Nghị quyết 362/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 362/2011/NQ-HĐND sửa đổi chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn giai đoạn 2009 - 2015 kèm theo Nghị quyết 258/2008/NQ-HĐND do tỉnh Sơn La ban hành

Nghị quyết 362/2011/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc tỉnh Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 154/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sơn La 2017 và được áp dụng kể từ ngày 20/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 362/2011/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc tỉnh Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/2011/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 18 tháng 3 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 258/2008/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XII VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2009 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La, về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 – 2015; Báo cáo thẩm tra số 635/BC-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Mục II, Điều 1 Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015 như sau:

1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất, điểm b (Hỗ trợ chăn nuôi trâu bò thương phẩm và cái nền sinh sản): Mỗi hộ nuôi trâu, bò trong chuồng từ 2 con trở lên nếu vay vốn ngân hàng Thương mại được hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay trong thời hạn 36 tháng (kể từ ngày giải ngân theo hợp đồng tín dụng); Mức tối đa được hỗ trợ lãi suất không quá 20 triệu đồng tiền vay /hộ (thời hạn vay cụ thể theo hợp đồng tín dụng).

2. Sửa đổi điểm c (Hỗ trợ xây dựng chuồng trại): Đối với, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò trong chuồng quy mô từ 3 con trở lên nếu vay vốn ngân hàng Thương mại để xây dựng chuồng trại được hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay ngân hàng trong thời hạn 24 tháng; Mức tối đa được hỗ trợ lãi suất không quá 25 triệu đồng tiền vay/hộ. Nếu tự bỏ vốn xây dựng chuồng trại với quy mô như trên được hỗ trợ với mức tương đương dựa trên dự toán được cấp có thẩm quyền xác nhận.

3. Sửa đổi điểm đ (Hỗ trợ trồng cỏ): Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chuyển đổi đất trồng cây ngắn ngày, vườn tạp không hiệu quả sang trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/1ha để mua cỏ giống trồng năm đầu và chỉ được hỗ trợ tiền mua cỏ giống khi diện tích trồng cỏ đạt 0,05 ha (500 m2) trở lên, trong đó diện tích mỗi mảnh phải đảm bảo tối thiểu 0,01 ha (100 m2).

4. Sửa đổi điểm e (Hỗ trợ công tác khuyến nông):

- Ngân sách hỗ trợ chi phí bình tuyển, lập hồ sơ và quản lý trâu, bò đực giống 100.000đ/con; Hỗ trợ quản lý đàn trâu, bò đực giống sau bình tuyển 50.000đ/con/năm.

- Hỗ trợ kinh phí thiến bò đực cóc, trâu đực không đủ tiêu chuẩn đực giống 100.000 đồng/con; Trong đó, hỗ trợ cho chủ hộ có trâu, bò đực thiến là 50.000 đồng/con và hỗ trợ cho chi phí thiến 50.000 đồng/con.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khóa XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh tăng cường truyên truyền và tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT các huyện uỷ, Thành uỷ;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo, Chuyên viên VP Tỉnh uỷ,
 VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, 450b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 362/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu362/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2011
Ngày hiệu lực28/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 362/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 362/2011/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc tỉnh Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 362/2011/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc tỉnh Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu362/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýThào Xuân Sùng
       Ngày ban hành18/03/2011
       Ngày hiệu lực28/03/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 362/2011/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc tỉnh Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 362/2011/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc tỉnh Sơn La