Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Nha Trang do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2009/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 15 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH VỊNH NHA TRANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6246/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 53/BC-BKTS ngày 11 tháng 12 năm 2009/2009 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang như sau:

1. Đối tượng và phạm vi thu phí:

Khách đến tham quan đảo Hòn Mun có giới hạn từ mép nước chân đảo (mức thủy triều thấp nhất) ra phía biển 300 mét

Không thu phí đối với trẻ em dưới 12 tuổi khi tham quan

2. Mức thu:

a) 10.000 đồng/lượt/người đối với khách xem san hô bằng tàu đáy kính

b) 40.000 đồng/lượt/người đối với khách bơi, lặn

Các mức thu phí nêu trên không bao gồm tiền dịch vụ thuê tàu đáy kính hoặc các dụng cụ để bơi, lặn.

3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:

a) Ban quản lý Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang là cơ quan trực tiếp thu phí;

b) Số phí thu được là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước và được để lại 100% cho đơn vị thu để chi thường xuyên cho hoạt động bảo tồn biển vịnh Nha Trang, theo các nội dung sau:

- Chi tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công theo chế độ hiện hành; các khoản đóng góp theo qui định đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn;

- Chi phí trực tiếp phục vụ cho việc thu phí như: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, công tác phí, công vụ phí; in (mua) tờ khai, giấy phép, các loại ấn chỉ khác theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;

- Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác; 

- Chi các hoạt động liên quan đến công tác bảo tồn biển vịnh Nha Trang;

- Chi khác phục vụ trực tiếp công tác thu phí. 

c) Đơn vị thu phí phải quản lý, sử dụng số tiền phí được để lại đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo đúng quy định. Hàng năm, đơn vị thu phí phải lập dự toán thu - chi số tiền phí để lại gửi cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp, kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản tạm giữ tiền phí, đồng thời phải quyết toán thu, chi theo quy định. Số thu chưa chi hết trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định. Việc quyết toán phí thực hiện theo quy định hiện hành;

d) Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Tài chính ban hành.

Điều 2. Mức thu quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 18/2004/NQ-HĐND4 ngày 30 tháng 6 năm 2004 và Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu23/2009/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
      Người kýTrần An Khánh
      Ngày ban hành15/12/2009
      Ngày hiệu lực01/01/2010
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2013
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản gốc Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan

      Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan