Nghị quyết 344/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 344/2010/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2011

Nghị quyết 344/2010/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách địa phương Sơn La năm 2011 đã được thay thế bởi Quyết định 1124/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 12/05/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 344/2010/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách địa phương Sơn La năm 2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/2010/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SƠN LA NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Điều 11 - Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011;

Xét Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2011, Báo cáo số 614/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2011, như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2011:5.206.043 triệu đồng

- Thu ngân sách trên địa bàn:1.275.000 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:3.914.043 triệu đồng

- Thu phạt vi phạm an toàn giao thông: 10.000 triệu đồng

- Thu xổ số kiến thiết: 25.000 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn năm 2010 chuyển sang: 7.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2011: 5.206.040 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển:  321.400 triệu đồng

Trong đó: + Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo: 73.000 triệu đồng

+ Lĩnh vực Khoa học và công nghệ: 13.000 triệu đồng

b) Chi đầu tư từ nguồn thu CQSD đất : 30.000 triệu đồng

c) Chi thường xuyên: 3.931.740 triệu đồng

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 331.850 triệu đồng

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 1.875.000 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch: 572.200 triệu đồng

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 15.000 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Văn hoá - thể thao: 61.285 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình: 20.000 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Đảm bảo xã hội  : 172.500 triệu đồng

- Chi quản lý hành chính: 703.235 triệu đồng

- Chi an ninh - quốc phòng: 121.500 triệu đồng

- Chi hỗ trợ hộ nghèo theo QĐ số 102/TTg: 27.000 triệu đồng

- Chi đảm bảo an toàn giao thông: 10.000 triệu đồng

- Chi khác ngân sách: 12.170 triệu đồng

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng

e) Dự phòng ngân sách: 145.000 triệu đồng

g) Chi quản lý qua NSNN (xổ sổ kiến thiết): 25.000 triệu đồng

h) Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu: 751.700 triệu đồng

- Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác: 674.200 triệu đồng

- Vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khác: 77.500 triệu đồng

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Giải pháp để thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2011:

a) Thu ngân sách

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc điều hành nhiệm vụ thu ngân sách theo tiến độ dự toán, đảm bảo sát đúng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực rà soát và khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn; Đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước.

- Tập trung các giải pháp chống thất thu ngân sách, đặc biệt là thu nợ đọng tại các doanh nghiệp; Rà soát lại tiền thuê đất của các doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn thu từ kinh doanh công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh; Tăng cường phân cấp quản lý thu, uỷ nhiệm thu cho xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo tính chủ động, tích cực của cấp chính quyền cơ sở trong quản lý các khoản thu phát sinh trên địa bàn.

- Quản lý và khai thác tốt các nguồn lực đầu tư từ đất; Đẩy mạnh công tác quy hoạch, công khai quy hoạch, quản lý sau quy hoạch sử dụng đất theo tinh thần Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thực hiện tốt đấu giá đất, đấu giá thuê đất nhằm tạo điều kiện tăng nguồn thu ngân sách từ cấp quyền sử dụng đất, thuê đất.

- Các cấp, các ngành chủ động đề ra các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ, tổ chức thu có hiệu quả các nguồn thu từ phí, lệ phí, thu khác ngân sách, nguồn thu trong các đơn vị hành chính và sự nghiệp.

b) Chi ngân sách

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật trong tất cả các khâu: Lập thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách, kiểm toán ngân sách; Đảm bảo nguyên tắc: Dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý tài chính - ngân sách. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán thực hiện quyền quyết định chi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định chi ngân sách của mình theo điều 5 của Luật Ngân sách nhà nước.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước. Thực hiện công khai tình hình quản lý, sử dụng ngân sách của các cấp, các ngành và các đơn vị dự toán. Tập trung vào các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ: mua sắm, sửa chữa tài sản; sử dụng xe ô tô; sử dụng trụ sở, chi tiếp khách, hội nghị, sử dụng xăng dầu, điện chiếu sáng...; Các cấp ngân sách, các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên (Không bao gồm tiền lương và các khoản có tính chất lương) theo quyết định của Chính phủ.

- Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ. Mở rộng triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và biên chế đối với các Trường tiểu học và Trung học cơ sở ở những vùng có thuận lợi.

- Chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Kiện toàn các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án theo quy định của Chính phủ. Rà soát và có biện pháp nâng cao năng lực thi công, đảm bảo chất lượng công trình của các nhà thầu. Triển khai thực hiện tốt quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoạt động tài chính của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán. Tăng cường công tác tự kiểm tra, công tác giám sát cộng đồng của nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ngân sách, chủ tài khoản các đơn vị dự toán trong công tác quản lý, điều hành ngân sách và thực hiện các dự án đầu tư; Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các dự án sau đầu tư.

- Đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao ở những vùng, địa bàn có điều kiện theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ.

- Thực hiện tốt Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các huyện, thành phố; Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2011.

2. Giao Thường trực các Ban, các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2011, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ./.

 

 

Nơi nhận :
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;  
- VP QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Uỷ ban KT- Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội;  
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;                      
- TT HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- LĐ, CV Văn phòng TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (1b), 230 b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 344/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu344/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực10/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 344/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 344/2010/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách địa phương Sơn La năm 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 344/2010/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách địa phương Sơn La năm 2011
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu344/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực10/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 344/2010/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách địa phương Sơn La năm 2011

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 344/2010/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách địa phương Sơn La năm 2011