Nghị quyết 24/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2005/NQ-HĐND về Tờ trình 1023/TT-UBND điều chỉnh mức thu phí quản lý chợ trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 4 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2005/NQ-HĐND Tờ trình 1023/TT-UBND điều chỉnh mức thu phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2005/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 07 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 4-HĐND TỈNH-KHOÁ VII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 4

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính và Phó Giám đốc Sở Xây dựng được sự uỷ nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày các tờ trình tại kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh – khoá VII;

- Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Về Tờ trình số 1023/TT-UBND ngày 31/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xin điều chỉnh mức thu phí quản lý chợ trên địa bàn tỉnh:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh mức thu phí quản lý chợ, áp dụng cho tất cả các loại hình chợ thuộc các thành phần kinh tế đầu tư phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế và Ngân sách để quyết định mức thu phù hợp, biện pháp quản lý chặt chẽ và tổ chức triển khai, hướng dẫn các cấp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. Về Tờ trình số 1024/TT-UBND ngày 31/5/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xin điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5125/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Bảng quy định giá các loại đất:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nội dung xin điều chỉnh, bổ sung giá đất đã được ban hành kèm theo Quyết định số 5125/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cụ thể là:

- Điều chỉnh giá đất hẻm tại trang 13, cột 13, dòng 19 đã ghi: 280.000 đồng/m2, điều chỉnh lại là: 180.000 đồng/m2.

- Bổ sung giá đất hẻm của các đường phố có giá đất mặt tiền: 4.500.000 đồng/m2; 3.500.000 đồng/m2; 750.000 đồng/m2 ; 550.000 đồng/m2 (có phụ lục kèm theo Tờ trình 1024/TT-UB ngày 31/5/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh).

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tiến hành điều chỉnh, bổ sung kịp thời để các cấp thực hiện.

III- Về Tờ trình số 1026/TTr-UBND ngày 31/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định công tác phí, hội nghị phí:

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất thông qua Tờ trình số 1026/TTr-UB ngày 31/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, chỉnh sửa một số mức chi cụ thể cho phù hợp với thực tế ở Bến Tre và với quy định của TW để tổ chức triển khai, hướng dẫn cho các cấp thực hiện.

IV- Về Tờ trình số 1027/TTr-UBND ngày 01/6/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của tỉnh Bến Tre:

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Pháp chế, của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp để chấn chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cần tiếp tục thực hiện phương án tinh giảm biên chế, kiện toàn bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính, sự nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

V- Tờ trình số 1036/Tr-UBND ngày 01/6/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Công ty Công trình đô thị thị xã Bến Tre về tỉnh quản lý:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương chuyển Công ty Công trình đô thị thị xã Bến Tre về tỉnh quản lý, theo những nội dung tại Tờ trình số 1036/Tr-UBND ngày 01/6/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhằm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Pháp chế, của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp này và tổ chức triển khai đề án chuyển Công ty Công trình đô thị thị xã Bến Tre về tỉnh quản lý vào đầu năm 2006.

VI- Tờ trình số 1122/Tr-UB ngày 13/6/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương vay vốn đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp - Khu dân cư Giao Long và Cụm Công nghiệp An Hiệp:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương vay vốn đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Giao Long - Khu dân cư Giao Long và Cụm Công nghiệp An Hiệp theo nội dung Tờ trình số 1122/Tr-UB ngày 13/6/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cụ thể là:

1- Vay vốn đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Giao Long - Khu dân cư Giao Long là 100 tỷ đồng, thời hạn vay là 5 năm. Trong đó, đầu tư vào Khu Công nghiệp Giao Long là 50 tỷ đồng; đầu tư vào Khu dân cư Giao Long là 50 tỷ đồng;

2- Vay vốn đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp An Hiệp là 10 tỷ đồng, thời hạn vay là 5 năm.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án vay vốn, quản lý, điều hành sử dụng vốn vay đúng mục đích của từng dự án, đảm bảo đạt hiệu quả và có kế hoạch huy động nguồn vốn để trả nợ gốc, trả lãi vay đúng thời hạn.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này đúng chức năng, nhiệm vụ và đúng luật pháp hiện hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2005./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2005
Ngày hiệu lực07/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2005/NQ-HĐND Tờ trình 1023/TT-UBND điều chỉnh mức thu phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 24/2005/NQ-HĐND Tờ trình 1023/TT-UBND điều chỉnh mức thu phí
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu24/2005/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýHuỳnh Văn Be
       Ngày ban hành07/07/2005
       Ngày hiệu lực07/06/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 24/2005/NQ-HĐND Tờ trình 1023/TT-UBND điều chỉnh mức thu phí

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2005/NQ-HĐND Tờ trình 1023/TT-UBND điều chỉnh mức thu phí