Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND về chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho xã được công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" giai đoạn 2011-2016 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 144/QĐ-UBND 2019 rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2015/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CẤP LẠI KHOẢN THU TỪ GIAO ĐẤT, ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN “XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI" GIAI ĐOẠN 2011-2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 17/11/2015 về việc ban hành chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã được công nhận đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2011-2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đu giá quyn sử dụng đất cho các xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2011-2016, cthể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2011-2016.

2. Chính sách được hưởng

a) Đối với các xã (trừ xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp):

- Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại 100% số tiền thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2016 trên địa bàn xã, đã phân chia cho ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình (bao gồm cả 15% kinh phí trích quỹ phát triển đất) cho các xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2011-2016.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp lại 50% số tiền thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2016 trên địa bàn xã, đã phân chia cho ngân sách huyện theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình cho các xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2011-2016.

b) Đối với xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp:

UBND tỉnh cấp lại số kinh phí 15% trích lập Quỹ Phát triển đất của tỉnh từ số tiền thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2016 trên địa bàn xã Quang Sơn theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 và Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 20/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình cho xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp.

3. Thời gian áp dụng: Năm 2016.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10/12/2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tchức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các ban của Hội đồng nhân dân tnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của t
nh;
- Kho Bạc nhà nước t
nh;
- Ban Thường vụ các huyện, thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP;
- Website Chính phủ, Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH t
nh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2015
Ngày hiệu lực20/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Tiến Thành
        Ngày ban hành10/12/2015
        Ngày hiệu lực20/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất Ninh Bình

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất Ninh Bình