Nghị quyết 266/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 266/2010/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nghị quyết 266/2010/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011Tiền Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2012 danh mục Nghị quyết hết hiệu lực Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 05/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 266/2010/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/2010/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 17 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 23

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và Báo cáo thẩm tra số 286/BC-BKTNS ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 của tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Tổng nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 (kể cả nguồn vốn vay theo khoản 3 điều 8 Luật Ngân sách nhà nước) là 1.760,05 tỷ đồng, bao gồm:

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 547,50 tỷ đồng;

b) Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 218,30 tỷ đồng;

c) Nguồn vốn ngoài nước (ODA): 50,00 tỷ đồng;

d) Nguồn vốn từ thu xổ số kiến thiết: 600,00 tỷ đồng;

đ) Nguồn vốn vay theo Luật Ngân sách nhà nước: 344,25 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 chi như sau:

a) Chi đầu tư phân cấp cho huyện, thành phố, thị xã: 217,15 tỷ đồng;

b) Chi đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 420,00 tỷ đồng;

c) Chi đầu tư phân cấp cho cấp xã (hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới): 96,40 tỷ đồng;

d) Chi đầu tư cho lĩnh vực khoa học và công nghệ: 20,00 tỷ đồng;

đ) Chi trả nợ vay Kho bạc nhà nước, Ngân hàng Phát triển, Quỹ Đầu tư Phát triển: 290,86 tỷ đồng;

e) Chi đầu tư cho các công trình, dự án cụ thể từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu: 268,30 tỷ đồng;

g) Chi cho công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư: 15,00 tỷ đồng;

h) Chi cho các công trình khác: 432,34 tỷ đồng.

Ngoài nguồn vốn đầu tư 1.760,05 tỷ đồng nêu trên, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực huy động các nguồn vốn khác để đầu tư các công trình quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư theo các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2011 và các năm tiếp theo.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 23 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội (HN);
- VP. Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (HN);
- Bộ Tư pháp (HN); Bộ GT-VT; Bộ XD;
- Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT;
- Vụ IV (VPCP);
- Cơ quan TT BNV (TP. HCM);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 266/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu266/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2010
Ngày hiệu lực27/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 266/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 266/2010/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 266/2010/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu266/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Danh
        Ngày ban hành17/12/2010
        Ngày hiệu lực27/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 266/2010/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 266/2010/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011Tiền Giang