Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ, một số nội dung chi và mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ, MỘT SỐ NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ điểm e, điểm g khoản 4 Điều 3 (được đính chính tại khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định s 901/QĐ-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi b sung một s Điu của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xét Tờ trình s 53/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức phân b, một s nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo s 165/BC-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đi với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân b, một s nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phân bổ, một số nội dung chi và mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này, quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông và quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Các nội dung, mức chi khác phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định pháp luật khác có liên quan.

b) Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với lực lượng của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, các lực lượng trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông của tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

a) Phân bổ 10% chi xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác, đảm bảo không trùng lắp với các nguồn kinh phí khác và chi thực hiện các nhiệm vụ phối hợp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông phát sinh đột xuất trong năm với các Sở, ngành, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phân bổ 27% để chi cho Ban An toàn giao thông tỉnh; Thanh tra Sở Giao thông vận tải; chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người được Công an tỉnh tuyển chọn tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nơi đường sắt giao nhau với đường bộ không có nhân viên đường st gác; các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

c) Phân bổ 63% chi hỗ trợ cho lực lượng của Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

3. Một số nội dung chi, mức chi đặc thù đảm bảo trật tự an toàn giao thông

a) Mức chi xây dng các đề án về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhân rộng các mô hình điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp phối hợp các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông: 1.000.000 đồng/đề án; 500.000 đồng/kế hoạch, chương trình.

b) Mức chi bồi dưng cho cán bộ và các lực lượng trực tiếp tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Tối đa 100.000 đồng/người/ngày (01 ngày đủ 08 giờ) hoặc 50.000 đồng/người/buổi (01 buổi đủ 04 giờ).

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kim tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 12, thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân, y ban Mặt trận t quc Việt Nam, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Thường trực các huyện, thành ủy; Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc;
- PVP, CV VPH
ĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH(01).Q(100).

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành15/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông Vĩnh Phúc

           • 15/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực