Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND quy định mức thu đóng góp của người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND mức thu đóng góp người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện Sóc Trăng đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ 27/2011/NQ-HĐND mức thu người nghiện ma túy cai tự nguyện Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 06/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND mức thu đóng góp người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2011/NQ-HĐND

Sóc Trăng , ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀO CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh và Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số liên tịch số 117/2007/TTLB/BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;

Sau khi xem xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 22/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu đóng góp của người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu đóng góp của người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Sóc Trăng, với nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng: Người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Sóc Trăng.

2. Mức đóng góp

a) Tháng thứ nhất

Số TT

Nội dung

Mức thu (đồng/người/tháng)

1

Tiền ăn

450.000

2

Tiền thuốc chữa bệnh, cắt cơn; thuốc chữa bệnh thông thường

400.000

3

Tiền xét nghiệm

50.000

4

Tiền sinh hoạt văn thể

50.000

5

Tiền điện, nước vệ sinh

50.000

6

Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất

50.000

7

 Chi phí phục vụ quản lý

300.000

 

Cộng

1.350.000

b) Từ tháng thứ hai

Số TT

Nội dung

Mức thu (đồng/người/tháng)

1

Tiền ăn

450.000

2

Tiền thuốc chữa bệnh, cắt cơn; thuốc chữa bệnh thông thường

50.000

3

Tiền xét nghiệm

50.000

4

Tiền sinh hoạt văn thể

50.000

5

Tiền điện, nước vệ sinh

50.000

6

Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất

50.000

7

 Chi phí phục vụ quản lý

300.000

 

Cộng

1.000.000

c) Chi phí học nghề (nếu có): 1.500.000đồng/khóa (03 tháng)

2. Quản lý và sử dụng nguồn đóng góp

Nguồn thu được hạch toán thu sự nghiệp và chi phục vụ lại cho đối tượng trong thời gian cai nghiện tại Trung tâm, và được hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành.

Các chế độ trợ cấp, miễn giảm chi phí chữa bệnh, cai nghiện được thực hiện theo phần III, Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLB/BTC-BLĐTBXH.

3. Cơ quan thực hiện thu, quản lý, sử dụng: Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Những nội dung khác có liên quan như: qui định về chứng từ thu, hạch toán kế toán, … Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định theo thẩm quyền cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP.Chủ tịch nước;
- Các Bộ: TP, TC, LĐ-TB&XH;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND mức thu đóng góp người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND mức thu đóng góp người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýMai Khương
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND mức thu đóng góp người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND mức thu đóng góp người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện Sóc Trăng