Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND về chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014 - 2016

Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số cơ quan Đảng Nhà nước Lào Cai 2014 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 467/QĐ-UBND 2019 hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số cơ quan Đảng Nhà nước Lào Cai 2014 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2014/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TUYỂN DỤNG NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀO CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, ĐOÀN THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2014 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Sau khi xem xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể, giai đoạn 2014 - 2016; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-HĐND ngày 26/6/2014 của Ban dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014 - 2016, cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1.1. Chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số áp dụng đối với các cơ quan sau:

a) Các cơ quan, ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; Huyện ủy, Thành ủy.

b) Các cơ quan thuộc HĐND; các cơ quan chuyên môn, đơn vị nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. d) UBND các xã, phường, thị trấn.

1.2. Đối tượng được hưởng chính sách:

a) Người dân tộc thiểu số được UBND tỉnh cử đi đào tạo theo chế độ cử tuyển, đã tốt nghiệp đại học.

b) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh Lào Cai từ 05 năm trở lên (tính đến thời điểm bắt đầu đi học đại học), đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường công lập.

1.3. Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vận dụng chính sách này để tuyển dụng, hợp đồng lao động đối với người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hoặc có các trình độ đào tạo nghề phù hợp với ngành nghề kinh doanh.

2. Nguyên tắc thực hiện:

a) Ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số để nâng cao tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước, nhưng vẫn phải đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

b) Đảm bảo tính phù hợp giữa đặc thù của địa phương với chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

c) Khi thực hiện Chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng.

d) Các cơ quan, đơn vị chỉ thực hiện tuyển dụng theo các quy định hiện hành khác sau khi đã thực hiện chính sách này.

đ) Hàng năm, UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyển dụng, hợp đồng người dân tộc thiểu số của tỉnh vào làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trên địa bàn tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo, phê duyệt để triển khai thực hiện.

3. Nội dung chính sách:

3.1. Ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số làm công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã

3.1.1. Trường hợp được ưu tiên xét tuyển:

a) Người dân tộc thiểu số được UBND tỉnh cử đi học Đại học theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, sau khi tốt nghiệp đăng ký dự tuyển vào các vị trí công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã phù hợp với trình độ, chuyên ngành đào tạo.

b) Người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, hệ chính quy tại các trường đại học công lập đăng ký dự tuyển vào các vị trí công

chức cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với trình độ, chuyên ngành đào tạo trong danh mục chuyên ngành thu hút của tỉnh ban hành hàng năm.

c) Người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường công lập đăng ký dự tuyển viên chức cấp tỉnh, cấp huyện hoặc dự tuyển vào các chức danh công chức cấp xã phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

3.1.2. Ưu tiên cộng điểm khi thi tuyển, xét tuyển:

Người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai khi dự tuyển công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã được ưu tiên cộng 20 điểm vào tổng điểm xét tuyển hoặc thi tuyển.

3.1.3. Người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường công lập dự thi tuyển vào công chức cấp huyện thì được miễn thi môn ngoại ngữ.

3.2. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học.

3.2.1. Người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường công lập đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm mà vị trí này chỉ có 01 người đăng ký dự tuyển, nhưng không trúng tuyển thì người dự tuyển được ký hợp đồng làm việc đúng vị trí việc làm với cơ quan dự tuyển để rèn luyện chuyên môn, chờ tham gia dự tuyển lần thứ hai trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3.2.2. Người dân tộc thiểu số của tỉnh tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường công lập được cơ quan có thẩm quyền giới thiệu và giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hợp đồng làm việc để tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có chuyên ngành đào tạo phù hợp, có đủ sức khỏe, đủ hồ sơ theo quy định.

b) Có đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật.

c) Được cơ quan có thẩm quyền phỏng vấn, sát hạch đánh giá đạt yêu cầu trở lên.

3.2.3. Quyền lợi của người được hợp đồng làm việc:

- Được hưởng 100% mức lương theo ngạch, bậc của người được tuyển dụng lần đầu ở cùng vị trí việc làm và các chế độ khác theo quy định của Bộ Luật Lao động.

- Thời gian hợp đồng được tính trừ vào thời gian tập sự khi được tuyển dụng chính thức.

- Trường hợp người hợp đồng làm việc có 02 năm liên tục được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được xét tuyển dụng khi có chỉ tiêu biên chế mà không phải qua thi tuyển; nếu 02 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc.

3.3. Thứ tự ưu tiên trong tuyển dụng, hợp đồng:

Nếu cùng một vị trí việc làm, có nhiều người dân tộc thiểu số dự tuyển thì thứ tự ưu tiên tuyển dụng, hợp đồng được quy định như sau:

a) Dân tộc có rất ít người quy định tại Điều 4 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc. b) Người dân tộc thiểu số là nữ.

c) Người dân tộc thiểu số là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

d) Người có hộ khẩu thường trú ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Người có kết quả học tập cao hơn.

4. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí thực hiện Chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai được bố trí trong dự toán ngân sách địa phương.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 04/7/2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực14/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số cơ quan Đảng Nhà nước Lào Cai 2014 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số cơ quan Đảng Nhà nước Lào Cai 2014 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýPhạm Văn Cường
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực14/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số cơ quan Đảng Nhà nước Lào Cai 2014 2016

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số cơ quan Đảng Nhà nước Lào Cai 2014 2016