Quyết định 253/QĐ-UBND

Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 253/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH SƠN LA BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 53/TTr-STP ngày 08 tháng 02 năm 2014 về việc đề nghị ban hành Quyết định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 12 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 (gồm 08 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 04 văn bản hết hiệu lực một phần, có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- CV khối nội dung - VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, 120b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

A

Văn bản hết hiệu lực toàn bộ

I

Văn bản do HĐND tỉnh ban hành

 

 

1

38/2012/NQ-HĐND

12/12/2012

Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Sơn La năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2013

2

45/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 57/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh

01/01/2014

3

252/2008/NQ-HĐND

12/12/2008

Về chế độ hỗ trợ đào tạo đối với học viên nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào học tại tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh

01/01/2014

4

330/2010/NQ-HĐND

08/7/2010

Sửa đổi một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 252/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh

01/01/2014

II

Văn bản do UBND tỉnh ban hành

 

 

 

5

431/2002/QĐ-UB

20/02/2002

Về phân loại quy mô bản và điều chỉnh mức sinh hoạt phí đối với Trưởng bản và Bí thư chi bộ bản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh

09/9/2013

6

180/2004/QĐ-UB

17/12/2004

Về việc phân loại quy mô bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh

09/9/2013

7

27/2005/QĐ-UB

23/3/2005

Ban hành quy định việc giải thể, sáp nhập, chia tách, thành lập bản thuộc xã, tổ dân phố (tiếu khu) thuộc phường, thị trấn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh

09/9/2013

8

25/2007/QĐ-UBND

24/10/2007

Về việc quản lý dạy thể, học thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh

07/9/2013

B

Văn bản hết hiệu lực một phần

I

Văn bản do HĐND tỉnh ban hành

 

 

9

Lệ phí địa chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất (tại Phụ lục số 15 - Lệ phí địa chính) kèm theo Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND

10/8/2007

Quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 59/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh

01/01/2014

 

10

Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 328/2010/NQ-HĐND

08/7/2010

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 59/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh

01/01/2014

11

Điểm a, Khoản 5, Mục VI Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 350/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 58/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh

01/01/2014

 

12

Tại Khoản 1: “Đường giao thông đến bản”,

Khoản 3: Đường giao thông nội bộ bản, đường giao thông trục chính nội đồng”

Mục II, Điều 1 của Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND

12/12/2012

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Được thay thế bằng Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh

01/01/2014

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 253/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu253/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2014
Ngày hiệu lực13/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 253/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 253/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sơn La


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 253/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sơn La
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu253/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
    Người kýCầm Ngọc Minh
    Ngày ban hành13/02/2014
    Ngày hiệu lực13/02/2014
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật10 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 253/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sơn La

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 253/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sơn La

        • 13/02/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 13/02/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực