Quyết định 901/QĐHC-CTUBND

Quyết định 901/QĐHC-CTUBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành trong năm 2012

Nội dung toàn văn Quyết định 901/QĐHC-CTUBND 2012 văn bản pháp luật Sóc Trăng hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC TRONG NĂM 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.

(Đính kèm danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- TT.TU và TT.HĐND tỉnh;
- Lưu: NC, HC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Trung Hiếu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TRONG NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định s 901/QĐHC-CTUBND ngày 10/9/2012 của Chủ tịch UBND tnh Sóc Trăng)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

 

1

24/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Vviệc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 thay thế

17/7/2012

2

21/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Vviệc sửa đi một smức thu học phí của Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 thay thế

17/7/2012

3

06/2009/NQ-HĐND

10/7/2009

V/v quy định chế độ dinh dưỡng đi với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng.

Nghị quyết s 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 thay thế

17/7/2012

4

27/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Vviệc quy định mức thu đóng góp của người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 bãi bỏ

17/7/2012

II

QUYT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

1

126/2002/QĐ.UBNDT

27/5/2002

Ban hành Quy định về tổ chức các tổ cuộc họp, hội nghị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được bãi bỏ bởi QĐ s 138/QĐ-UBND ngày 04/7/2012

05/7/2012

2

141/2003/QĐ.UBNDT

28/8/2003

Về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi QĐ s26/2012/QĐ-UBND ngày 04/5/2012

15/5/2012

3

160/2003/QĐ.UBND

27/10/2003

Về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi QĐ số 13/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012

17/02/2012

4

44/2006/QĐ-UBND

30/10/2006

V/v ban hành bảng giá thu một phn viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Được thay thế bởi QĐ s 25/2012/QĐ-UBND ngày 26/4/2012

01/5/2012

5

16/2007/QĐ-UBND

26/6/2007

V/v ban hành Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi QĐ s 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012

13/02/2012

6

20/2008/QĐ-UBND

18/6/2008

Về việc Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi QĐ s 23/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012

20/4/2012

7

27/2008/QĐ-UBND

15/9/2008

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Được thay thế bởi QĐ số 21/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012

20/4/2012

8

30/2008/QĐ-UBND

26/8/2008

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi QĐ s29/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012

27/5/2012

9

31/2008/QĐ-UBND

30/9/2008

V/v điều chỉnh, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi QĐ s 25/2012/QĐ-UBND ngày 26/4/2012

01/5/2012

10

44/2008/QĐ-UBND

31/12/2008

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi QĐ số 20/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012

20/4/2012

11

02/2009/QĐ-UBND

13/01/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi QĐ s18/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012

16/4/2012

12

09/2009/QĐ-UBND

20/02/2009

Về việc sửa đổi, bsung điểm c, Khoản 1 và điểm c, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Được thay thế bởi QĐ s 21/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012

20/4/2012

13

08/2011/QĐ-UBND

21/02/2011

Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi QĐ s 05/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012

02/3/2012

14

207/QĐ-UBND

15/8/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi QĐ số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012

11/3/2012

15

239/QĐ-UBND

25/9/2008

Điều chỉnh Khoản 9 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi QĐ số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012

11/3/2012

16

213/QĐ-UBND

19/8/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi QĐ s 32/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012

22/6/2012

17

241/QĐ-UBND

23/11/2010

Về việc Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Sóc Trăng

Được thay thế bởi QĐ s 17/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

10/4/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 901/QĐHC-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu901/QĐHC-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2012
Ngày hiệu lực10/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 901/QĐHC-CTUBND

Lược đồ Quyết định 901/QĐHC-CTUBND 2012 văn bản pháp luật Sóc Trăng hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 901/QĐHC-CTUBND 2012 văn bản pháp luật Sóc Trăng hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu901/QĐHC-CTUBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành10/09/2012
       Ngày hiệu lực10/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 901/QĐHC-CTUBND 2012 văn bản pháp luật Sóc Trăng hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 901/QĐHC-CTUBND 2012 văn bản pháp luật Sóc Trăng hết hiệu lực

           • 10/09/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/09/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực