Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND về xác định vùng đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND xác định vùng đai xác lập vùng cấm khu vực biên giới Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2017/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC ĐỊNH VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI VÀ XÁC LẬP VÙNG CẤM TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Biên giới Quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 28 tháng 3 năm 1997;

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính ph về Quy chế khu vực Biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 34/2014/NĐ-CP về biên giới đất liền Việt Nam">43/2015/TT-BQP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hưng dn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính ph;

Xét T trình số 68/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum về việc xác định vành đai biên gii, vùng cm trong khu vực biên giới tnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đng nhân dân tnh, ý kiến thảo luận của đi biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác định vùng đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên gii tnh Kon Tum

1. Xác định vành đai biên giới

a) Vành đai biên giới thuộc huyện Đăk Glei: giới hạn chiều sâu từ 149m đến 800m, chiều dài khoảng 187 km.

b) Vành đai biên giới thuộc huyện Ngọc Hồi: giới hạn chiều sâu từ 314m đến 890m, chiều dài khoảng 125 km.

c) Vành đai biên giới thuộc huyện Sa Thầy: giới hạn chiu sâu từ 256m đến 1.000m, chiều dài khoảng 55 km.

d) Vành đai biên giới thuộc huyện la H’Drai: giới hạn chiu sâu từ 267m đến 1.000m, chiều dài khong 140 km.

2. Xác lập vùng cấm: Vùng cấm trong khu vực biên giới là vùng bảo mật về quốc phòng, an ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh xác lập.

Điều 2. T chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban Hội đng nhân dân tỉnh, Tđại biu Hội đồng nhân dân tnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Khóa XI Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đng dân tộc và các Ủy ban của Quc hội;
- Ban Công tác đại biu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBPL);
- Bộ Quốc phòng (Vụ pháp chế);
- Bộ Công an (Vụ pháp chế);
- Bộ Ngoại giao (Vụ pháp chế);
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Bộ Tư lệnh BĐBP, BTL Quân khu 5;
- Thường trực Tnh ủy;
-
Thưng trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- Ủy ban MTTQVN
tnh;
- Các Ban HĐND tnh;
- Đại
biu HĐND tỉnh;
- Các S, ban, ngành tnh;
- Thường Trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
-
Văn phòng UBND tnh;
- n phòng Đoàn ĐBQH tnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tnh;
- Công báo tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu tr tnh;
- Lưu: VT, CTHĐ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 23/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/07/2017
Ngày hiệu lực 31/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND xác định vùng đai xác lập vùng cấm khu vực biên giới Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND xác định vùng đai xác lập vùng cấm khu vực biên giới Kon Tum
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 23/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành 21/07/2017
Ngày hiệu lực 31/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND xác định vùng đai xác lập vùng cấm khu vực biên giới Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND xác định vùng đai xác lập vùng cấm khu vực biên giới Kon Tum