Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND về xác định vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về vành đai biên giới vùng cấm tỉnh Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2019/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 18 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI ĐIỂM B KHOẢN 1 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2017/NQ-HĐND NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM VỀ XÁC ĐỊNH VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI VÀ XÁC LẬP VÙNG CẤM TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Biên giới Quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 28 tháng 3 năm 1997;

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 34/2014/NĐ-CP về biên giới đất liền Việt Nam">43/2015/TT-BQP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác định vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân về xác định vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

“b) Vành đai biên giới thuộc huyện Ngọc Hồi: Giới hạn chiều sâu từ 100m đến 890m, chiều dài khoảng 125km.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBPL);
- Bộ Quốc phòng (Vụ Pháp chế);
- Bộ Công an (Vụ Pháp chế);
- Bộ Ngoại giao (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư lệnh BĐBP, BTL Quân khu 5;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2019/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 27/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/07/2019
Ngày hiệu lực 28/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về vành đai biên giới vùng cấm tỉnh Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về vành đai biên giới vùng cấm tỉnh Kon Tum
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 27/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành 18/07/2019
Ngày hiệu lực 28/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về vành đai biên giới vùng cấm tỉnh Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về vành đai biên giới vùng cấm tỉnh Kon Tum

  • 18/07/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/07/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực