Nghị quyết 31/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2012 công bố danh mục Nghị quyết hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ Nghị quyết không còn phù hợp do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2012 danh mục Nghị quyết hết hiệu lực Tiền Giang


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 31/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 05 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

CÔNG BỐ DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT KHÔNG CÒN PHÙ HỢP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn c Lut Tổ chc Hi đng nhân dân y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Lut Ban hành văn bản quy phạm pháp lut của Hi đng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn c Ngh định s 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 ca Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành mt s điều ca Lut Ban hành văn bn quy phạm pháp lut ca Hi đng nhân dân, y ban nhân dân;

Qua xem xét d tho Ngh quyết kèm theo T trình s 48/TTr-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2012 ca y ban nhân dân tnh Tin Giang v vic đề ngh Hi đồng nhân dân tnh công bố danh mc Ngh quyết do Hi đồng nhân dân tnh ban hành hết hiu lc thi hành và không còn phù hp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố danh mc 20 (hai ơi) Ngh quyết của Hội đồng nhân dân tnh ban hành hết hiu lc thi hành và bãi bỏ 03 (ba) Ngh quyết ca Hội đồng nhân dân tnh không còn phù hợp (có danh mc kèm theo).

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TCH
Nguyễn Văn Danh

 

DANH MỤC

NGHỊ QUYẾT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ NGHỊ QUYẾT KHÔNG CÒN PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 31/NQ-ND ngày 05 tháng 7 năm 2012 ca Hi đồng nhân dân tnh Tin Giang)

I. NGH QUYẾT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH:

STT

S, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu ni dung văn bn

Lý do hết hiu lc thi hành

01

Nghị quyết số 37/2004/NQ-HĐND.K7 ngày 9/9/2004 ca ND tỉnh ban hành ni quy khp Hi đng nhân dân tnh Tin Giang khóa VII (nhiệm k 2004 - 2009).

Hết hiu lc thi hành.

02

Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của ND tỉnh về vic thc hin Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Tiền Giang giai đon 2006 - 2010.

Hết hiu lc thi hành ngày 01/01/2011.

03

Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 ca ND tỉnh về việc tiếp tc vn động thc hin nâng chất lưng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn a” giai đon 2006 - 2010 ca tnh Tin Giang.

Hết hiu lc thi hành ngày 01/01/2011.

04

Nghị quyết số 85/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của ND tỉnh về vic thc hin Chương trình xóa đói giảm nghèo - vic làm của tnh Tin Giang giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiu lc thi hành ngày 01/01/2011.

05

Nghị quyết số 87/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiu lc thi hành ngày 01/01/2011.

06

Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 05/01/2008 của HĐND tỉnh quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp.

Hết hiu lc thi hành ngày 04/9/2011. Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 ca ND tnh thay thế.

07

Nghị quyết số 163/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008 của HĐND tỉnh quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2009 - 2010.

Hết hiu lc thi hành ngày 04/9/2011. Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 ca ND tnh thay thế.

08

Nghị quyết số 174/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phòng, chống tội phạm giai đoạn 2008 - 2010.

Hết hiệu lực thi hành ngày 01/01/2011.

09

Nghị quyết số 180/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà n ước năm 2009.

Hết hiệu lực thi hành ngày 01/01/2010.

10

Nghị quyết số 183/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực thi hành ngày 01/01/2012. Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh thay thế.

11

Nghị quyết số 184/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực thi hành ngày 25/12/2011. Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh thay thế.

12

Nghị quyết số 186/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh quy định tỉ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực thi hành ngày 25/12/2011. Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh thay thế.

13

Nghị quyết số 196/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2008 - 2013 và đến năm 2015.

Hết hiệu lực thi hành ngày 04/9/2011. Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 của HĐND tỉnh thay thế.

14

Nghị quyết số 197/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 của HĐND tỉnh quy định mức trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện Tân Phú Đông.

Hết hiệu lực thi hành ngày 01/01/2012.

15

Nghị quyết số 202/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009 của HĐND tỉnh điều chỉnh dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

Hết hiệu lực thi hành ngày 01/01/2010.

16

Nghị quyết số 261/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Tiền Giang về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2011.

Hết hiệu lực thi hành ngày 01/01/2012.

17

Nghị quyết số 266/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Tiền Giang về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.

Hết hiệu lực thi hành ngày 01/01/2012.

18

Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Tiền Giang tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 của tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lực thi hành ngày 01/01/2012.

19

Nghị quyết số 238/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực thi hành ngày 04/9/2011. Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 của HĐND tỉnh thay thế.

20

Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 của HĐND tỉnh Tiền Giang về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2011.

Hết hiệu lực thi hành ngày 01/01/2012.

II. NGH QUYẾT KHÔNG CÒN PHÙ HỢP:

STT

S, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu ni dung văn bn

Lý do không còn phù hp

01

Ngh quyết s 04/NQ.HĐNDK2 ngày 15/3/1990 ca ND tỉnh v vic thông qua quy chế về chế độ sinh hot tham gia xét x ca Hi thẩm nhân dân.

Bãi b, vì không còn phù hợp vi Nghị quyết liên tịch số 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV- UBTUMTTQVN và Pháp lnh thẩm phán và Hi thẩm tòa án nhân dân.

02

Nghị quyết số 30/NQ.HĐNDK14 ngày 10/5/1993 của HĐND tỉnh về việc áp dụng biện pháp dẫn giải những người có quan hệ đến tranh chấp dân sự và hôn nhân gia đình được Tòa án triệu tập hợp lệ hai lần nhưng không đến.

Bãi bỏ, vì không còn phù hợp với Bộ luật Tố tụng dân sự.

03

Nghị quyết số 28/2004/NQ-HĐNDK7 ngày 9/9/2004 của HĐND tỉnh về mức thu, chi phí dự thi, dự tuyển hệ chính quy các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông và Trung học cơ sở thuộc địa phương quản lý.

Không còn phù hợp với Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT và Công văn số 3762/BGDĐT-KHTC.

Danh mc có: 23 ngh quyết

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2012
Ngày hiệu lực05/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2012 danh mục Nghị quyết hết hiệu lực Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2012 danh mục Nghị quyết hết hiệu lực Tiền Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu31/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýNguyễn Văn Danh
       Ngày ban hành05/07/2012
       Ngày hiệu lực05/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2012 danh mục Nghị quyết hết hiệu lực Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2012 danh mục Nghị quyết hết hiệu lực Tiền Giang

           • 05/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực