Nghị quyết 243/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 243/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2009 do tỉnh Sơn La ban hành

Nghị quyết 243/2008/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi cân đối ngân sách 2009 Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1124/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 12/05/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 243/2008/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi cân đối ngân sách 2009 Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/2008/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Điều 11 - Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2009;

Xét tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 426/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XII; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho các huyện, thành phố năm 2009, như sau:

I. CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: 1.359.709 triệu đồng:

1. Chi đầu tư XDCB và chương trình mục tiêu: 630.540 triệu đồng.

1.1. Chi đầu tư XDCB : 175.866 triệu đồng.

- Phân bổ theo định mức : 170.866 triệu đồng.

- Bố trí nguồn vốn thực hiện dự án 1382 : 5.000 triệu đồng.

 1.2. Chi trả nợ các khoản vốn vay : 7.821 triệu đồng.

(Chi trả nợ Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh)

 1.3 Chi hỗ trợ Doanh nghiệp nhà nước : 1.980 triệu đồng.

 1.4. Chi chương trình mục tiêu : 444.873 triệu đồng.

a) Chi CTMT Quốc gia, 135, 661 : 167.914 triệu đồng.

- Chi chương trình xoá đói giảm nghèo  : 1.449 triệu đồng.

- Chi chương trình giải quyết việc làm : 140 triệu đồng.

- Chi chương trình dân số KHH gia đình : 7.219 triệu đồng.

- Chi chương trình mục tiêu Y tế : 14.386 triệu đồng.

- Chương trình nước sạch vệ sinh MTNT : 21.800 triệu đồng.

- Chi chương trình mục tiêu về Văn hoá : 5.200 triệu đồng.

- Chi chương trình mục tiêu về Giáo dục - ĐT: 66.730 triệu đồng.

- Chi chương trình phòng, chống tội phạm : 770 triệu đồng.

- Chi chương trình phòng, chống ma tuý : 2.900 triệu đồng.

- Chi chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm : 1.016 triệu đồng.

- Dự án 5 triệu ha rừng : 46.154 triệu đồng.

- Chương trình 135 giai đoạn 2 : 150 triệu đồng.

b) KP thực hiện một số mục tiêu khác :270.974 triệu đồng.

- Chi từ nguồn vốn vay nước ngoài : 53.800 triệu đồng.

- Chi đầu tư khu công nghiệp và khu kinh tế : 13.000 triệu đồng.

- Chi đầu tư hạ tầng du lịch : 6.000 triệu đồng.

- C.trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết : 2.534 triệu đồng.

- Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA : 20.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư Y tế tỉnh, huyện : 12.000 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW : 89.640 triệu đồng.

- Chương trình phát thanh truyền hình : 4.000 triệu đồng.

- Chương trình bảo vệ và PT vốn rừng : 2.000 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện Đề án 06: 2.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư quản lý, bảo vệ biên giới: 10.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản, cây trồng ...: 5.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã: 4.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư vùng an toàn khu: 5.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ định canh định cư: 8.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư trung tâm cụm xã: 4.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng khác: 30.000 triệu đồng.

c) Vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khác : 5.985 triệu đồng.

- KP thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg: 250 triệu đồng.

- KP sáng tạo, sáng tác văn học nghệ thuật: 285 triệu đồng.

- KP nghiên cứu khoa học: 1.650 triệu đồng.

- Trang bị phủ sóng truyền thanh truyền hình: 3.200 triệu đồng.

- KP chương trình an toàn VS lao động: 250 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện Đề án 06: 350 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: Dự kiến tổng chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009 là: 719.169 triệu đồng, bằng 131% so dự toán năm 2008; chiếm 33,5% so tổng chi thường xuyên ngân sách địa phương. Một số nội dung chi chủ yếu:

- Chi sự nghiệp kinh tế:  94.081 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo:151.750 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp Y tế:217.315 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ: 11.100 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin: 11.500 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp Thể dục thể thao: 2.400 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình: 13.500 triệu đồng.

- Chi Đảm bảo xã hội: 24.402 triệu đồng.

- Chi ngân sách Đảng, đoàn thể, QLNN:109.775 triệu đồng.

- Chi an ninh - quốc phòng: 23.950 triệu đồng.

- Chi khác ngân sách: 596 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng.

- Chi trợ giá trợ cước: 16.600 triệu đồng.

- Chi đảm bảo an toàn giao thông: 7.000 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách tỉnh 34.000 triệu đồng.

3. Chi đầu tư từ nguồn XSKT quản lý qua NSNN: 10.000 triệu đồng.

II. GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1. Giao dự toán chi thường xuyên và chương trình mục tiêu cho 158 cơ quan, đơn vị với tổng số kinh phí: 838.052 triệu đồng (Có phụ lục kèm theo)

2. Phân bổ vốn đầu tư phát triển (Có Nghị quyết riêng về phân bổ vốn đầu tư phát triển): 172.399,5 triệu đồng, trong đó:

- XDCB tập trung:  40.109,5 triệu đồng.

- Nguồn Nghị quyết số 37:  1.500 triệu đồng.

- Hỗ trợ theo mục tiêu:  61.790 triệu đồng.

- Vốn xổ số kiến thiết:  10.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ của Bộ Tài chính: 5.200 triệu đồng.

- Vốn ngoài nước:  53.800 triệu đồng.

3. Giao dự phòng ngân sách cấp tỉnh: 34.000 triệu đồng.

4. Nguồn vốn chưa phân bổ: 315.257,5 triệu đồng.

- Nguồn xây dựng cơ bản tập trung: 145.557,5 triệu đồng.

- Đầu tư theo Nghị quyết số 37: 88.140 triệu đồng.

- Hỗ trợ hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, cây trồng, vật nuôi: 3.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư quản lý, bảo vệ biên giới: 10.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh, huyện: 2.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã:  2.060 triệu đồng.

- Hỗ trợ thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg: 10.500 triệu đồng.

- Hỗ trợ theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg: 30.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ huyện Sốp Cộp mới tách: 15.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư vùng an toàn khu: 5.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ dự án trung tâm cụm xã: 4.000 triệu đồng.

III. GIAO MỨC BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2009, số tiền: 1.500.646 triệu đồng. Trong đó:

1. Bổ sung cân đối chi thường xuyên  :         1.285.380 triệu đồng.

2. Bổ sung cân đối thực hiện CTMT     :         215.266 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh

- Quyết định giao nhiệm vụ chi ngân sách cho các đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho các huyện, thành phố.

- Xây dựng phương án phân bổ chi tiết đối với nguồn vốn nêu tại khoản 4, mục III - Điều 1 trình Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra cho ý kiến trước khi quyết định phân bổ chi tiết và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện phân bổ ngân sách của các huyện, thành phố theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi).

2. HĐND tỉnh uỷ quyền: Trong trường hợp có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc vì lý do khách quan cần điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi của một số cơ quan trực thuộc, nhưng không làm biến động lớn đến tổng thể ngân sách cấp tỉnh. UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến để UBND tỉnh quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách cấp tỉnh và báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm tích cực tổ chức giám sát việc thực hiện phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn la Khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận :
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- VP QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Uỷ ban KT- Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội;  
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;    
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP Tỉnh uỷ,
VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VPUBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, NC (1b), 230 b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 243/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu243/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực12/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 243/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 243/2008/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi cân đối ngân sách 2009 Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 243/2008/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi cân đối ngân sách 2009 Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu243/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực12/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 243/2008/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi cân đối ngân sách 2009 Sơn La

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 243/2008/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi cân đối ngân sách 2009 Sơn La