Nghị quyết 84/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 84/2006/NQ-HĐND tiếp tục vận động thực hiện và nâng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND vận động thực hiện nâng chất lượng phong trào đã được thay thế bởi Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2012 danh mục Nghị quyết hết hiệu lực Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 05/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND vận động thực hiện nâng chất lượng phong trào


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2006/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN VÀ NÂNG CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 CỦA TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 09 tháng 9 năm 2004 của Tỉnh ủy Tiền Giang thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong những năm sắp tới;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 2363/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tiếp tục vận động thực hiện và nâng chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 - 2010; Báo cáo thẩm tra số 86/BC-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục vận động thực hiện và nâng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Tiền Giang, với mục tiêu đến năm 2010 như sau:

a) 80% số hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa;

b) Xây dựng từ 250 đến 300 ấp, khu phố văn hóa. Đến 2010 có 75% số ấp, khu phố trong tỉnh đạt tiêu chuẩn ấp, khu phố văn hóa. Thường xuyên củng cố, nâng chất 584 ấp, khu phố đã được công nhận là ấp, khu phố văn hóa;

c) Xây dựng từ 25 đến 30 xã, phường, thị trấn văn hóa, đến 2010 có 28% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn văn hóa. Đồng thời củng cố, nâng chất hoạt động của 19 xã, phường văn hóa;

d) 90% số cơ quan, trường học và 50% điểm chợ, bến xe, bến đò… đạt tiêu chuẩn văn minh;

đ) Đối với địa phương không được tái công nhận liên tục 02 năm thì rút danh hiệu văn hóa.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu84/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2006
Ngày hiệu lực24/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND vận động thực hiện nâng chất lượng phong trào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND vận động thực hiện nâng chất lượng phong trào
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu84/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành14/07/2006
        Ngày hiệu lực24/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND vận động thực hiện nâng chất lượng phong trào

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND vận động thực hiện nâng chất lượng phong trào