Nghị quyết 345/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 345/2010/NQ-HĐND về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2011 do tỉnh Sơn La ban hành

Nghị quyết 345/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi ngân sách bổ sung cân đối ngân sách 2011 Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1124/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 12/05/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 345/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi ngân sách bổ sung cân đối ngân sách 2011 Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 345/2010/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Điều 11 - Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Nghị quyết số 344/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Sơn La năm 2011;

Xét Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2011; Báo cáo số 614/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho các huyện, thành phố năm 2011, như sau:

I. CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: 2.180.365 triệu đồng, Trong đó:

1. Chi đầu tư XDCB và bổ sung có mục tiêu:   697.485 triệu đồng.

a) Chi đầu tư XDCB: 239.400 triệu đồng.

- Phân bổ theo định mức: 217.400 triệu đồng.

- Trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển   : 24.000 triệu đồng.

b) Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu: 458.085 triệu đồng.

- KP thực hiện một số mục tiêu khác: 441.175 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn vốn vay nước ngoài:     60.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư khu công nghiệp và khu kinh tế: 16.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư hạ tầng du lịch:  6.000 triệu đồng.

+ Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA:  30.000 triệu đồng.

+ Hỗ trợ đầu tư Y tế tỉnh, huyện :  10.000 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW: 142.000 triệu đồng.

+ Chương trình bảo vệ và PT vốn rừng:  20.000 triệu đồng.

+ Hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản, cây trồng:  5.000 triệu đồng.

+ Hỗ trợ đầu tư Trung tâm GDLĐ:  7.000 triệu đồng.

+ Hỗ trợ đầu tư khu kinh tế Cửa khẩu:  10.000 triệu đồng.

+ Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã :  5.000 triệu đồng.

+ Hỗ trợ đầu tư vùng an toàn khu:  15.000 triệu đồng.

+ Hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 167/QĐ-TTg   : 39.175 triệu đồng.

(Trong đó chưa phân bổ của Ngân sách cấp huyện:  37.375 triệu đồng)

+ Chương trình sắp xếp dân cư theo QĐ số 193: 5.000 triệu đồng.

+ Hỗ trợ định canh định cư theo QĐ số 33/QĐ-TTg   : 11.000 triệu đồng.

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng khác: 60.000 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khác: 16.910 triệu đồng.

+ Kinh phí sắp xếp dân cư theo QĐ số 193/QĐ-TTg: 2.000 triệu đồng.

+ Kinh phí định canh định cư theo QĐ số 33/QĐ-TTg: 10.000 triệu đồng.

+ KP nghiên cứu khoa học:  2.470 triệu đồng.

+ Vốn nước ngoài:  2.440 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: Dự kiến tổng chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011 là: 1.457.880 triệu đồng, bằng 148,3% so dự toán năm 2010; chiếm 35,8% so tổng chi thường xuyên ngân sách địa phương. Một số nội dung chi chủ yếu:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 203.100 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 340.580 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp Y tế: 413.000 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ:  15.000 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp Văn hoá - Thể thao:  31.280 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình:  20.000 triệu đồng.

- Chi Đảm bảo xã hội:  57.500 triệu đồng.

- Chi ngân sách Đảng, đoàn thể, QLNN: 184.100 triệu đồng.

- Chi an ninh - quốc phòng và đối ngoại:  76.500 triệu đồng.

- Chi khác ngân sách:  5.220 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:  1.200 triệu đồng.

 - Chi đảm bảo an toàn giao thông:  9.000 triệu đồng.

 - Tiết kiệm chi, cải cách tiền lương:  10.000 triệu đồng.

 - Dự phòng ngân sách tỉnh:  91.400 triệu đồng.

3. Chi đầu tư từ nguồn XSKT quản lý qua NSNN: 25.000 triệu đồng.

II. GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1. Giao dự toán chi thường xuyên và chương trình mục tiêu cho 168 cơ quan, đơn vị với tổng số kinh phí: 1.366.480 triệu đồng (Có phụ lục kèm theo).

2. Giao dự phòng ngân sách cấp tỉnh: 91.400 triệu đồng.

3. Để lại chưa phân bổ chi tiết vốn đầu tư XDCB và hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu khác: 722.485 triệu đồng. (Trong đó chưa phân bổ của ngân sách cấp huyện 37.375 triệu đồng)

III. GIAO MỨC BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2011, số tiền: 2.672.910 triệu đồng.  Trong đó:

- Bổ sung cân đối chi thường xuyên : 2.364.290 triệu đồng.

- Bổ sung cân đối thực hiện CTMT NS TW : 293.615 triệu đồng.

- Bổ sung cân đối thực hiện CTMT NS tỉnh : 15.005 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh

- Quyết định giao nhiệm vụ chi ngân sách cho các đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho các huyện, thành phố.

- Hoàn trả các khoản ứng trước của ngân sách Trung ương theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, số tiền: 71.800 triệu đồng.

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện phân bổ ngân sách của các huyện, thành phố theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm tích cực tổ chức giám sát việc thực hiện phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XII, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận :
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;  
- VP QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Uỷ ban KT- Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;  
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- TT HĐND, UBND các huyện, Thành phố;                     
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Lãnh đạo VP, CV VPHĐND, UBND tỉnh;
- TTCB, TTLT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (1b), 230 b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 345/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu345/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực10/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 345/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 345/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi ngân sách bổ sung cân đối ngân sách 2011 Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 345/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi ngân sách bổ sung cân đối ngân sách 2011 Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu345/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực10/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 345/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi ngân sách bổ sung cân đối ngân sách 2011 Sơn La

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 345/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi ngân sách bổ sung cân đối ngân sách 2011 Sơn La