Nghị quyết 251/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 251/2008/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, bản tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2010

Nghị quyết 251/2008/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã Sơn La 2009 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 1124/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 12/05/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 251/2008/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã Sơn La 2009 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/2008/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠO NGUỒN CÁN BỘ XÃ, BẢN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2009 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Điều 10 - Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Thông báo số 1011-TB/TU ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương hỗ trợ đối với giảng viên và học viên là đảng viên, quần chúng cảm tình đảng các lớp bồi dưỡng trình độ học vấn ở các xã, bản đặc biệt khó khăn; các bản chưa có đảng viên và tổ chức đảng toàn tỉnh;

Xét Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, bản tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2010; Báo cáo thẩm tra số 423/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, bản tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2010, như sau

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng

- Học viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn bổ sung, thay thế cán bộ xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố không hưởng lương hoặc phụ cấp từ Ngân sách nhà nước.

- Học viên là Đảng viên, quần chúng cảm tình đảng thuộc các xã, bản đặc biệt khó khăn; các bản chưa có đảng viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

2. Phạm vi

Kinh phí hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, bản được áp dụng cho các khoá đào tạo tại cơ sở đào tạo, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, bản trong phạm vi toàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009-2010.

II. CHẾ ĐỘ CHI

1. Các khoản chi học viên được hưởng trong thời gian tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng (thời gian tập trung ôn thi và thời gian học chính khoá)

- Tiền ăn: 25.000 đồng/người/ngày đối với cấp tỉnh, 15.000 đồng/ngày/ người đối với cấp huyện.

- Chi phí đi lại học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ, tết): Thanh toán theo chế độ công tác phí hiện hành.

- Tiền thuê chỗ nghỉ trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ): Thanh toán theo chế độ khoán công tác phí theo tháng của chế độ công tác phí hiện hành.

 - Hỗ trợ mua, in ấn tài liệu học tập theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng (bao gồm cả tài liệu tham khảo): Thanh toán theo hoá đơn thực tế có xác nhận danh mục tài liệu học tập của cơ sở đào tạo.

- Hỗ trợ chi phí đi thực tế, thực hành, ngoại khoá theo chương trình học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm:

+ Tiền thuê phương tiện đưa, đón học viên đi khảo sát, thực tế: Theo hợp đồng, chứng từ chi thực tế.

+ Tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi thực tế: Do Thủ trưởng cơ sở đào tạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo quyết định mức hỗ trợ và nằm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.

- Hỗ trợ khuyến khích cán bộ cơ sở tham gia các khoá đào tạo: Mức hỗ trợ 0,2 mức lương tối thiểu/tháng/người.

2. Các khoản chi hỗ trợ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, bản, như

- Chi thù lao giảng viên; chi phí cho việc đi lại, bố trí nơi ở cho giảng viên;

- Chi tổ chức lớp học:

+ Thuê hội trường phòng học (nếu có);

+ Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi;

+ Chi nước uống phục vụ lớp học;

+ Chi tiền điện, nước, văn phòng phẩm, chi phục vụ trông xe;

+ Chi tiền thuốc y tế thông thường;

Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính.

III. NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, bản được bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm và kinh phí bổ sung có mục tiêu từ Trung ương; giao dự toán trực tiếp cho các cơ sở đào tạo, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, bản.

Điều 2. Lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí

I. LẬP DỰ TOÁN

1. Cấp tỉnh

- Hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, bản của tỉnh đã được Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt; các cơ sở đào tạo, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo lập dự toán chi đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, bản gửi Sở Tài chính tổng hợp.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thẩm định dự toán của các cơ sở đào tạo, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo lập, tổng hợp chung dự toán kinh phí đào tạo cán bộ công chức, cán bộ chính quyền cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh phân bổ kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Cấp huyện

- Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các cơ sở đào tạo, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo lập dự toán chi đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, bản gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố thẩm định.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố phối hợp với các ngành chức năng tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí hàng năm, báo cáo UBND huyện, thành phố xem xét, trình HĐND huyện, thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

II. PHÂN BỔ, THANH, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

- Kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, bản được cấp phát, quản lý và quyết toán theo quy định hiện hành.

- Các cơ sở đào tạo, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo chịu trách nhiệm tiếp nhận, thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thị hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình cử học viên đi đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ bổ sung, thay thế cán bộ xã, bản giai đoạn 2009 - 2010; hướng dẫn việc tiếp nhận, thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật; chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh; HĐND, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. HĐND tỉnh giao Thường trực, các Ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban TV Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể;
- TT các Huyện uỷ, Thành uỷ;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, 350b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 251/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu251/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 251/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 251/2008/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã Sơn La 2009 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 251/2008/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã Sơn La 2009 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu251/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 251/2008/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã Sơn La 2009 2010

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 251/2008/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã Sơn La 2009 2010