Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND về xây dựng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND xây dựng Quỹ quốc phòng an ninh Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng an ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND xây dựng Quỹ quốc phòng an ninh Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2006/NQ-HĐND

Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ, ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 339/TTr-UBND ngày 04/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 21/01/1999 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XIII về thu Quỹ quốc phòng - an ninh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xây dựng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ nguồn đóng góp của nhân dân, cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ và đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng đóng góp:

a. Hộ gia đình, trừ các hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng;

b. Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (kể cả tư nhân và nhà nước) có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Mức đóng góp và trích nộp quỹ:

2.1. Mức đóng góp:

a. Khu vực 1: Gồm có khu vực các phường của thị xã Hà Giang (Trần Phú, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Minh Khai, Ngọc Hà), huyện Bắc Quang (Thị trấn Việt Quang), huyện Vị Xuyên (Thị trấn Vị Xuyên).

Hộ gia đình: 20.000 đồng/ hộ/ năm.

b. Khu vực 2: Gồm có khu vực các thị trấn còn lại và các xã nơi UBND huyện đóng trụ sở:

Hộ gia đình: 15.000 đồng/ hộ/ năm.

c. Khu vực 3: Gồm có các xã còn lại (không nằm trong mục a và mục b)

Hộ gia đình: 10.000 đồng/ hộ/ năm.

2.2. Mức trích nộp quỹ:

- Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không có lực lượng dân quân tự vệ trích từ kinh phí hoạt động của đơn vị 200.000 đồng/cơ quan, đơn vị/ năm để nộp vào Quỹ quốc phòng - an ninh.

- Các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có lực lượng dân quân tự vệ tự trích 300.000 đồng/cơ quan, đơn vị/năm để lập Quỹ quốc phòng - an ninh tại đơn vị.

3. Đơn vị thu:

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Thực hiện công tác thu đối với các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không có lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn.

Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (kể cả tư nhân và nhà nước) có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, có lực lượng dân quân tự vệ: tự trích từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị mình để lập Quỹ quốc phòng - an ninh tại đơn vị.

4. Quản lý, sử dụng tiền quỹ thu được:

100% số tiền thu được để lại cho đơn vị thu quản lý và sử dụng chi theo đúng quy định cho công tác quốc phòng - an ninh: xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 và thay thế Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 21/01/1999 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XIII (nhiệm kỳ 1994 - 1999).

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XV- Kỳ họp thứ 8 thông qua.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- HĐND - UBND các huyện, thị xã;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2006
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND xây dựng Quỹ quốc phòng an ninh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND xây dựng Quỹ quốc phòng an ninh Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu28/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Viết Xuân
        Ngày ban hành09/12/2006
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND xây dựng Quỹ quốc phòng an ninh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND xây dựng Quỹ quốc phòng an ninh Hà Giang