Nghị quyết 341/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 341/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2009

Nghị quyết số 341/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách tỉnh Sơn La 2009 đã được thay thế bởi Quyết định 1124/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 12/05/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 341/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách tỉnh Sơn La 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/2010/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH SƠN LA NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế, xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 614/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2009, như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước

:

4.701.533.193.987 đồng

1. Thu bổ sung từ NSTW

 :

2.965.179.135.966 đồng

- Bổ sung cân đối

:

1.644.275.000.000 đồng

- Bổ sung CT mục tiêu quốc gia và dự án

:

783.570.000.000 đồng

- Ghi thu, ghi chi vốn vay nước ngoài

:

46.769.165.966 đồng

- Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại

:

519.270.000 đồng

- Bổ sung ngoài dự toán đầu năm

:

490.045.700.000 đồng

2. Thu ngân sách trên địa bàn

:

842.029.238.492 đồng

- Ngân sách Trung ương được hưởng

:

 10.999.091.392 đồng

- Ngân sách địa phương được hưởng

:

661.417.982.927 đồng

- Các khoản thu quản lý qua ngân sách

:

50.412.898.867 đồng

- Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi

:

119.199.265.306 đồng

3. Thu kết dư ngân sách năm 2008

:

53.359.820.687 đồng

4. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2008

:

752.619.572.031 đồng

5. Vay, trả nợ gốc các khoản vay của NN

:

86.889.127.311 đồng

6. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

:

1.456.299.500 đồng

II. Tổng chi ngân sách địa phương

:

4.646.455.141.717 đồng

1. Các khoản chi cân đối ngân sách

:

4.515.725.037.317 đồng

- Chi đầu tư XDCB

:

267.585.776.401 đồng

- Đầu tư từ cấp quyền sử dụng đất

:

14.059.562.300 đồng

- Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng PT

:

55.983.346.000 đồng

- Chi trả nợ gốc vốn vay

:

7.820.930.000 đồng

- Chi thường xuyên

:

2.513.048.802.699 đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

:

1.200.000.000 đồng

- Chi chuyển nguồn NS năm 2009 sang năm 2010

:

825.803.264.083 đồng

 

+ Ngân sách cấp tỉnh

:

588.924.140.215 đồng

(Hạch toán tạm ứng vốn XDCB: 175.320.304.785 đồng)

+ Ngân sách cấp huyện, thành phố

:

214.853.914.820 đồng

+ Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn 

:

 22.025.209.048 đồng

2. Chi CTMTQG và thực hiện mục tiêu

:

826.451.469.834 đồng

- Chi CTMT quốc gia, 135, 661   

:

 400.961.808.068 đồng

- Chi CTMT thực hiện nhiệm vụ khác   

:

409.098.959.966 đồng

- Vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khác

:

27.985.000.000 đồng

3. Chi quản lý qua ngân sách    

:

130.730.104.400 đồng

Trong đó: Đầu tư từ nguồn thu XSKT   

:

16.055.469.900 đồng

4. Chi chương trình KCH trường lớp học giai đoạn 2003 - 2007

 

:

 

3.218.516.000 đồng

C. Kế dư ngân sách địa phương          : 44.078.960.878 đồng

1. Kết dư ngân sách cấp tỉnh               : 13.023.202.928 đồng    

+ Chuyển vào quỹ dự trữ tài chính địa phương:        6.511.600.000 đồng

+ Chuyển vào thu ngân sách tỉnh năm 2010 :  6.511.602.928 đồng

2. Kết dư ngân sách huyện, thành phố: 20.905.141.337 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2010.

3. Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn: 10.150.616.613 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2010.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục hồ sơ báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội theo quy định của Luật NSNN.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- UB Kinh tế của Quốc hội;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ TC, Bộ KH và ĐT, Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội; UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV VP Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 341/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 341/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2010
Ngày hiệu lực 20/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/02/2015
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 341/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 341/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách tỉnh Sơn La 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết số 341/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách tỉnh Sơn La 2009
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 341/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sơn La
Người ký Thào Xuân Sùng
Ngày ban hành 10/12/2010
Ngày hiệu lực 20/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/02/2015
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết số 341/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách tỉnh Sơn La 2009

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 341/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách tỉnh Sơn La 2009