Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố tỉnh Thái Nguyên

Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã xóm tổ dân phố Thái Nguyên đã được thay thế bởi Nghị quyết 30/2010/NQ-HĐND quy định số lượng chức danh mức phụ cấp và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã xóm tổ dân phố Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ Ở XÓM, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

Căn cứ quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 05/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định số lượng cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và ở xóm, tổ dân phố.

1. Chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã được bố trí, gồm:

1.1. Phó Trưởng Công an (ở nơi không bố trí công an chính quy);

1.2. Phó Chỉ huy trưởng quân sự;

1.3. Chủ tịch Hội người cao tuổi;

1.4. Chủ tịch Hội chữ thập đỏ;

1.5. Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ;

1.6. Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc;

1.7. Phó Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

1.8. Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ;

1.9. Phó Chủ tịch Hội nông dân;

1.10. Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh;

1.11. Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra đảng;

1.12. Trưởng Ban tuyên giáo

1.13. Cán bộ Lao động – Thương binh và xã hội;

1.14. Cán bộ Kế hoạch – Giao thông – Thuỷ lợi – Nông, lâm nghiệp.

2. Chức danh cán bộ không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố được bố trí, gồm:

a) Bí thư chi bộ xóm, tổ dân phố hoặc liên xóm, tổ dân phố;

b) Trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố;

c) Công an viên xóm.

3. Xóm, tổ dân phố loại 3 ở vùng cao, miền núi có dưới 20 hộ và ở miền xuôi có dưới 30 hộ được bố trí 01 cán bộ không chuyên trách.

4. Số lượng cán bộ không chuyên trách căn cứ vào số đơn vị hành chính cấp xã và số xóm, tổ dân phố hiện có ở địa phương.

Điều 2. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố.

1. Các chức danh cán bộ không chuyên trách nêu tại điểm 1.1 và điểm 1.2, khoản 1, Điều 1 được hưởng chế độ phụ cấp hệ số 1,0 mức lương tối thiểu.

2. Các chức danh cán bộ không chuyên trách nêu tại điểm 1.3 và điểm 1.4, khoản 1, Điều 1 thuộc xã, phường, thị trấn loại 1 được hưởng chế độ phụ cấp hệ số 0,6 mức lương tối thiểu; thuộc xã, phường, thị trấn loại 2 được hưởng chế độ phụ cấp hệ số 0,5 mức lương tối thiểu; thuộc xã, phường, thị trấn loại 3 được hưởng chế độ phụ cấp hệ số 0,4 mức lương tối thiểu.

3. Các chức danh cán bộ không chuyên trách nêu tại điểm 1.5 đến điểm 1.14, khoản 1, Điều 1 thuộc xã, phường, thị trấn loại 1 được hưởng chế độ phụ cấp hệ số 0,5 mức lương tối thiểu; thuộc xã, phường, thị trấn loại 2 được hưởng chế độ phụ cấp hệ số 0,4 mức lương tối thiểu; thuộc xã, phường, thị trấn loại 3 được hưởng chế độ phụ cấp hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

4. Các chức danh cán bộ không chuyên trách nêu tại khoản 2, Điều 1 (trừ Bí thư Chi bộ liên xóm, tổ dân phố) thuộc xóm, tổ dân phố loại 1 được hưởng chế độ phụ cấp hệ số 0,5 mức lương tối thiểu; thuộc xóm, tổ dân phố loại 2 được hưởng chế độ phụ cấp hệ số 0,4 mức lương tối thiểu; thuộc xóm, tổ dân phố loại 3 được hưởng chế độ phụ cấp hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

5. Bí thư Chi bộ liên xóm, tổ dân phố được hưởng chế độ phụ cấp 0,5 mức lương tối thiểu. Bí thư chi bộ hoặc Trưởng xóm kiêm công an viên ở xóm, tổ dân phố loại 3 nêu tại khoản 3, Điều 1 được hưởng chế độ phụ cấp 0,3 mức lương tối thiểu.

6. Các chức danh cán bộ nêu tại các khoản 1, 2, Điều 1, nếu kiêm nhiệm một hay nhiều chức danh cán bộ không chuyên trách đã được tỉnh và Chính phủ quy định thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 30% mức phụ cấp của chức danh đang đảm nhiệm. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh cán bộ không chuyên trách không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

Điều 3. Chế độ phụ cấp đối với các đối tượng nêu tại Điều 1 Nghị quyết này thực hiện kể từ ngày 01/01/2008. Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp cho các đối tượng thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 4. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Các quy định trước đây của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về số lượng và phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm và tổ dân phố trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái nguyên khoá XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007 ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã xóm tổ dân phố Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã xóm tổ dân phố Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNguyễn Văn Vượng
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã xóm tổ dân phố Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã xóm tổ dân phố Thái Nguyên