Quyết định 310/QĐ-UBND

Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 310/QĐ-UBND 2015 Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2014 Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2014

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 71/TTr-STP ngày 29 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, gồm 249 văn bản (có 04 danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp(b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, Các Phòng khối nội dung;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, MHòa, 120b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC 1

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 310 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệulực

Ngày hết hiệu lực

I

Văn bản do HĐND tỉnh ban hành (41 văn bản)

01

Nghị quyết

23/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004

Phê chuẩn cơ chế quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh

13/4/2014

02

Nghị quyết

24/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004

Phê chuẩn quy định cụ thể hóa chính sách bồi thường di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh

13/4/2014

03

Nghị quyết

64/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004

Về tăng mức hỗ trợ hộ gia đình nghèo cải thiện nhà ở

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh

13/4/2014

04

Nghị quyết

129/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Quy định phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị giam giữ do vi phạm hành chính; Phí đấu giá đất; Lệ phí cấp biển số nhà

Được thay thế bằng số Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

05

Nghị quyết

151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007

Về việc quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng số Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

06

Nghị quyết

157/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007

Về các biện pháp cấp bách phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2007 - 2010 và những năm tiếp theo

Được thay thế bằng số Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh Về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

13/4/2014

07

Nghị quyết

205/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 và bãi bỏ mục 2, Phần II Nghị quyết số 71/2003/NQ-HĐND ngày 18/7/2003 của HĐNĐ tỉnh quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyển quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

08

Nghị quyết

223/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008

Về Chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục - đào tạo tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La

26/7/2014

09

Nghị quyết

250/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

Được thay thế bằng Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

10

Nghị quyết

268/2009/NQ-HĐND ngày 17/4/2009

Về việc sửa đổi mức thu một số khoản phí tại Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

11

Nghị quyết

273/2009/NQ-HĐND ngày 17/4/2009

Về chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh đang học các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề của tỉnh

26/7/2014

12

Nghị quyết

277/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về các biện pháp cấp bách thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2010 và đến năm 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Về chính sách và biện pháp thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020

26/7/2014

13

Nghị quyết

281/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về định mức hỗ trợ các nội dung hoạt động của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

Được thay thế bằng Nghị quyết số 85/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ cho một số nội dung của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2014 - 2015

26/7/2014

14

Nghị quyết

303/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009

Về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ thuộc diện điều động, luân chuyển và tăng cường cho cấp xã

Được thay thế bằng Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

01/01/2015

15

Nghị quyết

304/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009

Quy định chế độ phụ cấp đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận; Đảng uỷ viên trực thuộc đảng uỷ bộ phận; Phó bí thư, chi uỷ viên chi bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 74/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận; cấp ủy viên đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh

13/4/2014

16

Nghị quyết

325/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh thời kỳ 2011 - 2015

13/4/2014

17

Nghị quyết

326/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010

Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011- 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh thời kỳ 2011 - 2015

13/4/2014

18

Nghị quyết

328/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

19

Nghị quyết

350/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp

13/4/2014

20

Nghị quyết

351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

13/4/2014

21

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND ngày 10/8/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí vệ sinh, phí nước thải, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

22

Nghị quyết

03/2011/NQ-HĐND ngày 10/8/2011

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh đến năm 2015

13/4/2014

23

Nghị quyết

10/2011/ NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về việc Quy định tỷ lệ thu Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

24

Nghị quyết

367/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011

Quy định mức chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 84/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của HĐND tỉnh về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La

14/12/2014

25

Nghị quyết

370/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011

Về ổn định sản xuất và đời sống nhân dân ở các bản có điều kiện KTXH còn đặc biệt khó khăn giai đoạn 211 - 2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức học phí đối với giáo dục Mầm non và Phổ thông công lập năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh

16/7/2014

26

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc quy định mức thu Phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

27

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh Sơn La về việc quy định một số khoản phí, lệ phí

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

28

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 350/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh khóa XII về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp

 

13/4/2014

29

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 325/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 của HĐND tỉnh khoá XII về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015 và Nghị quyết số 326/2010/ NQ-HĐND ngày 08/7/2010 của HĐND tỉnh khoá XII về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh thời kỳ 2011 - 2015

 

13/4/2014

30

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 10/8/2011 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phòng chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh đến năm 2015

13/4/2014

31

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 68/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

13/4/2014

32

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn; bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, khu vực II trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 73/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

13/4/2014

33

Nghị quyết

42/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013

Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ để lại tiền phí thu được cho cơ quan thu phí trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

34

Nghị quyết

44/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 277/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của HĐND tỉnh về các biện pháp cấp bách thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2010 và đến năm 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách và biện pháp thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020

26/7/2014

35

Nghị quyết

46/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013

Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động khồng chuyên trách cấp xã; bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

13/4/2014

36

Nghị quyết

47/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

37

Nghị quyết

48/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về bổ sung Nghị quyết số 326/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa XII về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh thời kỳ 2011 - 2015

13/4/2014

38

Nghị quyết

57/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với nươc thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

39

Nghị quyết

58/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 350/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp

13/4/2014

40

Nghị quyết

59/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

26/7/2014

41

Nghị quyết

60/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về chương trình làm việc tỉnh Sơn La năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

II

Văn bản do UBND tỉnh ban hành (09 văn bản)

42

Quyết định

117/2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005

Về việc ban hành Quy chế sử dụng, khai thác hệ thống thư tín điện tử của tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La

15/6/2014

43

Quyết định

73/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

Về việc quy định chi tiết thi hành một số nội dung Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

30/12/2014

44

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở GD và ĐT; Trưởng, Phó phòng GD và ĐT thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

20/6/2014

45

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La

20/6/2014

46

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011

Quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

29/3/2014

47

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

Về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2014/QD-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật đất đai

21/8/2014

48

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

21/8/2014

49

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 06/9/2013

Ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2015

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La

11/4/2012

50

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 24/02/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2014/QD-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tinh về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật đất đai

21/8/2014

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC 2

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Văn bản do HĐND tỉnh ban hành (02 văn bản)

01

Nghị quyết

61/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 Về việc quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh

Khoản 1, Điều 1

Được thanh thế bằng Nghị quyết số 81/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh

26/7/2014

02

Nghị quyết

67/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp

Điểm 2.1, Khoản 2, Mục V; Khoản 1, Mục VI của Phụ biểu kèm theo Nghị quyết

Được thay thế bằng Nghị quyết số 101/2014/ NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp

14/12/2014

II

Văn bản do UBND tỉnh ban hành (04 văn bản)

03

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 Ban hành cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La

Điểm a, Khoản 1, Điều 3; Điểm d, Khoản 2, Điều 4; Khoản 3, Điều 6; Khoản 2, Điều 8; Điểm b, Khoản 2; Khoản 4 và Khoản 7 Điều 9; Điều 11; Điểm g, Khoản 1 và Điểm c, Điểm h, Khoản 2 Điều 12; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 6 Điều 13; Khoản 3, Khoản 4 Điều 14 của Cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La ban hành kèm Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La” ban hành kèm theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Sơn La

22/8/2014

04

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 7/4/2012 Ban hành quy chế soạn thảo và ban hành văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

Điều 4; Điều 5; Điểm g, Khoản 2, Điều 6; Điều 7; Điểm e, Khoản 2, Điều 8; Điểm d, Khoản 3, Điều 9; Khoản 2, Điều 23 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định 01/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 sửa đổi một số điều của quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế soạn thảo và ban hành văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

23/01/2014

05

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 Ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Khoản 8, Điều 3; Điểm e, Khoản 4, Điêm g, Khoản 5 Điều, 11; Điều 14; Khoản 10, Điều 21 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, thay thế bằng Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

22/9/2014

06

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 Ban hành quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng thuộc các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La

Khoản 1, Điều 1 của Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng thuộc các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 1 của quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng thuộc các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh Sơn La

05/12/2014

 

DANH MỤC 3

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Văn bản do HDDND tỉnh ban hành (53 văn bản)

01

Nghị quyết

09/1998/NQ-HĐ

ngày 17/7/1998

Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 1998

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

02

Nghị quyết

12/1998/NQ-HĐ

ngày 17/7/1998

Về đề nghị cho miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Sơn La khóa X

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

03

Nghị quyết

15/1999/NQ-HĐ

ngày 06/02/1999

Về hoạt động của HĐND tỉnh năm 1998 và phương hướng hoạt động của HĐND tỉnh năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

04

Nghị quyết

16/1999/NQ-HĐ

ngày 06/02/1999

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Sơn La năm 1997

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

05

Nghị quyết

17/1999/NQ-HĐ

ngày 06/02/1999

Về dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

06

Nghị quyết

18/1999/NQ-HĐ

ngày 30/9/1999

Về hoạt động của HĐND tỉnh 9 tháng đầu năm 1999 và nhiệm vụ hoạt động HĐND tỉnh đến hết nhiệm kỳ (1994 – 1999)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

07

Nghị quyết

19/1999/NQ-HĐ

ngày 30/9/1999

Về nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 1999 nhiệm vụ năm 2000 và định hướng nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu 5 năm 2001 - 2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

08

Nghị quyết

25/2001/NQ-HĐND ngày 21/7/2001

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu và miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kinh tể và ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Tư

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

09

Nghị quyết

26/2001/NQ-HĐND ngày 21/7/2001

Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với ông Tòng Văn Pản

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

10

Nghị quyết

27/2001/NQ-HĐND ngày 21/7/2001

Về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối vớ bà Lương Thu Minh

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

11

Nghị quyết

28/2001/NQ-HĐND ngày 21/7/2001

Về việc bầu bổ sung Trưởng ban, thành viên Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh khóa XI

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

12

Nghị quyết

29/2001/NQ-HĐND ngày 21/7/2001

Về việc bầu bổ sung Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

13

Nghị quyết

30/2001/NQ-HĐND ngày 21/7/2001

Về việc bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XI

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

14

Nghị quyết

31/2001/NQ-HĐND ngày 21/7/2001

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh khóa XI

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

15

Nghị quyết

65/2003/NQ-HĐND ngày 11/01//2003

Về quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ theo tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ xã, phường, thị trấn tỉnh Sơn La đến 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

16

Nghị quyết

66/2003/NQ-HĐND ngày 11/01//2003

Về việc đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục trung học cơ sở của tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

17

Nghị quyết

79/2003/NQ-HĐND ngày 18/7/2003

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa IX nhiệm ký 1999 – 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

18

Nghị quyết

20/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004

V/v ban hành chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh sơn la khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

19

Nghị quyết

25/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004

Thông qua chủ trương và nhiệm vụ quy hoạch khu công nghiệp Tà San, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

20

Nghị quyết

31/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004

Phê chuẩn kế hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch huyện Mộc Châu

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

21

Nghị quyết

34/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004

V/v thành lập tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 53/HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh về việc bài bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh

 

22

Nghị quyết

50/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004

Về việc ban hành chính sách phát triển đường giao thông nông thôn từ xã đến bản của tỉnh Sơn La

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

23

Nghị quyết

56/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004

Về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, cán bộ xã, phường, thị trấn năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

24

Nghị quyết

68/2005/NQ-HĐND ngày 25/7/2005

Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng bệnh viện tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

25

Nghị quyết

91/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005

Phê chuẩn kế hoạch phát triển đường giao thông nông thôn từ xã đến bản của tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

26

Nghị quyết

93/2006/NQ-HĐND ngày 13/3/2006

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Sơn La, giai đoạn 2006 - 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

27

Nghị quyết

94/2006/NQ-HĐND ngày 13/3/2006

Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006 - 2010) của tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

28

Nghị quyết

155/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND 19/9/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La

 

29

Nghị quyết

159/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007

Về việc thành lập Quỹ quốc phòng của tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng – an ninh tại xã , phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

 

30

Nghị quyết

227/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008

Về quy định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ cho công tác xây dựng các văn bản QPPL của HĐND và UBND

Được thay thế bằng Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh quy định mức chi ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

 

31

Nghị quyết

235/2008/NQ-HĐND ngày 27/9/2008

Về việc quy định thu Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Được thay thế bằng Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La

 

32

Nghị quyết

236/2008/NQ-HĐND ngày 27/9/2008

Về việc sửa đổi Điểm 1.2, Khoản 1, Mục III, Điều 1 Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh về việc quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký giai dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Sơn La

 

33

Nghị quyết

251/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về chế độ hỗ trợ đào đạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, bản tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 – 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

34

Nghị quyết

269/2009/NQ-HĐND ngày 17/4/2009

Về việc ban hành quy định về tiêu chí và định mức phân bổ vốn đối với các bản đặc biệt khó khăn xã khu vực II thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

35

Nghị quyết

278/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về việc sửa đổi mục 3, phần I Nghi quyết số 50/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh khóa XII về việc ban hành chính sách phát triển giao thông nông thôn từ xã đến bản của tỉnh Sơn La

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

36

Nghị quyết

280//2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Mục I, Điều 1 Nghị quyết số 155/1007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND 19/9/ 2012 của HĐND tỉnh Quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La

 

37

Nghị quyết

292/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị quyết số 104/2006/NQ-HĐND ngày 15/7/2006 của HĐND tỉnh Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2007 - 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

38

Nghị quyết

297/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009

Về phê chuẩn phương án phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

39

Nghị quyết

313/2010/NQ-HĐND ngày 13/4/2010

Quy định chế độ hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ đang hưởng chế độ hưu trí đảm nhiệm chức danh thường trực một số hội thuộc tỉnh Sơn La

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 10/8/2011 của HĐND tỉnh Sơn La bãi bỏ quy định chế độ hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ đang hưởng chế độ hưu trí đảm nhiệm chức danh thường trực một số hội thuộc tỉnh Sơn La

 

40

Nghị quyết

341/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

41

Nghị quyết

342/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Sơn La năm 2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

42

Nghị quyết

344/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

43

Nghị quyết

345/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

44

Nghị quyết

01/2011/NQ-HĐND ngày 10/8/2011

Về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

45

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về mục tiêu nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

46

Nghị quyết

08/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

47

Nghị quyết

09/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho huyện, thành phố năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

48

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Bổ sung một số giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

49

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2012 – 2013 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

50

Nghị quyết

32/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về dự toán mức thu chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

51

Nghị quyết

33/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

52

Nghị quyết

35/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về mục tiêu nhiệm vụ và các nhóm giảp pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

53

Nghị quyết

36/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

II

Văn bản do UBND tỉnh ban hành (139 văn bản)

54

Quyết định

45/2003/QĐ-UB

ngày 21/02/2003

Về việc kiện toàn ban chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 63/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về của UBND tỉnh việc kiện toàn ban an toàn giao thông tỉnh Sơn La

 

55

Quyết định

47/2003/QĐ-UB

ngày 28/02/2003

Về việc kiện toàn ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã dược quy định trong văn bản

 

56

Quyết định

48/2003/QĐ-UB

ngày 04/3/2003

Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBND tỉnh phụ trách các huyện (thị xã) trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch và một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách năm 2003

Hết thời hạn có hiệu lực đã dược quy định trong văn bản

 

57

Quyết định

55/2003/QĐ-UB

ngày 14/3/2003

Về việc ban hành quy định tạm thời về thu, quản lý, sử dụng đối với các khoản thu sự nghiệp Đài phát thanh - truyền hình Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 158/2003/QĐ-UB ngày 02/10/2003 của UBND tỉnh về việc chế độ thu đối với các khoản thu sự nghiệp của Đài phát thanh - Truyền hình Sơn La

 

58

Quyết định

64/2003/QĐ-UB

ngày 10/4/2003

Về việc kiện toàn ban an toàn giao thông tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 87/2004/QĐ-UB ngày 31/7/2004 của UBND tỉnh về việc kiện toàn ban an toàn giao thông tỉnh Sơn La

 

59

Quyết định

67/2003/QĐ-UB

ngày 11/4/2003

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số thành viên Ban chỉ đạo dự án xây dựng thuỷ điện Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

60

Quyết định

71/2003/QĐ-UB

ngày 17/4/2003

Về việc điều chỉnh sinh hoạt phí cho bệnh nhân phong, bệnh nhân khu nuôi dưỡng người tâm thần mãn tĩnh và trẻ mồ côi nuôi dưỡng tập trung

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

61

Quyết định

77/2003/QĐ-UB

ngày 08/5/2003

Về chính sách hỗ trợ học bổng cho học sinh thuộc diện học tại các trường phổ thông DTNT đang học tại các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

62

Quyết định

78/2003/QĐ-UB

ngày 10/5/2003

Về Quy định hỗ trợ xây dựng, quản lý đường giao thông nông thôn tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

63

Quyết định

80/2003/QĐ-UB

ngày 10/6/2003

Về việc chi trả trợ cấp một lần đối với người tham gia hoạt động kháng chiến của tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

64

Quyết định

86/2003/QĐ-UB

ngày 16/6/2003

Về việc ban hành chương trình hành động dân số tỉnh Sơn La đến năm 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

65

Quyết định

90/2003/QĐ-UB

ngày 24/6/2003

Về việc thành lập đoàn thanh tra các kỳ tuyển sinh và các lớp Cao đẳng, Đại học hệ tại chức; trường CĐSP Sơn La và các trường THCN của tỉnh năm 2003

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

66

Quyết định

91/2003/QĐ-UB

ngày 30/6/2003

Về quy định quản lý và điều hành Chương trình - Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

67

Quyết định

101/2003/QĐ-UB ngày 09/7/2003

Về việc Quy định về quản lý kinh phí chi thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 40 Quốc hội khoá X trong hệ thống Giáo dục công lập của tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 62/2004/QĐ-UBND ngày 04/6/2004 về quản lý ngân sách chi thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 40/2000/QH10; Chi hỗ trợ sách giáo khoa, giấy vở học tập cho học sinh thuộc diện chính sách theo quyết định số 186/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

68

Quyết định

103/2003/QĐ-UB ngày 13/7/2003

Về việc ban hành Đề án Quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ theo chuẩn từng chức danh cán bộ cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Sơn La đến năm 2005 và 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

69

Quyết định

104/2003/QĐ-UB ngày 13/7/2003

Về kế hoạch củng cố kết quả Phổ cập giáo dục Tiểu học - XMC và đẩy nhanh tiến độ Phổ cập Giáo dục trung học cơ sở tỉnh Sơn La giai đoạn 2003 - 2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

70

Quyết định

114/2003/QĐ-UB ngày 04/8/2003

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Mộc Châu khoá XVII nhiệm kỳ 1999 - 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

71

Quyết định

115/2003/QĐ-UB ngày 04/8/2003

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Sông Mã khoá XVII nhiệm kỳ 1999 - 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

72

Quyết định

121/2003/QĐ-UB ngày 13/8/2003

Về việc tuyển sinh vào trường trung học Văn hoá nghệ thuật tỉnh Sơn La năm học 2003 - 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

73

Quyết định

125/2003/QĐ-UB ngày 27/8/2003

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Thuận Châu khoá XVII nhiệm kỳ 1999 - 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

74

Quyết định

161/2003/QĐ-UB ngày 21/10/2003

Về việc quy định tạm thời định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

75

Quyết định

168/2003/QĐ-UB ngày 24/11/2003

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La khoá XVII nhiệm kỳ 1999 - 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

76

Quyết định

169/2003/QĐ-UB ngày 24/11/2003

Về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước năm 2003

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

77

Quyết định

173/2003/QĐ-UB ngày 12/12/2003

Về việc ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

78

Quyết định

174/2003/QĐ-UB ngày 12/12/2003

Về việc ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

79

Quyết định

175/2003/QĐ-UB ngày 12/12/2003

Về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

80

Quyết định

176/2003/QĐ-UB ngày 12/12/2003

Về việc quy định mức phân bổ dự toán cho ngân sách địa phương năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

81

Quyết định

180/2003/QĐ-UB ngày 12/12/2003

Về việc quy định mức chi ngân sách cấp tỉnh và hướng dẫn định mức chi ngân sách cấp huyện năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

82

Quyết định

181/2003/QĐ-UB ngày 12/12/2003

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

83

Quyết định

187/2003/QĐ-UB ngày 17/12/2003

Về việc phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2003 -2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

84

Quyết định

07/2004/QĐ-UB

ngày 06/01/2004

Về việc quy định thời hạn lập, gửi, phân bổ, quyết định giao dự toán; thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định quyết toán đối với các đơn vị dự toán; thời hạn lập, gửi, thẩm định, phê chuẩn quyết toán đối với các cấp Ngân sách địa phương

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

85

Quyết định

09/2004/QĐ-UB

ngày 19/01/2004

Về việc quy định chế độ chi tiêu, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

86

Quyết định

10/2004/QĐ-UB

ngày 02/02/2004

Về việc ban hành chương trình công tác thanh tra năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

87

Quyết định

13/2004/QĐ-UB

ngày 09/02/2004

Về việc giao cơ cấu tổ chức, chỉ tiêu biên chế năm 2004 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

88

Quyết định

35//2004/QĐ-UB

ngày 02/3/2004

Về việc giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

89

Quyết định

36//2004/QĐ-UB

ngày 05/3/2004

Về việc bổ sung quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

90

Quyết định

41/2004/QĐ-UB

ngày 23/3/2004

Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ nhà nước tại tỉnh Sơn La năm 2004 của Sở Nội vụ

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

91

Quyết định

46/2004/QĐ-UB

ngày 12/4/2004

Về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức và cá nhân tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

92

Quyết định

49/2004/QĐ-UB

ngày 19/4/2004

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư Chương trình kiên cố hóa trường lớp học đợt II

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

93

Quyết định

50/2004/QĐ-UB

ngày 20/4/2004

Về việc cho phép áp dụng tạm thời một số chính sách bồi thường, di dân tái định cư cho các hộ di chuyển đến điểm tái định cư Bản Hôm, xã Chiềng Cọ, Thị xã Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

94

Quyết định

62//2004/QĐ-UB

ngày 04/6/2004

Về việc quản lý ngân sách chi thực hiện đổi mới chương trình giáo dục, phổ thông theo Nghị quyết 40/2000/QH10; Chi hỗ trợ sách giáo khoa, giấy vở học tập cho học sinh thuộc diện chính sách theo Quyết định số 186/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

95

Quyết định

85/2004/QĐ-UB

ngày 30/7/2004

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạc Nhà nước về Xây dựng và huy động lực lượng Dự bị động viên

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

96

Quyết định

86/2004/QĐ-UB

ngày 02/8/2004

Về việc triển khai Nghị Quyết số 35/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

97

Quyết định

97/2004/QĐ-UB

ngày 13/8/2004

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn vay thực hiện chương trình kiên cố kênh mương, đường giao thông nông thôn năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

98

Quyết định

98/2004/QĐ-UB

ngày 13/8/2004

Về việc điều chỉnh vốn đầu tư phát triển năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

99

Quyết định

106/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế Quản lý hành chính cho các huyện, thị xã năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

100

Quyết định

114/2004/QĐ-UB ngày 17/9/2004

Về việc bổ sung nội dung Quyết định số 102/2004/QĐ-UB ngày 23/8/2004 của UBND tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

101

Quyết định

118/2004/QĐ-UB ngày 23/9/2004

Về việc thành lập Ban thi đua khen thưởng tỉnh trên cơ sở tách bộ phận giúp việc Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh từ Văn phòng UBND tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 25/5/2006 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Sơn la

 

102

Quyết định

124/2004/QĐ-UB ngày 11/10/2004

Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học thực hiện năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

103

Quyết định

127/2004/QĐ-UB ngày 15/10/2004

Về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Y dược học cổ truyền đến năm 2010 của tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

104

Quyết định

128/2004/QĐ-UB ngày 18/10/2004

Về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Sơn La khoá VII nhiệm kỳ 2004 - 2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

105

Quyết định

132/2004/QĐ-UB ngày 26/10/2004

Về việc điều chỉnh kế hoạch số 02 đã giao tại Quyết định số 102/2004/QĐ-UB ngày 23/8/2004 của UBND tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

106

Quyết định

136/2004/QĐ-UB ngày 01/11/2004

Về việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh khoá XII nhiệm kỳ 2004 - 2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

107

Quyết định

137/2004/QĐ-UB ngày 05/11/2004

Về việc ban hành quy chế làm việc của Ban điều hành Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2001 - 2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

108

Quyết định

145/2004/QĐ-UB ngày 17/11/2004

Về việc ban hành quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh”

 

109

Quyết định

147/2004/QĐ-UB ngày 19/11/2004

Về việc huỷ bỏ hiệu lực thi hành biểu số 03 đã giao tại Quyết định số 102/2004/QĐ-UB ngày 23/8/2004 của UBND tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

110

Quyết định

156/2004/QĐ-UB ngày 26/11/2004

Về việc giao vốn XDCB bổ sung năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

111

Quyết định

157/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004

Về việc điều chỉnh vốn đầu tư pháp triển năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

112

Quyết định

167/2004/QĐ-UB ngày 10/12/2004

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

113

Quyết định

168/2004/QĐ-UB ngày 10/12/2004

Về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

114

Quyết định

169/2004/QĐ-UB ngày 11/12/2004

Về cơ chế quản lý, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

115

Quyết định

170/2004/QĐ-UB ngày 11/12/2004

Về việc ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

116

Quyết định

171/2004/QĐ-UB ngày 11/12/2004

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

117

Quyết định

185/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004

Về việc điều chỉnh đợt II vốn đầu tư phát triển năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

118

Quyết định

07/2005/QĐ-UBND ngày 24/01/2005

Về việc giao kế hoạch vốn thanh toán các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tiếp nhận TĐC thủy điện Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

119

Quyết định

17/2005/QĐ-UBND ngày 02/02/2005

Về việc Ban hành kế hoạch tuyên truyền và các giải pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2005 và những năm tiếp theo

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

120

Quyết định

20/2005/QĐ-UBND ngày 04/02/2005

Về việc điều chỉnh hạng mục kế hoạch vốn dự án tái định cư xã Tân Lập để thực hiện đền bù; hỗ trợ chính sách và phục hồi đàn bò sữa.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

121

Quyết định

21/2005/QĐ-UBND ngày 15/02/2005

Về việc điều chỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ nhà nước tại tỉnh sơn la năm 2005 của Sở Nội vụ

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

122

Quyết định

24/2005/QĐ-UBND ngày 07/3/2005

Quyết định về việc ban hành bổ sung danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 19/5/2006 của UBND tỉnh Sơn La ban hành danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh

 

123

Quyết định

41/2005/QĐ-UBND ngày 09/4/2005

Về việc thành lập Sở Bưu chính viễn thông Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

 

124

Quyết định

44/2005/QĐ-UBUB

ngày 21/4/2005

Quyết định về việc ban hành định mức vốn đầu tư trồng rừng dự án 661

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

125

Quyết định

49/2005/QĐ-UBUB

ngày 22/4/2005

Về việc Thành lập Ban quản lý khu Trung tâm Du lịch huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND ngày 05/7/2005 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu trung tâm du lịch Mộc Châu tỉnh Sơn La

 

126

Quyết định

66/2005/QĐ-UBND ngày 26/5/2005

Về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn tái định cư xã tân lập huyện Mộc Châu

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

127

Quyết định

109/2005/QĐ-UBND ngày 07/10/2005

Về việc ban hành quy định về dơn giá lập thẩm định và quản lý quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 07/7/2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành đơn giá lập thẩm định và quản lý quy hoạch chi tiết các khu điểm tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

 

128

Quyết định

113/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005

Công nhận điều lệ liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La nhiệm kỳ III 2005 - 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

129

Quyết định

11/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006

Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

130

Quyết định

14/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006

Phê duyệt kế hoạch cải cách hiện đại hoá quản lý thuế của ngành thuế tỉnh Sơn La đến năm 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

131

Quyết định

31/2006/QĐ-UBND ngày 04/5/2006

Ban hành mức thu phí phòng chống thiên tai

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 về việc ban hành quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

 

132

Quyết định

49/2006/QĐ-UBND ngày 06/7/2006

Về việc ban hành kế hoạch thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai khi săp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

133

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND ngày 07/7/2006

Về việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh khoá XII (nhiệm kỳ 2004-2009)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

134

Quyết định

51/2006/QĐ-UBND ngày 07/7/2006

Về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

135

Quyết định

62/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006

V/v quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Sơn La năm 2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

136

Quyết định

63/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006

V/v ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2007-2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

137

Quyết định

64/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006

Về việc ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

138

Quyết định

67/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

 

139

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND ngày 06/10/2007

Về việc ban hành hệ thống hoá chính sách Tài chính phục vụ công tác phòng chống ma tuý tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

140

Quyết định

27/2007/QĐ-UBND ngày 03/11/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 12, Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 06/10/2007 của UBND tỉnh quy định chính sách tài chính phục vụ công tác phòng chống ma tuý tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

141

Quyết định

28/2007/QĐ-UBND ngày 05/12/2007

Về việc sửa đổi một số điều ban hành tại Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 về việc quy định thực hiện bổ sung hỗ trợ lương thực đối với hộ dân tái định cư Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La theo Quyết định số 43/2011/QĐ-TTG ngày 10/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

 

142

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007

Về việc ban hành chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

143

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND ngày 21/5/2008

V/v quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức xá kỳ thi phổ thông tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

144

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 04/3/2009

V/v ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình cử học viên đi đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ xã, phường, thị trấn; cán bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố tỉnh Sơn La giao đoạn 2009 - 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

145

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 29/3/2009

Về việc hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

 

146

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2003 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Dân tộc và phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La

 

147

Chỉ thị

01/2003/CT-UB

ngày 04/01/2003

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

148

Chỉ thị

03/2003/CT-UB

ngày 07/01/2003

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trong vụ sản xất đông xuân năm 2002 - 2003

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

149

Chỉ thị

04/2003/CT-UB

ngày 20/01/2003

Về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2003

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

150

Chỉ thị

05/2003/CT-UB

ngày 14/02/2003

Về việc triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới năm 2003

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

151

Chỉ thị

07/2003/CT-UB

ngày 10/4/2003

Về việc đẩy mạnh huy động vốn cho ngân sách nàh nước và đầu tư phát triển

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

152

Chỉ thị

08/2003/CT-UB

ngày 25/4/2003

Về việc tổ chức vận động mua Công trái giáo dục năm 2003 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

153

Chỉ thị

12/2003/CT-UB

ngày 21/5/2003

Về việc soạn thảo kế hoạch xây dựng và kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

154

Chỉ thị

13/2003/CT-UB

ngày 30/6/2003

Về việc xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

155

Chỉ thị

14/2003/CT-UB

ngày 09/7/2003

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

156

Chỉ thị

15/2003/CT-UB

ngày 13/8/2003

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô hanh năm 2003-2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

157

Chỉ thị

18/2003/CT-UB

ngày 30/10/2003

Về việc phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn mùa khô năm 2003 - 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

158

Chỉ thị

19/2003/CT-UB

ngày 12/11/2003

Về việc sơ kết 5 năm (1999 – 2003) công tác phòng chống ma túy trong ngành Giáo dục – Đào tạo và tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành số 1413/LN trong những năm tới

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

159

Chỉ thị

23/2003/CT-UB

ngày 11/12/2003

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

160

Chỉ thị

25/2003/CT-UB

ngày 17/12/2003

Về việc tổng kết phong trào thi đua năm 2003 và phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2004 và 2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

161

Chỉ thị

26/2003/CT-UB

ngày 29/12/2003

Về việc điều hành ngân sách Qúy I năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

162

Chỉ thị

01/2004/CT-UB

ngày 05/01/2004

Về công tác quân sự - quốc phòng năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

163

Chỉ thị

03/2004/CT-UB

ngày 15/01/2004

Về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

164

Chỉ thị

06/2004/CT-UB

ngày 02/3/2004

Về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

165

Chỉ thị

07/2004/CT-UB

ngày 04/5/2004

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng, cháy, chữa cháy trong mùa hanh khô 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

166

Chỉ thị

08/2004/CT-UB

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP của chính phủ

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

167

Chỉ thị

10/2004/CT-UB

ngày 29/3/2004

Về việc đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy trong năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

168

Chỉ thị

12/2004/CT-UB

ngày 07/4/2004

Về việc tổ chức vận động mua trái phiếu chính phủ để đầu tư công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước đợt II/2004 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

169

Chỉ thị

14/2004/CT-UB

ngày 20/4/2004

Về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

170

Chỉ thị

15/2004/CT-UB

ngày 10/5/2004

Về việc tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

171

Chỉ thị

18/2004/CT-UB

ngày 19/7/2004

Về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua toàn tỉnh lần thứ II vào năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

172

Chỉ thị

24/2004/CT-UB

ngày 22/11/2004

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

173

Chỉ thị

27/2004/CT-UB

ngày 08/12/2004

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

174

Chỉ thị

30/2004/CT-UB

ngày 22/12/2004

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 – 2010)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

175

Chỉ thị

31//2004/CT-UB

ngày 25/12/2004

Về công tác quân sự - quốc phòng năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

176

Chỉ thị

08/2005/CT-UB

ngày 21/02/2005

Về việc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2006-2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

177

Chỉ thị

16/2005/CT-UB

ngày 14/6/2005

Thực hiện các giải pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu nhân sách nhà nước

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

178

Chỉ thị

27/2005/CT-UB

ngày 11/12/2005

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2006

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

179

Chỉ thị

29/2005/CT-UB

ngày 29/12/2005

Về công tác quân sự quốc phòng năm 2006

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

180

Chỉ thị

05/2006/CT-UBND ngày 20/01/2006

Về việc triển khai công tác lập quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã giai đoạn 2006-2010

Hết thời hạn có hiệu lực theo năm ban hành

 

181

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND ngày 22/5/2006

Về việc đẩy mạnh triển khai một số giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2006

Hết thời hạn có hiệu lực theo năm ban hành

 

182

Chỉ thị

20/2006/CT-UBND ngày 04/7/2006

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

183

Chỉ thị

25/2006/CT-UBND ngày 10/12/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý; kiểm soát giá; bình ổn giá cuối năm và dịp tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

184

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND ngày 15/01/2007

Về công tác quân sự quốc phòng năm 2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

185

Chỉ thị

09/2007/CT-UBND ngày 14/02/2007

Về biện pháp tăng cường quản lý và chóng thất thoát thu ngân sách năm 2007

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

186

Chỉ thị

18/2007/CT-UBND ngày 27/4/2007

Về việc tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác lưu trữ

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

187

Chỉ thị

45/2007/CT-UBND ngày 31/12/2007

Về công tác quốc phòng quân sự tỉnh Sơn La năm 2008

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

188

Chỉ thị

35/2008/CT-UBND ngày 31/12/2008

Về công tác quân sự quốc phòng của tỉnh Sơn La năm 2009

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

189

Chỉ thị

37/2009/CT-UBND ngày 28/12/2009

Về công tác quân sự quốc phòng của tỉnh Sơn La năm 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

190

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND ngày 10/01/2011

Về công tác quân sự quốc phòng của tỉnh Sơn La năm 2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

191

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND ngày 28/12/2011

Về công tác quốc phòng - quân sự của tỉnh Sơn La năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

192

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND ngày 04/01/2013

Về công tác quốc phòng - quân sự năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

 

DANH MỤC 4

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

258/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015

Khoản 2, Mục II, Điều 1

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 362/2011 /NQ-HĐND ngày 18/3/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh khóa XII về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015

28/3/2011

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 310/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu310/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2015
Ngày hiệu lực04/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 310/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 310/QĐ-UBND 2015 Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2014 Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 310/QĐ-UBND 2015 Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2014 Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu310/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành04/02/2015
       Ngày hiệu lực04/02/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 310/QĐ-UBND 2015 Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2014 Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 310/QĐ-UBND 2015 Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2014 Sơn La

           • 04/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực