Nghị quyết 258/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 258/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc giai đoạn 2009 - 2015 do tỉnh Sơn La ban hành

Nghị quyết 258/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc Sơn La 2009 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 154/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sơn La 2017 và được áp dụng kể từ ngày 20/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 258/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc Sơn La 2009 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/2008/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2009 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015; Báo cáo thẩm tra số 426/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XII; Tổng hợp các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

- Chuyển dần từ tập quán chăn nuôi chăn thả hiện nay sang chăn nuôi có chuồng trại chủ động được thức ăn, kiểm soát và phòng chống được dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường: Đến năm 2010 đạt 10%, năm 2015 đạt 50% đàn trâu, bò được chăn nuôi trong chuồng.

- Phát triển trồng cỏ chịu được hạn và rét phục vụ chăn nuôi đại gia súc: Năm 2009 diện tích cỏ trồng mới tập trung 500 ha; đến năm 2015 tổng diện tích cỏ trồng mới tập trung đạt 3.500 ha.

- Bình tuyển chọn lọc đàn trâu, bò đực giống đủ tiêu chuẩn: Năm 2009 tuyển chọn được 1.000 trâu, bò đực giống; đến năm 2015 tuyển chọn được 4.000 con trâu, bò đực giống sử dụng cho phối giống trực tiếp. Mỗi năm thiến được 10.000 con bò đực và con trâu đực không đủ tiêu chuẩn làm giống.

- Giải quyết hỗ trợ lãi suất tiền vay cho các hộ chăn nuôi trâu, bò: Năm 2009 được 4.000 hộ; đến năm 2015 được 28.000 hộ chăn nuôi trâu, bò trong chuồng (trong đó có 25% hộ nghèo); năm 2009 được 400 hộ chăn nuôi trâu, bò có quy mô 5 con trở lên, đến năm 2015 được 2.800 hộ chăn nuôi trâu, bò có quy mô 5 con trở lên.

II. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

a) Đối tượng: Các cá nhân, chủ hộ, các cơ sở, các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư phát triển nuôi trâu, bò cái nền sinh sản trong chuồng; nuôi trâu, bò đực giống nội và bò đực giống lai Zê bu dùng để phối giống trực tiếp.

b) Phạm vi áp dụng: Áp dụng trên phạm vi địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Nội dung: Các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt trên địa bàn tỉnh Sơn La được hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước. Đối với các chính sách chưa có trong các chương trình mục tiêu quốc gia thì được hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh và các chương trình mục tiêu khác, như sau:

a) Hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò đực giống: Mỗi trâu, bò đực giống qua tuyển chọn được hỗ trợ kinh phí với mức 100.000đ/lần phối giống đạt kết quả nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/con/năm.

b) Hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò thương phẩm và cái nền sinh sản

- Mỗi hộ chăn nuôi trâu, bò trong chuồng từ 2 con trở lên nếu vay vốn Ngân hàng Thương mại được hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay trong thời hạn 24 tháng (kể từ ngày giải ngân theo hợp đồng tín dụng); mức tối đa được hỗ trợ lãi suất không quá 20 triệu đồng tiền vay/hộ (thời hạn vay cụ thể theo hợp đồng tín dụng).

- Những hộ nghèo chưa có trâu, bò nếu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi trâu, bò trong chuồng được hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay trong thời hạn 36 tháng; mức tối đa được hỗ trợ lãi suất không quá 10 triệu đồng tiền vay/hộ.

c) Hỗ trợ xây dựng chuồng trại: Đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò trong chuồng quy mô từ 5 con trở lên nếu vay vốn Ngân hàng Thương mại để xây dựng chuồng trại được hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay ngân hàng trong thời hạn 24 tháng; Mức tối đa được hỗ trợ lãi suất không quá 25 triệu đồng tiền vay/hộ. Nếu tự bỏ vốn xây dựng chuồng trại với quy mô như trên được hỗ trợ với mức tương đương dựa trên dự toán hợp lý được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác nhận.

d) Hỗ trợ về công tác thú y: Được hỗ trợ 100% tiền mua vắc xin và công tiêm phòng đối vắc xin nhiệt thán, tụ huyết trùng và lở mồm long móng cho trâu, bò.

đ) Hỗ trợ trồng cỏ: Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chuyển đổi đất trồng cây ngắn ngày, vườn tạp không hiệu quả sang trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/1ha để mua cỏ giống trồng năm đầu và chỉ được hỗ trợ tiền mua cỏ giống khi diện tích trồng cỏ tập trung đạt tối thiểu là 0,05 ha (500m2).

e) Hỗ trợ về công tác khuyến nông:

- Ngân sách hỗ trợ chi phí bình tuyển, lập hồ sơ và quản lý trâu, bò đực giống 50.000đ/con; hỗ trợ quản lý đàn trâu, bò đực giống sau bình tuyển 25.000đ/con/năm.

- Hỗ trợ kinh phí thiến bò đực, trâu đực không đủ tiêu chuẩn đực giống 50.000 đồng/con.

- Hỗ trợ công tác khuyến nông và hướng dẫn chuyển hướng trồng cỏ đúng quy trình kỹ thuật là 200.000 đồng/ha cỏ trồng.

f) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng các chợ tiêu thụ trâu, bò giống, trâu bò thương phẩm tại các huyện, thành phố trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó Nhà nước tổ chức quy hoạch và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định.

3. Quy mô và kế hoạch triển khai thực hiện

- Số lượng trâu, bò đực giống: 4.000 con.

- Số lượng hộ chăn nuôi trâu, bò quy mô 5 con trở lên: 2.800 hộ.

- Số lượng trâu, bò thương phẩm (hàng hóa) và cái nền sinh sản: 63.000 con.

- Diện tích đồng cỏ tập trung: 3.500 ha.

- Kế hoạch thực hiện qua các năm (chi tiết phụ lục số 01 kèm theo).

4. Kinh phí

4.1. Tổng kinh phí để thực hiện chính sách: 1.399.010 triệu đồng

a) Tổng vốn vay Ngân hàng: 1.240.000 triệu đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Chính sách: 180.000 triệu đồng, vốn vay Ngân hàng Thương mại 1.060.000 triệu đồng (Chi tiết phụ lục 02 kèm theo).

b) Nguồn vốn đầu tư: Tổng số 159.010 triệu đồng (phụ lục 03), bao gồm:

+ Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách địa phương.

+ Nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia (Chương trình 135, chương trình tái định cư Thủy điện Sơn La …).

4.2. Cơ chế quản lý thanh quyết toán kinh phí đầu tư: Hàng năm, phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với phòng Tài chính, trạm Khuyến nông các huyện, thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách gửi Trung tâm Khuyến nông tỉnh để tổng hợp trình Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm. Sau khi được HĐND tỉnh phê chuẩn, UBND sẽ quyết định giao nguồn kinh phí hỗ trợ cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh để thực hiện chính sách và chịu trách nhiệm quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực tuyên truyền và tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- UB KT-NS QH, Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- VP QH, VP CP, VP CT nước, UBDT;
- Vụ HĐĐB - Quốc hội;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, thành phố;
- TT Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP Tỉnh uỷ, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT (230 B).

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 


Biểu số: 01

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUA CÁC NĂM

( Kèm theo Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

TT

Nội dung

ĐVT

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Quy mô đàn trâu, bò đực giống

Con

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 4.000

 4.000

 4.000

2

Số lượng hộ chăn nuôi quy mô 5 con trở lên

Hộ

 400

 800

 1.200

 1.600

 2.000

 2.400

 2.800

3

Quy mô đàn trâu, bò nuôi tại hộ có quy mô 5 con trở lên

Con

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

4

Quy mô đàn trâu, bò nuôi tại các hộ gia đình có 2 con trở lên

Con

 6.000

 

12.000

 18.000

 24.000

 30.000

 36.000

 42.000

5

Quy mô đàn trâu, bò nuôi tại hộ nghèo

Con

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

6

Quy mô đồng cỏ

Ha

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

7

Thiến bò đực cóc, trâu không đủ tiêu chuẩn chất lượng làm đực giống

Con

 10.000

 

 10.000

 10.000

 10.000

 10.000

 10.000

 10.000

 

Biểu số: 02

 

 TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN VAY NGÂN HÀNG QUA CÁC NĂM

 

(Kèm theo Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La )

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng số

 

Tổng số

80.000

 160.000

 180.000

 190.000

200.000

 210.000

 220.000

 1.240.000

I

Vốn vay Ngân hàng Chính sách mua trâu, bò nuôi tại hộ nghèo

10.000

 20.000

 30.000

 30.000

 30.000

 30.000

 30.000

 180.000

II

Vốn vay Ngân hàng Thương mại

70.000

 140.000

 150.000

 160.000

170.000

 180.000

 190.000

 1.060.000

1

Tiền mua trâu, bò nuôi tại hộ gia đình

60.000

 120.000

 120.000

 120.000

120.000

 120.000

 120.000

 780.000

2

Tiền xây dựng chuồng hộ chăn nuôi trâu, bò quy mô 5 con trở lên

10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

 280.000

 

Biểu số: 03

TỔNG HỢP NHU CẦU NGÂN SÁCH HỖ TRỢ THEO NĂM

(Kèm theo Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La )

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Nội dung

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng số

1

Cho phối giống có kết quả

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 8.000

 8.000

 8.000

 44.000

2

Lãi suất cho đàn trâu, bò nuôi tại hộ gia đình quy mô 2 con trở lên

 5.550

 11.100

 11.100

 11.100

 11.100

 11.100

 11.100

 72.150

3

Lãi suất cho đàn trâu, bò nuôi tại hộ nghèo

 780

 1.560

 2.340

 2.340

 2.340

 2.340

 2.340

 14.040

4

Lãi suất xây dựng chuồng cho hộ chăn nuôi trâu, bò quy mô 5 con trở lên

 925

 1.850

 1.850

 1.850

 1.850

 1.850

 1.850

 12.025

5

Hỗ trợ về thú y cho đàn trâu, bò đực giống

 27

 54

 81

 108

 108

 108

 108

 594

6

Hỗ trợ về thú y cho đàn trâu, bò nuôi tại hộ gia đình chăn nuôi quy mô 2 con trở lên

 162

 324

 324

 324

 324

 324

 324

 2.106

7

Hỗ trợ về thú y cho đàn trâu, bò nuôi tại hộ nghèo

 27

 54

 81

 81

 81

 81

 81

 486

8

Hỗ trợ cỏ giống và khuyến nông đồng cỏ

 1.350

 1.350

 1.350

 1.350

 1.350

 1.350

 1.350

 9.450

9

Hỗ trợ thiến bò đực cóc, trâu đực không đủ tiêu chuẩn giống

 500

 500

 500

 500

 500

 500

 500

 3.500

10

Hỗ trợ chi phí bình tuyển, lập hồ sơ và quản lý trâu, bò đực giống

 50

 75

 100

 125

 100

 100

 100

 650

 

Tổng

11.371

 20.867

 23.726

 25.778

 25.753

 25.753

 25.753

 159.001

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 258/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu258/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực22/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 258/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 258/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc Sơn La 2009 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 258/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc Sơn La 2009 2015
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu258/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýThào Xuân Sùng
       Ngày ban hành12/12/2008
       Ngày hiệu lực22/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 258/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc Sơn La 2009 2015

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 258/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc Sơn La 2009 2015