Nghị quyết 350/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 350/2010/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Sơn La

Nghị quyết 350/2010/NQ-HĐND quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ đã được thay thế bởi Nghị quyết 67/2014/NQ-HĐND chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ Hội đồng các cấp Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 11/04/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 350/2010/NQ-HĐND quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/2010/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 773/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về quy định một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan trực thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 614/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính của HĐND các cấp tỉnh Sơn La, như sau: (Có 01 phụ biểu kèm theo).

Nguồn kinh phí:

1. Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh: Hàng năm Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh căn cứ vào định mức quy định tại Nghị quyết này xây dựng dự toán ngân sách trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi gửi Sở Tài chính tổng hợp chung trong dự toán hàng năm của ngân sách cấp tỉnh.

2. Kinh phí hoạt động của HĐND cấp huyện: Hàng năm căn cứ vào định mức quy định tại Nghị quyết này, Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xây dựng dự toán trình Thường trực HĐND huyện, thành phố xem xét cho ý kiến trước khi gửi Phòng Tài chính tổng hợp chung trong dự toán ngân sách cấp huyện. Kinh phí chi cho kỳ họp HĐND, hoạt động phí của đại biểu, tiền mua Báo Người đại biểu nhân dân được tính ngoài định mức 6 triệu đồng/đại biểu/năm theo quy định về định mức phân bổ ngân sách hàng năm.

3. Kinh phí hoạt động của HĐND cấp xã: Hàng năm căn cứ vào định mức quy định tại Nghị quyết này, Văn phòng HĐND-UBND xã xây dựng dự toán trình Thường trực HĐND xã xem xét cho ý kiến và gửi Ban Tài chính xã tổng hợp chung trong dự toán ngân sách cấp xã.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế Nghị quyết số 203/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VPQH, VPCP;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XII;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Đảng ủy; HĐND; UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 450b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Nghị quyết số 350/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La)

TT

Nội dung chi

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I

CHI KỲ HỌP HĐND CÁC CẤP

 

 

 

1

Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp

 

 

 

-

Đại biểu HĐND

80.000đồng/ người/ngày

60.000đồng/ người/ngày

40.000đồng/ người/ngày

-

Đại biểu mời

60.000đồng/ người/ngày

50.000đồng/ người/ngày

30.000đồng/ người/ngày

-

Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ trực tiếp

60.000đồng/ người/ngày

40.000đồng/ người/ngày

30.000đồng/ người/ngày

-

Viên chức phục vụ gián tiếp

40.000đồng/ người/ngày

30.000đồng/ người/ngày

20.000đồng /người/ngày

2

Chi chế độ chủ toạ, thư ký kỳ họp

 

 

 

-

Chủ toạ kỳ họp

150.000đồng/ người/ngày

100.000đồng/ người/ngày

80.000đồng/ người/ngày

-

Thư ký kỳ họp

100.000đồng/ người/ngày

80.000đồng/ người/ngày

60.000đồng/ người/ngày

3

Chi tiền công tác phí đối với đại biểu HĐND và đại biểu được Thường trực HĐND mời tham dự kỳ họp của HĐND các cấp và Lái xe: Được thanh toán tiền công tác phí theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐND. Các cơ quan, đơn vị có đại biểu tham dự kỳ họp của HĐND thực hiện thanh toán tiền công tác phí cho đại biểu

 

 

 

4

Chi tuyên truyền các kỳ họp HĐND; chi in ấn tài liệu, kỷ yếu kỳ họp, vật tư, văn phòng, tiền nước uống; chi thuê hội trường (nếu có), trang trí khánh tiết; chi thuê xe ô tô đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức kỳ họp: Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và dự toán do Thường trực HĐND các cấp phê duyệt

 

 

 

5

Chi tổng hợp ý kiến của Đại biểu HĐND, ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tại phiên thảo luận tổ của các kỳ họp HĐND

100.000đồng/ nội dung

60.000đồng/ nội dung

30.000đồng/ nội dung

6

Chi hoàn thiện, ban hành nghị quyết HĐND các cấp

200.000đồng/ người/Nghị quyết

100.000đồng/ người/Nghị quyết

50.000đồng/ người/Nghị quyết

II

CHI CHO CÔNG TÁC THẨM TRA CỦA HĐND CÁC CẤP

 

 

 

1

Chi cho phiên họp thẩm tra và phiên họp tham gia vào báo cáo thẩm tra

 

 

 

-

Chủ toạ phiên họp

120.000đồng/ người/buổi

80.000đồng/ người/buổi

60.000đồng/ người/buổi

-

Đại biểu HĐND

70.000đồng/ người/buổi

60.000đồng/ người/buổi

40.000đồng/ người/buổi

-

Đại biểu mời

70.000đồng/ người/buổi

50.000đồng/ người/buổi

30.000đồng/ người/buổi

-

Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ trực tiếp

50.000đồng/ người/buổi

30.000đồng/ người/buổi

20.000đồng/ người/buổi

-

Viên chức phục vụ gián tiếp

30.000đồng/ người/buổi

20.000đồng/ người/buổi

10.000đồng/ người/buổi

 

Ghi chú: Phiên họp thẩm tra vào ngày nghỉ thì được hưởng 2 lần mức theo quy định. Các Đại biểu giữ nhiều chức danh thì được hưởng 01 chế độ ở mức cao nhất

 

 

 

2

Chi cho việc chuẩn bị nội dung cần tập trung thảo luận cho ý kiến (Theo phân công của trưởng ban); chi soạn thảo báo cáo thẩm tra phục vụ các kỳ họp HĐND

 

 

 

-

Chuẩn bị nội dung cần tập trung thảo luận cho ý kiến

120.000đồng/ nội dung

80.000đồng/ nội dung

50.000đồng/ nội dung

-

Soạn thảo báo cáo thẩm tra (trừ báo cáo thẩm tra các dự thảo văn bản qui phạm pháp luật)

120.000đồng/ báo cáo

80.000đồng/ báo cáo

50.000đồng/ báo cáo

III

CHI TIẾP XÚC CỬ TRI, TIẾP DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP DÂN

 

 

 

1

Chi tiếp xúc cử tri

 

 

 

-

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri: Chi hỗ trợ trang trí, thuê địa điểm, nước uống, bảo vệ và các khoản chi khác (Kinh phí hỗ trợ tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND cấp nào chi từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐND cấp đó; trong trường hợp có sự phối hợp thì thực hiện hỗ trợ của cấp cao nhất)

800.000đồng/1 lần tiếp xúc cử tri

600.000đồng/1 lần tiếp xúc cử tri

300.000đồng/1 lần tiếp xúc cử tri

-

Chi cho đại biểu HĐND, thư ký, đại diện UB mặt trận tổ quốc, đoàn thể, chính quyền, tổ chức

70.000đồng/ người/buổi

50.000đồng/ người/buổi

30.000đồng/ người/buổi

-

Chi cho cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, báo đài phục vụ trực tiếp xúc cử tri

30.000đồng/ người/buổi

25.000đồng/ người/buổi

20.000đồng/ người/buổi

-

Chi cho viên chức phục vụ gián tiếp tiếp xúc cử tri

20.000đồng/ người/buổi

15.000đồng/ người/buổi

10.000đồng/ người/buổi

-

Chi viết báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri

150.000đồng/  áo cáo

100.000đồng/ báo cáo

50.000đồng/ báo cáo

2

Chi tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân

 

 

 

-

Đại biểu HĐND được phân công tiếp dân

70.000đồng/ người/buổi

50.000đồng/ người/buổi

30.000đồng/ người/buổi

-

Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ trực tiếp đại biểu HĐND tiếp công dân

50.000đồng/ người/buổi

40.000đồng/ người/buổi

30.000đồng/ người/buổi

-

Chi cho viên chức phục vụ gián tiếp đại biểu HĐND tiếp công dân

30.000đồng người/buổi

20.000đồng/ người/buổi

10.000đồng/ người/buổi

-

Viết báo cáo đề xuất giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo trình cấp có thẩm quyền (Những báo cáo này phải có điều tra, nghiên cứu được lãnh đạo thông qua)

150.000đồng/ văn bản.

100.000đồng/ văn bản.

50.000đồng/ văn bản.

IV

CHI CHO CÔNG TÁC GIÁM SÁT

 

 

 

1

Chi cho đoàn giám sát

 

 

 

 

Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành, mức chi bồi dưỡng cho đại biểu HĐND, cán bộ, công chức và nhân viên phục vụ đoàn giám sát như sau:

 

 

 

 

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND

 

 

 

-

Trưởng đoàn giám sát

70.000đồng/ người/buổi

50.000đồng/ người/buổi

30.000đồng/ người/buổi

-

Đại biểu HĐND, thành viên chính thức khác của đoàn giám sát

60.000đồng/ người/buổi

40.000đồng/ người/buổi

20.000đồng/ người/buổi

-

Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ trực tiếp

50.000đồng/ người/buổi

30.000đồng/ người/buổi

15.000đồng/ người/buổi

-

Viên chức phục vụ gián tiếp

30.000đồng/ người/buổi

20.000đồng/ người/buổi

10.000đồng/ người/buổi

2

Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND

300.000đồng/Báo cáo

200.000đồng/ Báo cáo

150.000đồng/ Báo cáo

3

- Chi giám sát văn bản quy phạm pháp luật: mức chi áp dụng theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

4

- Chi giám sát hoạt động khiếu nại tố cáo:

+ Chi cho việc xử lý đơn thư (trực tiếp nghiên đề xuất phương án xử lý đơn thư): 50.000đồng/người/buổi (tương ứng với 5 đơn thư được nghiên cứu đề xuất xử lý).

+ Chi cho việc nghiên cứu, tổng hợp báo cáo về công tác xử lý đơn thư: 100.000đồng/báo cáo

 

 

 

V

CHI CHO CÁC HỘI NGHỊ

 

 

 

1

Chi Hội nghị tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo dự án Luật, Pháp lệnh

 

 

 

 

Chi cho các cá nhân dự họp góp ý vào dự án Luật

 

 

 

-

Chi cho người chủ trì cuộc họp

100.000đồng/ người/buổi

70.000đồng/ người/buổi

50.000đồng/ người/buổi

-

Đại biểu dự họp

70.000đồng/ người/buổi

50.000đồng/ người/buổi

30.000đồng/ người/buổi

-

Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ trực tiếp cuộc họp

50.000đồng/ người/buổi

30.000đồng/ người/buổi

20.000đồng/ người/buổi

-

Viên chức phục vụ gián tiếp cuộc họp

30.000đồng/ người/buổi

20.000đồng/ người/buổi

10.000đồng/ người/buổi

 

* Chi viết báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các dự án Luật, Pháp lệnh. Mức chi, như sau:

250.000đồng/ dự án Luật, Pháp lệnh.

200.000đồng/ dự án Luật, Pháp lệnh.

150.000đồng/ dự án Luật, Pháp lệnh.

2

Chi hội nghị do Thường trực HĐND và các Ban HĐND các cấp chủ trì

 

 

 

-

Các cuộc giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND: Mức chi do Thường trực HĐND các cấp quyết định

 

 

 

 

Các hội nghị khác: Thực hiện theo quy định hiện hành chế độ tổ chức hội nghị

 

 

 

3

Chi họp Tổ đại biểu

 

 

 

 

Chi họp Tổ đại biểu thực hiện theo chế độ chi hội nghị hiện hành. Nếu các Tổ đại biểu tổ chức họp tổ ngoài giờ, mức chi cụ thể như sau:

50.000 đồng/đại biểu.

30.000 đồng/đại biểu.

20.000 đồng/đại biểu.

VI

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

 

 

 

 

Ngoài chế độ được hưởng theo quy định hiện hành, đại biểu HĐND còn được chi hỗ trợ như sau:

 

 

 

1

Chi mua báo chí, tài liệu, cặp công tác cho đại biểu HĐND

 

 

 

-

Cấp tỉnh: Được cấp Luật Tổ chức HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của HĐND; tài liệu về hoạt động của HĐND; Báo Người Đại biểu nhân dân; Bản tin hoạt động Hội đồng nhân dân; Kỷ yếu kỳ họp HĐND; sổ công tác Người đại biểu nhân dân (1 quyển/năm); cặp công tác (2 chiếc/ nhiệm kỳ). Mức chi cụ thể do Thường trực HĐND cấp tỉnh quyết định.

 

 

 

-

Cấp huyện: Được cấp Luật Tổ chức HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của HĐND, tài liệu về hoạt động của HĐND; Báo Người Đại biểu nhân dân (chỉ cấp cho Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND và Tổ trưởng các Tổ đại biểu); sổ công tác Người đại biểu nhân dân (1 quyển/ 2 năm); cặp công tác (2 chiếc/ nhiệm kỳ).. Mức chi cụ thể do Thường trực HĐND cấp huyện quyết định.

 

 

 

-

Cấp xã: Được cấp Luật Tổ chức HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của HĐND; tài liệu về hoạt động của HĐND; Báo Người đại biểu nhân dân (chỉ cấp cho Thường trục HĐND xã); sổ công tác Người đại biểu nhân dân (1 quyển/nhiệm kỳ); cặp công tác (2 chiếc/ nhiệm kỳ). Mức chi cụ thể do Thường trực HĐND cấp xã quyết định.

 

 

 

2

Hỗ trợ tiền may trang phục cho đại biểu HĐND các cấp (mỗi nhiệm kỳ HĐND)

 

 

 

-

Đại biểu HĐND được cấp tiền may 01 bộ trang phục (lễ phục) với số tiền:

3.000.000 đồng/bộ

2.000.000 đồng/bộ

1.000.000 đồng/bộ

3

Chi thăm hỏi, thăm viếng đại biểu HĐND

 

 

 

a

Đại biểu HĐND đương nhiệm

 

 

 

-

Thăm đại biểu ốm nằm viện (không quá 2 lần trong năm)

300.000đồng/ người/lần

200.000đồng/ người/lần

100.000đồng/ người/lần

-

Viếng đại biểu từ trần

2.000.000 đồng.

1.500.000 đồng.

1.000.000 đồng.

-

Viếng người thân gia đình đại biểu từ trần (bố, mẹ đẻ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng; bố, mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng; vợ, hoặc chồng; con)

500.000đồng.

300.000đồng.

200.000đồng.

b

Đại biểu HĐND các cấp giữ các chức danh Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND đã nghỉ hưu:

 

 

 

-

Thăm đại biểu ốm nằm viện (không quá 2 lần trong năm)

400.000đồng/ người/lần

300.000đồng/ người/lần

200.000đồng/ người/lần

-

Viếng đại biểu từ trần

2.000.000đồng.

1.500.000đồng.

1.000.000đồng.

4

Chế độ sử dụng xe ô tô

 

 

 

 

Thường trực HĐND, thành viên các Ban HĐND khi tham gia hoạt động của HĐND được bố trí xe ô tô phục vụ công tác. Một số trường hợp cần thiết khác do Thường trực HĐND các cấp quyết định.

 

 

 

5

Chế độ phụ cấp trách nhiệm

 

 

 

a

Chủ tịch HĐND kiêm nhiệm các cấp

 

 

 

-

Mức phụ cấp được tính bằng 10% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm (theo Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ).

 

 

 

-

Cơ quan, đơn vị quản lý biên chế, tiền lương của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm có trách nhiệm chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm cho người đó kể từ tháng được giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm.

 

 

 

b

Phụ cấp trách nhiệm các Ban HĐND

 

 

 

-

Trưởng các Ban HĐND kiêm nhiệm: Thực hiện theo quy định tại điểm a, mục 5, phần VI của Nghị quyết này.

 

 

 

-

Phó Trưởng ban kiêm nhiệm và các chức danh khác (Hệ số so với mức lương tối thiểu/tháng):

 

 

 

 

Phó Trưởng Ban HĐND kiêm nhiệm

0.3

0.2

 

 

Thành viên các Ban HĐND

0.2

0.1

 

c

Phụ cấp trách nhiệm các chức danh của Tổ đại biểu (Hệ số so với mức lương tối thiểu/tháng):

 

 

 

-

Tổ trưởng

0.1

0.07

0.05

-

Tổ phó, thư ký

0.07

0.05

0.03

-

Trường hợp đại biểu giữ nhiều chức danh thì được hưởng một chức danh có phụ cấp trách nhiệm cao nhất

 

 

 

6

Một số nội dung chi khác

 

 

 

6.1

Thường trực HĐND tỉnh được quyết định việc thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, bao gồm: gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng 8 năm 1945; cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, lao động, gia đình và cá nhân gặp rủi ro thiên tai . . . và các tập thể thuộc diện chính sách xã hội như: Trại điều dưỡng thương binh, trại mồ côi người khuyết tật; trường dân tộc nội trú, các đơn vị bộ đội, công an ở biên giới hải đảo. Mức chi không quá: 2.000.000đồng/tập thể/suất quà; không quá 800.000đồng/cá nhân/suất quà (hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền)

 

 

 

6.2

Các Ban HĐND được quyết định việc thăm và tặng quà cho các tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điểm 6.1, mục 6, phần VI Nghị quyết này. Mức chi không quá: 1.000.000đồng/tập thể/suất quà; không quá 300.000đồng/cá nhân/suất quà (hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền)

 

 

 

6.3

Các khoản chi khác: Theo thực tế phát sinh và phải có chứng từ, hoá đơn tài chính theo quy đinh hiện hành mức chi do Thường trực HĐND các cấp quyết định

 

 

 

VII

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ

 

 

 

-

Đại biểu HĐND được Thường trực HĐND cử đi dự hội nghị tập huấn, hội thảo và tham gia các hoạt động của HĐND, được bổ xung tiền công tác phí theo quy định hiện hành bằng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND; Cơ quan có đại biểu thực hiện thanh toán chế độ công tác phí cho đại biểu HĐND khi tham gia các hoạt động nêu trên

 

 

 

-

- Chi thanh toán chế độ công tác phí cho Đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi tham gia hoạt động của Tổ đại biểu HĐND theo sự phân công của Tổ trưởng: Mức chi theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 350/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu350/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực01/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 350/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 350/2010/NQ-HĐND quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Nghị quyết 350/2010/NQ-HĐND quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ
    Loại văn bảnNghị quyết
    Số hiệu350/2010/NQ-HĐND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
    Người kýThào Xuân Sùng
    Ngày ban hành10/12/2010
    Ngày hiệu lực01/01/2011
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcTài chính nhà nước
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 350/2010/NQ-HĐND quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ