Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi - rút HIV cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2018/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI THUỐC KHÁNG VI - RÚT HIV CHO NGƯỜI NHIM HIV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chng nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS;

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế quy định v quản lý thuc kháng HIV được mua sm tập trung cp quốc gia s dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và h trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế;

Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng vi - rút HIV được mua sm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi - rút HIV.

Xét Tờ trình số 2841/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là BHYT) và chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi - rút HIV cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi - rút HIV cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

b) Đối tượng hỗ trợ

Người được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhiễm HIV, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn từ 6 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV (bao gồm các đối tượng đã được hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ).

b) Hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi - rút HIV (thuốc ARV) đối với người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế khi điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

3. Nguồn kinh phí

Kinh phí hỗ trợ chủ yếu từ nguồn ngân sách tỉnh, tuy nhiên khi huy động được kinh phí từ các nguồn khác như: Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo, kết dư Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp khác..., sẽ được khấu trừ lại vào nguồn ngân sách đã hỗ trợ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Tư pháp; Y tế; Tài chính; KH&ĐT; BHXH t
nh;
- Trung tâm Công báo t
nh;
- Báo Tây Ninh;
- Lưu: VT, VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thành Tâm
        Ngày ban hành12/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV Tây Ninh

           • 12/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực