trong việc phòng, chống tham nhũng và đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, lực lượng dân phòng chuyên trách và bán chuyên trách có công trong việc cung cấp thông tin giúp lực lượng công an điều tra, khám phá các vụ án hình sự, kinh tế, ma túy hoặc trực tiếp vây bắt đối tượng phạm tội quả tang; tố giác, phát hiện, giúp các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trực thuộc quận Gò Vấp.";

Điều 2. Công bố toàn văn Quy định hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân, cơ quan phòng chống tham nhũng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm mới sau khi đã điều chỉnh nêu tại Điều 1 để tiện cho việc tham chiếu điều hành, chấp hành của UBND và các đơn vị trực thuộc;

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Các Ông/bà Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận, Trưởng Công an, Trưởng BCH Quân sự, Chánh Thanh tra, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch, Thường trực Ban Thi đua Khen thưởng, Giám đốc Kho bạc quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch UBND 16 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- UBND/TP (PCT Nguyễn Thị Thu Hà) (để báo cáo);
- Sở Tư pháp (để báo cáo);
- Ban TVQU, TT.HĐND (để báo cáo);
- Thành viên UBND quận (để biết);
- Ông Chủ tịch UBMTTQ Quận (Giám sát);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Văn Non

 

QUY ĐỊNH

VỀ HỖ TRỢ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA, PHỐI HỢP, CỘNG TÁC, GIÚP ĐỠ CÔNG AN NHÂN DÂN, CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG NGỪA CÁC LOẠI TỘI PHẠM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 01/02/2007; đã được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này quy định về hỗ trợ chế độ, chính sách và khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp cộng tác giúp đỡ Công an nhân dân và các cơ quan chức năng trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng.

Chương 2:

ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 2. Đối tượng được hỗ trợ và khen thưởng

Là cơ quan, tổ chức, cá nhân, quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, Công an, quân sự đã có thành tích trong việc phòng, chống tham nhũng và đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, lực lượng dân phòng chuyên trách và bán chuyên trách có công trong việc cung cấp thông tin giúp lực lượng công an điều tra, khám phá các vụ án hình sự, kinh tế, ma túy hoặc trực tiếp vây bắt đối tượng phạm tội quả tang; tố giác, phát hiện, giúp các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước trực thuộc quận Gò Vấp.

Điều 3. Hình thức hỗ trợ và khen thưởng

Các đối tượng nêu tại Điều 2 Quy định này, tuỳ theo mức độ được vinh danh về mặt tinh thần, được hỗ trợ hoặc thưởng tiền, quà, vật lưu niệm; tổng mức hỗ trợ và thưởng theo các quy định khen thưởng nêu tại Điều 4 Quy định này;

Hình thức vinh danh và trao thưởng do Trưởng Công an quận hoặc cơ quan có chức năng phòng chống tội phạm đề xuất.

Điều 4. Mức thưởng:

4.1. Cung cấp tin có giá trị giúp công an khám phá hoặc trực tiếp bắt đối tượng có hành vi phạm tội quả tang cho mỗi vụ:

- Cướp tài sản, được thưởng 500.000 đồng;

- Cướp giật tài sản, được thưởng 300.000 đồng;

- Trộm cắp tài sản, được thưởng 200.000 đồng;

- Đối tượng có lệnh truy nã, trốn trường trại, được thưởng 200.000đ.

4.2. Cung cấp tin có giá trị giúp Công an khám phá mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc chứa chấp, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép các chất ma túy:

- Các chất ma túy có trọng lượng dưới 50 gam, được thưởng 200.000đ;

- Các chất ma túy có trọng lượng từ 50 gam đến dưới 100 gam, được thưởng 500.000đ;

- Các chất ma túy có trọng lượng trên 100 gam, được thưởng 1.000.000đ;

- Chứa chấp hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, được thưởng 100.000đ;

- Bắt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, được thưởng 100.000đ.

4.3. Cung cấp tin có giá trị giúp Công an khám phá các vụ vi phạm kinh tế:

- Vật phạm pháp có giá trị dưới 50 triệu đồng, được thưởng 400.000đ;

- Vật phạm pháp có giá trị từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng, được thưởng 500.000đ;

- Vật phạm pháp có giá trị từ 100 triệu đến dưới 200 triệu đồng, được thưởng 1.000.000đ;

- Vật phạm pháp có giá trị từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng, được thưởng từ 2.000.000 đến 3.000.000đ;

- Vật phạm pháp có giá trị trên 500 triệu đồng, được thưởng từ 5.000.000 đến 10.000.000đ;

4.4. Giúp Công an, các cơ quan chức năng phát hiện hành vi tham nhũng có giá trị trên 5.000.000đ được thưởng: 500.000đ; dưới 5.000.000đ được thưởng 200.000đ;

4.5. Các trường hợp đặc biệt do cơ quan thụ lý đề xuất Chủ tịch UBND quận xem xét quyết định; nhưng tối đa không quá 20.000.000đ/vụ.

Điều 5. Hỗ trợ chi phí điều trị; tiền sửa chữa phương tiện, tài sản bị hư hỏng:

5.1. Trường hợp quần chúng tham gia truy bắt đối tượng bị thương tích thì sẽ được hỗ trợ chi phí điều trị;

5.2. Trường hợp quần chúng tham gia truy bắt đối tượng mà bị hư hỏng tài sản, phương tiện thì sẽ được hỗ trợ chi phí sửa chữa thực tế theo giá trị tài sản bị hư hỏng;

5.3. Trường hợp tử vong sẽ được giải quyết theo chính sách quy định.

Chương 3:

NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ VÀ KHEN THƯỞNG

Điều 6. Nguồn kinh phí hổ trợ và khen thưởng.

6.1. Kinh phí khen thưởng được chi từ Quỹ thi đua khen thưởng của Quận;

6.2. Kinh phí hỗ trợ phòng chống các loại tội phạm về trật tự an toàn xã hội, trật tự kinh tế, tố giác, phát hiện phòng chống tham nhũng được chi từ Quỹ hỗ trợ phòng chống tội phạm do ngân sách quận phân bổ cho cơ quan Công an hàng năm;

6.3. Công an quận là đầu mối thống nhất chi và quyết toán kinh phí khen thưởng với Ban Thi đua Khen thưởng quận theo mức chi qui định tại Điều 73 Nghị định 121/2005/NĐ-CP được quyết toán với quỹ thi đua khen thưởng của Quận lập theo điều 66, 67 Nghị định 121/2005/NĐ-CP; Chi hỗ trợ do Trưởng Công an quận quyết định được quyết toán trong kinh phí hỗ trợ hoạt động giữ gìn an ninh trật tự hàng năm.

Chương 4:

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 7. Trình tự, thủ tục thưởng:

7.1. Trưởng Công an phường nơi có quần chúng trực tiếp truy bắt tội phạm, đơn vị trực tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm; các cơ quan chức năng nhận được tin báo thực hiện báo cáo đề xuất kèm theo biên bản bắt giữ tội phạm hoặc tóm tắt kết quả điều tra xử lý vụ án do quần chúng báo tin tố giác;

7.2. Trưởng Công an quận xem xét các đề nghị khen thưởng, tổ chức dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND quận quyết định mức thưởng theo phân cấp; quyết định mức hỗ trợ; đảm bảo mức thưởng và hỗ trợ không vượt quá các qui định cụ thể theo Điều 4 Quy định; cơ quan tham mưu tổng hợp, tài chính, hậu cần của Công an quận có trách nhiệm chi và quyết toán hàng năm vào ngày 25/12 theo Điều 6 của Quy định này.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Thời hiệu và triển khai

Quy định có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký;

Trưởng Công an quận chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định;

Quy định được công khai đến các hộ dân thông qua trang Web, Tờ tin và các bản tin để nhân dân biết, tham gia phòng chống các loại tội phạm, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện.

Điều 9. Thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh Qui định

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, Trưởng Công an quận, các cơ quan chức năng liên quan trình UBND quận xem xét, điều chỉnh, sửa đổi Quyết định cho phù hợp; Các nội dung sẽ bị vô hiệu từng phần hoặc toàn phần khi có quy định của cấp thẩm quyền về mức khen thưởng và hỗ trợ trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm được điều chỉnh tại qui định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/06/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2008/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ chế độ chính sách CQ,tổ chức cá nhân giúp đỡ CAND,CQ phòng chống tham nhũng, chống tội phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2008/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ chế độ chính sách CQ,tổ chức cá nhân giúp đỡ CAND,CQ phòng chống tham nhũng, chống tội phạm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrương Văn Non
        Ngày ban hành11/04/2008
        Ngày hiệu lực18/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/06/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2008/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ chế độ chính sách CQ,tổ chức cá nhân giúp đỡ CAND,CQ phòng chống tham nhũng, chống tội phạm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2008/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ chế độ chính sách CQ,tổ chức cá nhân giúp đỡ CAND,CQ phòng chống tham nhũng, chống tội phạm