Nghị quyết 328/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 328/2010/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 151/2007/NQ-HĐND quy định phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XII, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nghị quyết 328/2010/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 151/2007/NQ-HĐND đã được thay thế bởi Quyết định 459/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 328/2010/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 151/2007/NQ-HĐND


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 328/2010/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 151/2007/NQ-HĐND NGÀY 10/8/2007 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP LẦN THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Công văn số 3384/BTC-CST ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất;

Xét Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 574/BC-KTNS ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi tỷ lệ trích phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Điểm 23.3, khoản 23, Phần I, Điều 1:

“a) Cơ quan thu phí được trích 70% trên tổng số tiền phí thu được để lại trang trải cho công tác thu phí, công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm:

+ Chi tiền điện, nước, thông tin liên lạc.

+ Chi vật tư, văn phòng phẩm.

+ Chi sửa chữa tài sản phục vụ công tác thu phí.

+ Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác thu phí.

b) Nộp ngân sách nhà nước 30%”.

2. Bổ sung nội dung thu, mức thu tại Phụ lục số 15 - Lệ phí địa chính:

2.1. Bổ sung Khoản 1 - Tổ chức:

- Nội dung thu: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

- Đơn vị tính: đồng/giấy.

- Mức thu: 400.000 đồng/giấy.

2.2. Bổ sung vào Khoản 2 - Hộ gia đình và cá nhân:

- Đối với thành phố trực thuộc tỉnh:

+ Nội dung thu: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

+ Đơn vị tính: đồng/giấy.

+ Mức thu: 90.000 đồng/giấy.

- Đối với thị trấn:

+ Nội dung thu: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

+ Đơn vị tính: đồng/giấy.

+ Mức thu: 80.000 đồng/giấy.

- Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất ở khu vực nông thôn.

2.3. Quản lý và sử dụng: Thực hiện theo điểm 3.3, khoản 3, Phần II, Điều 1 Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh.

2.4. Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác liên quan tới đất cấp cho tổ chức, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì vẫn thực hiện mức thu theo Phụ lục số 15, điểm 3.2, khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2010.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Khoá XII kỳ họp lần thứ 14 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VPQH, VPCP;
- UB TC - NS của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Ban TV Tỉnh uỷ; TTHĐND; TTUBND;
UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XII;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 450b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 328/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu328/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2010
Ngày hiệu lực01/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 328/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 328/2010/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 151/2007/NQ-HĐND


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 328/2010/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 151/2007/NQ-HĐND
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu328/2010/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
     Người kýThào Xuân Sùng
     Ngày ban hành08/07/2010
     Ngày hiệu lực01/08/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2019
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 328/2010/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 151/2007/NQ-HĐND