Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách Hồ Chí Minh năm 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12
(Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2012;

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về quyết toán ngân sách thành phố năm 2012, báo cáo thẩm tra số 781/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2012, như sau:

1. Về thu ngân sách:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước): 212.063,461 tỷ đồng, đạt 93,34% dự toán năm, trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 109.426,250 tỷ đồng, đạt 88,75% dự toán và tăng 6,72% so với cùng kỳ.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 67.810,128 tỷ đồng, đạt 85,94% dự toán và giảm 0,27% so với cùng kỳ.

- Thu từ dầu khô: 34.260,163 tỷ đồng, đạt 137,04% dự toán và tăng 25,26% so cùng kỳ.

- Thu viện trợ: 566,920 tỷ đồng.

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 76.932,268 tỷ đồng; trong đó:

- Thu điều tiết theo phân cấp: 38.835,730 tỷ đồng, đạt 111,11% so với dự toán năm và tăng 5,88% so với cùng kỳ.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.335,553 tỷ đồng

- Thu kết dư năm trước: 8.429,215 tỷ đồng

- Thu chuyển nguồn năm trước: 10.002,644 tỷ đồng

- Thu từ viện trợ không hoàn lại: 566,920 tỷ đồng

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 10.752,206 tỷ đồng

2. Về chi ngân sách địa phương:

Tổng số chi ngân sách địa phương là: 65.045,985 tỷ đồng, trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách: 24.553,001 tỷ đồng, bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 23.344,135 tỷ đồng, trong đó:

- Chi thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm: 18.381,276 tỷ đồng, bằng 179,54% dự toán đầu năm bố trí từ cân đối ngân sách; bằng 103% kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012 được giao.

- Chi chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư sang năm 2013 để theo dõi, thanh toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước: 4.962,859 tỷ đồng.

b) Chi trả nợ vốn gốc và lãi vay đầu tư: 1.208,866 tỷ đồng

2.2. Chi thường xuyên: 24.712,925 tỷ đồng, đạt 103,84% so với dự toán.

2.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 11,400 tỷ đồng.

2.4. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 1.339,633 tỷ đồng.

2.5. Chi chuyển nguồn kinh phí thường xuyên năm 2011 sang năm 2012: 5.205,048 tỷ đồng

2.6. Các khoản chi từ nguồn thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách địa phương: 9.223,978 tỷ đồng.

3. Kết dư ngân sách năm 2012:

Tổng kết dư ngân sách địa phương (bao gồm ngân sách thành phố, ngân sách quận - huyện và ngân sách phường - xã - thị trấn) là: 11.881,283 tỷ đồng. Bao gồm:

- Ngân sách thành phố: 9.977,923 tỷ đồng;

- Ngân sách quận huyện: 1.750,377 tỷ đồng;

- Ngân sách phường, xã, thị trấn: 152,983 tỷ đồng.

Đối với kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã, thị trấn thực hiện theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

(Kèm theo các Phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5 và 6).

Điều 2. Căn cứ vào việc phê chuẩn của Hội đồng nhân dân thành phố, giao Ủy ban nhân dân thành phố:

- Thực hiện công khai tài chính đúng quy định, thường xuyên rà soát những định mức không còn phù hợp và các khoản chi không hợp lý để trình cấp thẩm quyền sửa đổi.

- Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo quyết toán ngân sách thành phố cho Bộ Tài chính theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2013
Ngày hiệu lực20/12/2013
Ngày công báo15/01/2014
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách Hồ Chí Minh năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách Hồ Chí Minh năm 2012
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành10/12/2013
        Ngày hiệu lực20/12/2013
        Ngày công báo15/01/2014
        Số công báoSố 3
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách Hồ Chí Minh năm 2012

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách Hồ Chí Minh năm 2012

            • 10/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2014

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực