Quyết định 696/QĐ-UBND

Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành từ năm 1991 đến hết ngày 31/12/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 696/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Hà Giang từ 1991 đến hết 31/12/2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1991 ĐẾN 31/12/2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1991 đến hết ngày 31/12/2013, bao gồm:

1. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành, gồm: 201 văn bản (có Danh mục số 4 kèm theo).

2. Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 142 văn bản; văn bản hết hiệu lực một phần: 18 văn bản (có Danh mục số 5 kèm theo).

3. Danh mục văn bản còn hiệu lực: 182 văn bản (có Danh mục số 6 kèm theo).

4. Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 52 văn bản (có Danh mục số 7 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 


 

Mẫu số: 04

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG (ĐỒNG THỜI LÀ DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC) THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 1991 - 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Tên loại văn bản

Số; ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú2

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BỘ MÁY NHÀ NƯỚC - AN NINH - QUỐC PHÒNG - TƯ PHÁP

1

Nghị quyết

02/2006/NQ-HĐND ngày 01/8/2006

Về việc tuyển bổ sung Công an viên cho các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/08/2006

 

2

Nghị quyết

43/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Quy định mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/12/2010

 

3

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh Hà Giang.

01/01/2012

 

4

Nghị quyết

39/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

20/12/2011

 

5

Nghị quyết

40/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

20/12/2011

 

6

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/8/2012

 

7

Nghị quyết

49/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định một số nội dung chi, định mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

01/8/2012

 

8

Nghị quyết

50/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định mức chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/7/2012

 

9

Nghị quyết

57/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/7/2012

 

10

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Về biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2013.

14/7/2012

 

11

Nghị quyết

59/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/7/2012

 

12

Nghị quyết

87/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/5/2013

 

13

Nghị quyết

95/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Ban hành chính sách đối với trí thức trẻ về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/7/2013

 

14

Nghị quyết

96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Quy định một số chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/7/2013

 

15

Nghị quyết

98/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Quy định số lượng, mức phụ cấp công an viên thường trực tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/7/2013

 

16

Nghị quyết

114/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Quy định mức thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/12/2013

 

17

Quyết định

995/2003/QĐ-UB ngày 17/4/2003

Ban hành quy định về công tác lưu trữ trong phạm vi tỉnh Hà Giang.

17/4/2003

 

18

Quyết định

2735/QĐ-UB ngày 13/10/2003

Quy định xác định khu vực biên giới, vùng cấm biên giới thuộc đoạn biên giới thuộc tỉnh Hà Giang.

13/10/2003

 

19

Quyết định

3501/QĐ-UB ngày 19/11/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

01/12/2004

 

20

Quyết định

1568/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

15/8/2005

 

21

Quyết định

2018/QĐ-UB ngày 28/9/2005

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Hà Giang.

13/10/2005

 

22

Quyết định

3355/QĐ-UBND ngày 09/10/2008

Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu”.

09/10/2008

 

23

Quyết định

1812/QĐ-UBND ngày 18/06/2009

Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

18/6/2009

 

24

Quyết định

1567/2009/QĐ-UBND ngày 01/06/2009

Ban hành quy định phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức.

10/6/2009

 

25

Quyết định

2781/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009

Về việc giao thêm thẩm quyền thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chuyển giao công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/8/2009

 

26

Quyết định

3868/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010

Ban hành Quy ước mẫu của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

17/12/2010

 

27

Quyết định

1114/2011/QĐ-UBND ngày 02/06/2011

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

12/6/2011

 

28

Quyết định

1533/2011/QĐ-UBND ngày 26/07/2011

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang.

05/8/2011

 

29

Quyết định

1943/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011

Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/9/2011

 

30

Quyết định

2217/QĐ-UBND ngày 11/10/2011

Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

11/10/2011

 

31

Quyết định

2218/2011/QĐ-UBND ngày 11/10/2011

Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/10/2011

 

32

Quyết định

2771/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

24/12/2011

 

33

Quyết định

2797/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011

Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

25/12/2011

 

34

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012

Quy định về số lượng, chức danh cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

14/01/2012

 

35

Quyết định

418/2012/QĐ-UBND ngày 21/03/2012

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

31/03/2012

 

36

Quyết định

2006/2012/QĐ-UBND ngày 01/10/2012

Ban hành Quy chế quy định quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

11/10/2012

 

37

Quyết định

2197/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

29/10/2012

 

38

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 02/01/2013

Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang.

12/01/2013

 

39

Quyết định

1100/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013

Ban hành quy định về quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

27/6/2013

 

40

Quyết định

2362/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013

Ban hành Quy chế tuyển chọn, quản lý và sử dụng trí thức trẻ về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

05/11/2013

 

41

Chỉ thị

25/CT-UB ngày 08/9/1993

Về việc xây dựng điểm sáng, giải quyết các điểm xung yếu trong vùng dân tộc.

08/9/1993

 

42

Chỉ thị

02/CT-UB ngày 18/01/1996

Về việc tăng cường công tác quản lý dân cư trên địa bàn.

18/01/1996

 

43

Chỉ thị

21/2003/CT-UBND ngày 16/7/2003

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

16/7/2003

 

44

Chỉ thị

11/2005/CT-UBND ngày 20/7/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

20/7/2005

 

45

Chỉ thị

17/CT-UBND ngày 12/10/2010

Về việc tổ chức triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

12/10/2010

 

46

Chỉ thị

22/CT-UBND ngày 11/10/2011

Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

11/10/2011

 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG VT - LAO ĐỘNG - THƯƠNG MẠI

47

Nghị quyết

25/2004/NQ-HĐND15 ngày 06/10/2004

Về việc phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/11/2004

 

48

Nghị quyết

34/2004/NQ-HĐND15 ngày 16/12/2004

Về việc phê duyệt mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2005

 

49

Nghị quyết

06/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005

Ban hành quy định thu các loại phí.

01/8/2005

 

50

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Quy định về thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí vệ sinh, phí thư viện và phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

22/7/2007

 

51

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về thu phí phòng, chống thiên tai và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

22/7/2007

 

52

Nghị quyết

12/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục tỉnh Hà Giang.

22/7/2007

 

53

Nghị quyết

16/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2004/NQ-HĐND ngày 16/12/2004 và Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005 của HĐND tỉnh.

20/12/2008

 

54

Nghị quyết

17/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí, lệ phí về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

20/12/2008

 

55

Nghị quyết

22/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng và di chuyển nhà ở trên đất thuộc vùng quy hoạch để phát triển cây cao su giai đoạn 2008 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

20/10/2008

 

56

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND ngày 08/07/2009

Quy định mức thu, miễn, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Giang; lệ phí cấp bản sao và lệ phí chứng thực.

18/7/2009

 

57

Nghị quyết

26/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, xử lý tài sản nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2010

 

58

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010

Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

20/4/2010

 

59

Nghị quyết

14/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

Ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang đối với người lao động không thuộc hộ nghèo, huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

23/7/2010

 

60

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng và sửa đổi, bổ sung quy định về Phí vệ sinh tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007.

23/7/2010

 

61

Nghị quyết

29/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/12/2010

 

62

Nghị quyết

38/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

21/12/2010

 

63

Nghị quyết

40/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/12/2010

 

64

Nghị quyết

42/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Quy định mức trợ cấp ngày công lao động, mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân và phụ cấp Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/12/2010

 

65

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011

Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2012

 

66

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc sửa đổi Phụ lục quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh.

01/01/2012

 

67

Nghị quyết

37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND; Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND; Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND và bãi bỏ một phần Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang.

20/12/2011

 

68

Nghị quyết

58/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/8/2012

 

69

Nghị quyết

72/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Bổ sung Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005 của HĐND tỉnh về việc thu các loại phí.

22/12/2012

 

70

Nghị quyết

73/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/12/2012

 

71

Nghị quyết

74/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Ban hành định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013 - 2020.

01/01/2013

 

72

Nghị quyết

84/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang và sửa đổi Nghị quyết số: 37/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi.

03/5/2013

 

73

Nghị quyết

89/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/5/2013

 

74

Nghị quyết

90/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/5/2013

 

75

Nghị quyết

91/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Về sửa đổi Nghị quyết số: 02/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định về thu, quản lý và sử dụng Phí đấu giá; Phí vệ sinh; Phí thư viện và Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

03/5/2013

 

76

Quyết định

1928/2005/QĐ-UBND ngày 14/9/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hà Giang đến năm 2015.

14/9/2005

 

77

Quyết định

1576/2006/QĐ-UBND ngày 16/6/2006

Quy định mức chi hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin - tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

26/6/2006

 

78

Quyết định

1006/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007

Quy định mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, chiến sỹ dân quân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

27/3/2007

 

79

Quyết định

1312/2007/QĐ-UBND ngày 22/5/2007

Về giao nhiệm vụ quản lý công trình địa phương.

22/5/2007

 

80

Quyết định

1739/2007/QĐ-UBND ngày 06/7/2007

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh Hà Giang đến năm 2015.

16/7/2007

 

81

Quyết định

1915/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông, vận tải đường bộ và đường thủy nội địa.

26/7/2007

 

82

Quyết định

3483/2007/QĐ-UBND ngày 12/11/2007

Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với sản phẩm rừng trồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/11/2007

 

83

Quyết định

3559/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007

Quy định tỷ lệ phân bổ chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) từ nguồn thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy của lực lượng Công an và Thanh tra GTVT tỉnh.

26/11/2007

 

84

Quyết định

4221/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

10/01/2008

 

85

Quyết định

2665/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008

Phân cấp quản lý nhà nước về tài chính đối với cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

25/8/2008

 

86

Quyết định

3294/QĐ-UBND ngày 06/10/2008

Phân cấp quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội đối với cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

06/10/2008

 

87

Quyết định

825/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009

Quy định mức hỗ trợ cho các sáng lập viên Hợp tác xã, Tổ hợp tác chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

13/4/2009

 

88

Quyết định

1280/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009

Về việc quy định bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/5/2009

 

89

Quyết định

2458/2009/QĐ-UBND ngày 24/7/2009

Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/8/2009

 

90

Quyết định

3556/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009

Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

02/10/2009

 

91

Quyết định

4819/2009/QĐ-UBND ngày 19/11/2009

Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

29/11/2009

 

92

Quyết định

579/2010/QĐ-UBND ngày 02/03/2010

Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô B1, B2, C trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

12/03/2010

 

93

Quyết định

1993/2010/QĐ-UBND ngày 30/06/2010

Quy định phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

10/7/2010

 

94

Quyết định

3374/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010

Ban hành mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

07/11/2010

 

95

Quyết định

293/2011/QĐ-UBND ngày 17/02/2011

Ban hành quy định về phần công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

27/02/2011

 

96

Quyết định

568/2011/QĐ-UBND ngày 18/03/2011

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

28/03/2011

 

97

Quyết định

1364/2011/QĐ-UBND ngày 05/7/2011

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

15/7/2011

 

98

Quyết định

1402/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011

Về việc quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

18/7/2011

 

99

Quyết định

1666/2011/QĐ-UBND ngày 11/8/2011

Về việc phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc thuộc tỉnh Hà Giang quản lý.

21/8/2011

 

100

Quyết định

1762/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Ban hành Quy định về công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/9/2011

 

101

Quyết định

1775/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Quy định về mức trích lập, sử dụng, quyết toán kinh phí và mức chi đặc thù cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/9/2011

 

102

Quyết định

2497/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3374/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh Hà Giang, ban hành mức trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/11/2011

 

103

Quyết định

2664/2011/QĐ-UBND ngày 01/12/2011

Ban hành mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70,75,80,85,95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

11/12/2011

 

104

Quyết định

2782/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

25/12/2011

 

105

Quyết định

2917/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 825/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 của UBND tỉnh Hà Giang.

06/01/2012

 

106

Quyết định

508/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản và bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

13/4/2012

 

107

Quyết định

662/2012/QĐ-UBND ngày 26/4/2012

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

06/5/2012

 

108

Quyết định

740/2012/QĐ-UBND ngày 02/5/2012

Ban hành Quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

12/5/2012

 

109

Quyết định

1597/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Về việc ban hành Quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

23/8/2012

 

110

Quyết định

1884/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Quyết định số 2782/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 UBND tỉnh Hà Giang.

29/9/2012

 

111

Quyết định

1915/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012

Về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/10/2012

 

112

Quyết định

2198/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012

Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

29/10/2012

 

113

Quyết định

2621/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012

Quy định tạm thời mức đóng góp từ hoạt động khai thác khoáng sản để đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

13/12/2012 và áp dụng 01/12/2012

 

114

Quyết định

2640/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012.

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

14/12/2012

 

115

Quyết định

2772/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012

Ban hành định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

23/12/2012

 

116

Quyết định

2773/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012

Quy định chế độ đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

23/12/2012

 

117

Quyết định

563/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3374/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh Hà Giang, ban hành mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

05/4/2013

 

118

Quyết định

1073/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013

Quy định phân công, phân cấp quản lý Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

20/6/2013

 

119

Quyết định

1115/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

28/6/2013

 

120

Quyết định

2056/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013

Quy định số lượng và mức hỗ trợ cán bộ theo dõi, quản lý người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

06/10/2013

 

121

Quyết định

2434/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với một số loại tài sản đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

09/11/2013

 

122

Quyết định

2958/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013

Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2014

 

123

Quyết định

3022/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

Ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

02/01/2014

 

124

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014

Quy định về quản lý thoát nước đô thị, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

06/02/2014

 

125

Chỉ thị

18/2011/CT-UBND ngày 03/06/2010

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

03/06/2011

 

 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - DU LỊCH - XÃ HỘI - Y TẾ - GIÁO DỤC

126

Nghị quyết

05/NQ-HĐND13 ngày 21/01/1999

Về sửa đổi, bổ sung một số chương, điều của Quy ước nếp sống văn hóa (năm 1995).

21/01/1999

 

127

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011

Ban hành chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo không thuộc đối tượng hưởng theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 và Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, người phục vụ học sinh bán trú tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

25/7/2011

 

128

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011

Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang tư năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015.

25/7/2011

 

129

Nghị quyết

60/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định chế độ định dưỡng đặc thù đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/7/2012

 

130

Nghị Quyết

61/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Ban hành chính sách hỗ trợ công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/8/2012

 

131

Nghị Quyết

62/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Ban hành mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/7/2012

 

132

Nghị quyết

63/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định chế độ chỉ tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/7/2012

 

133

Nghị quyết

86/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/5/2013

 

134

Nghị quyết

88/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Về việc bãi bỏ một phần đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị Quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh, về ban hành Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo không thuộc đối tượng hưởng theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 và Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, người phục vụ học sinh bán trú tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/5/2013 và được áp dụng thực hiện từ ngày 15/3/2013

 

135

Nghị quyết

99/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Ban hành chính sách hỗ trợ chi phí học nghề đối với học viên vừa học văn hóa vừa học nghề tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/7/2013

 

136

Nghị quyết

107/2013/NQ-HĐND ngày 23/9/2013

Quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động và thành viên đoàn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/10/2013

 

137

Quyết định

660/QĐ-UB ngày 04/4/2005

Về công tác tuyển sinh, quản lý lưu học sinh du học theo Đề án liên kết đào tạo với các Trường Đại học tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

04/4/2005

 

138

Quyết định

1916/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Quy định phân cấp quản lý giáo dục và đào tạo cho UBND cấp huyện, cấp xã; các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

26/7/2007

 

139

Quyết định

1645/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008

Quy định mức đóng góp kinh phí đối với đối tượng có thu nhập tự nguyện vào sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang.

08/6/2008

 

140

Quyết định

3402/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

23/10/2008

 

141

Quyết định

1926/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009

Ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

05/7/2009

 

142

Quyết định

3228/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang.

11/9/2009

 

143

Quyết định

2889/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3228/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang.

05/01/2012

 

144

Quyết định

1854/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

Ban hành mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/10/2012

 

145

Quyết định

2588/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012

Về việc quy định một số nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

07/12/2012

 

146

Quyết định

2819/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2010

Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

28/12/2012

 

147

Quyết định

918/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013

Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

27/5/2013

 

148

Quyết định

1183/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013

Quy định tiêu chí xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

30/6/2013

 

149

Quyết định

1205/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

04/7/2013

 

150

Quyết định

1289/QĐ-UBND ngày 03/7/2013

Quy định điểm thu phí tham quan và mức thu, quản lý sử dụng phí tham quan trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

13/7/2013

 

151

Quyết định

1678/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1183/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Hà Giang quy định tiêu chí xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/8/2013

 

IV. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

152

Nghị quyết

03/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006

Về việc phê chuẩn quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020.

10/7/2006

 

153

Nghị quyết

25/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 của HĐND tỉnh Hà Giang phê chuẩn Quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020.

10/12/2008

 

154

Nghị quyết

35/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/7/2010

 

155

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang.

01/8/2012

 

156

Quyết định

21/QĐ-UB ngày 04/01/2005

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu hàng hóa Cam sành Hà Giang.

19/01/2005

 

157

Quyết định

1747/2007/QĐ-UBND ngày 06/7/2007

Quy định thời hạn thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

16/7/2007

 

158

Quyết định

1930/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Ban hành kèm theo quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cho huyện, thị.

16/7/2007

 

159

Quyết định

2653/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007.

Phân cấp một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường.

24/9/2007

 

160

Quyết định

3667/2007/QĐ-UBND ngày 27/11/2007

Quy định về trình tự, thủ tục quản lý hoạt động thủy điện, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

07/12/2007

 

161

Quyết định

3755/QĐ-UBND ngày 04/12/2007.

Ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2008

 

162

Quyết định

1421/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008.

Quy định quản lý các Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/5/2008

 

163

Quyết định

131/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009

Quy định Quản lý xây dựng các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

19/01/2009

 

164

Quyết định

3011/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009

Quy định hạn mức giao đất ở; xác định diện tích đất ở đối với thửa đất có vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo quy hoạch cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

30/8/2009

 

165

Quyết định

4269/2009/QĐ-UBND ngày 23/10/2009.

Quy định đo lường trong thương mại bán lẻ và cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/11/2009

 

166

Quyết định

3828/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010

Quy định quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

16/12/2010

 

167

Quyết định

360/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011

Ban hành quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

07/03/2011

 

168

Quyết định

1562/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

Ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

08/8/2011

 

169

Quyết định

2336/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011

Quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

06/11/2011

 

170

Quyết định

484/2012/QĐ-UBND ngày 29/03/2012

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

08/4/2012

 

171

Quyết định

1129/2012/QĐ-UBND ngày 13/6/2012

Quy định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

23/6/2012

 

172

Quyết định

2549/2012/QĐ-UBND ngày 22/11/2012

Mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan thuộc tỉnh quản lý.

02/12/2012

 

173

Quyết định

2748/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Ban hành Quy định hướng dẫn chi tiết một số Điều của Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh Hà Giang - khoa XVI, về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/12/2012

 

174

Quyết định

2884/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

Quy định về trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

31/12/2012

 

175

Quyết định

103/2013/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong trường hợp xác định đơn giá cho thuê đất và tính thu tiền sử dụng đất ở vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/01/2013

 

176

Quyết định

614/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013

Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

12/4/2013

 

177

Quyết định

1211/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013

Quy định diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

05/7/2013

 

178

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

19/01/2014

 

179

Chỉ thị

15/2005/CT-UBND ngày 29/9/2005

Về tăng cường quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

29/9/2005

 

180

Chỉ thị

17/2006/CT-UBND ngày 08/11/2006

Về việc tăng cường các biện pháp củng cố và giữ vững thương hiệu cam sành Hà Giang.

08/11/2006

 

181

Chỉ thị

21/CT-UBND ngày 18/12/2008

Về việc tăng cường quản lý chấn chỉnh hoạt động khai thác vật liệu xây dựng thông thường và quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác đá.

18/12/2008

 

182

Chỉ thị

27/CT-UBND ngày 27/11/2007

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động thủy điện và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

27/11/2007

 

183

Chỉ thị

14/CT-UBND, ngày 29/4/2011

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản.

29/4/2011

 

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - CÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI

184

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010

Quy định chức danh, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí hoạt động đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/5/2010

 

185

Quyết định

557/QĐ-UB ngày 19/6/1997

Về việc đóng cửa rừng tự nhiên và giải quyết nhu cầu lâm sản trên địa bàn tỉnh.

01/7/1997

 

186

Quyết định

2077/1999/QĐ-UBND ngày 12/10/1999

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý và một số chính sách đối với cán bộ Khuyến nông cơ sở xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

12/10/1999

 

187

Quyết định

2002/2000/QĐ-UB ngày 21/8/2000

Ban hành quy định cấp dự báo cháy rừng và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Hà Giang.

21/8/2000

 

188

Quyết định

3328/2000/QĐ-UB ngày 06/12/2000

Ban hành quy định về tổ chức hợp đồng bảo vệ rừng cấp xã trong vụ khô hanh.

01/11/2000

 

189

Quyết định

3157/QĐ-UBND ngày 11/10/2001

Về việc ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

11/10/2001

 

190

Quyết định

2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2002

Về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức, quản lý một số chế độ chính sách đối với cán bộ Khuyến nông thôn bản.

05/8/2002

 

191

Quyết định

1811/QĐ-UB ngày 25/6/2004

Về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác khảo sát - thiết kế - khai thác lâm sản.

10/7/2004

 

192

Quyết định

3144/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006

Ban hành Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/12/2006

 

193

Quyết định

3667/2007/QĐ-UBND ngày 27/11/2007

Quy định về trình tự, thủ tục quản lý hoạt động thủy điện, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

07/12/2007

 

194

Quyết định

1931/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho cấp huyện.

26/7/2007

 

195

Quyết định

797/2011/QĐ-UBND ngày 15/4/2011

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

25/4/2011

 

196

Quyết định

1052/2011/QĐ-UBND ngày 27/05/2011

Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông lâm nghiệp - Thủy sản theo cơ chế chính sách của Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2011

 

197

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 14/01/2012

Quy định về số lượng, chức danh cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

14/01/2012

 

198

Quyết định

591/2012/QĐ-UBND ngày 13/4/2012

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

23/4/2012

 

199

Quyết định

200/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Quy định về chính sách hỗ trợ công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2015.

01/02/2013

 

200

Quyết định

934/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 1052/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ sản xuất Nông lâm nghiệp - Thủy sản theo cơ chế chính sách của Nghị quyết 30a trên địa bàn.

31/5/2013

 

201

Quyết định

2599/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013

Quy định mức thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/11/2013

 

Tổng số3: 201 văn bản

 

 

Mẫu số: 05

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 1991 - 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Hà Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu Ic

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BỘ MÁY NHÀ NƯỚC - AN NINH - QUỐC PHÒNG - TƯ PHÁP

Nghị quyết

03/1998/NQ-HĐND ngày 25/7/1998

Về chế độ hoạt động phí của cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005.

01/8/2005

Nghị quyết

12/NQ-HĐND ngày 25/7/1998

Về chế độ hoạt động phí cho Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và phó các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005.

01/8/2005

Nghị quyết

18/2000/NQ-HĐND ngày 21/7/2000

Về chế độ công tác phí của Bí thư Chi bộ thôn, bản, tổ dân phố; Trưởng thôn bản, tổ trưởng tổ dân phố.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005.

01/8/2005

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về việc ban hành quy định một số chế độ, định mức chỉ tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 45/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010.

21/12/2010

Nghị quyết

24/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về việc ban hành quy định mức chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08/7/2009.

08/7/2009

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND ngày 04/07/2008

Về việc Quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2012.

14/7/2012

Nghị quyết

20/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về việc ban hành quy định một số chính sách thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013.

22/7/2013

Nghị quyết

45/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012.

01/8/2012

Quyết định

300/QĐ-UBND ngày 07/6/1993

Về việc tổ chức thi hành Nghị định số 17/CP ngày 23/12/1992 và Thông tư số 03/TT-BNV hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/CP về quản lý các ngành nghề kinh doanh đặc biệt.

Các căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành và không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

20/10/2009

Quyết định

2178/QĐ-UBND ngày 30/7/2001

Về việc thực hiện Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/03/2001 về việc ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép vận chuyển, sử dụng, mua bán sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Các căn cứ pháp lý hết hiệu lực toàn bộ và không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

16/01/2011

Quyết định

585/QĐ-UB ngày 27/10/1993

Về phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy và công chức, viên chức.

Được thay thế bằng Quyết định số 3727/QĐ-UB ngày 30/11/2001.

30/11/2001

Quyết định

1348/QĐ-UB ngày 24/7/1999

Ban hành Quy định về công tác lưu trữ ở địa phương.

Được thay thế bằng Quyết định số 995/2003/QĐ-UBND ngày 27/4/2003.

17/4/2003

Quyết định

1776/QĐ-UB ngày 04/9/1999

Về việc ban hành quy định tổ chức Thôn, Bản, Tổ dân phố và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Thôn, Bản, Tổ trưởng dân phố.

Được thay thế bằng Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 19/11/2004.

01/12/2004

Quyết định

2415/QĐ-UB ngày 16/8/2001

Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang”.

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 21/12/2011.

21/12/2011

Quyết định

3727/QĐ-UB ngày 30/11/2001

Về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ công chức.

Được thay thế bằng Quyết định số 1932/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007.

26/7/2007

Quyết định

2166/2004/QĐ-UBND ngày 30/7/2004

Về số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Được thay thế bằng Quyết định số 767/2010/QĐ-UBND ngày 26/3/2010.

01/01/2010

Quyết định

1513/2005/QĐ-UBND ngày 27/7/2005

Về số lượng và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; cán bộ ở thôn bản và tổ dân phố.

Không còn phù hợp với Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010.

01/5/2010

Quyết định

1053/2006/QĐ-UBND ngày 27/04/2006

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 418/2012/QĐ-UBND ngày 21/03/2012.

31/03/2012

Quyết định

1941/2006/QĐ-UBND ngày 27/7/2006

Về việc bổ sung và điều chỉnh nhiệm vụ chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010.

01/5/2010

Quyết định

2182/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006

Ban hành quy định về quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1102/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011.

11/6/2011

Quyết định

2256/QĐ-UB ngày 29/8/2006

Về việc ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang”.

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 21/12/2011.

21/12/2011

Quyết định

2888/2006/QĐ-UBND ngày 03/11/2006

Về việc quy định mức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 43/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010.

21/12/2010

Quyết định

1055/2007/QĐ-UBND ngày 23/4/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2166/2004/QĐ-UBND ngày 30/7/2004 của UBND tỉnh, về số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Được thay thế bằng Quyết định số 767/2010/QĐ-UBND ngày 26/3/2010.

01/01/2010

Quyết định

1800/2007/QĐ-UB ngày 06/7/2007

Ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi) của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Hết thời gian thực hiện được quy định ngay tại Quyết định và được bãi bỏ bằng Quyết định số 2771/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011.

24/12/2011

Quyết định

1932/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Ban hành Quy định phân công, phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức.

Được thay thế bằng Quyết định số 1567/2009/QĐ-UBND ngày 01/6/2009.

10/6/2009

Quyết định

3192/QĐ-UBND ngày 30/09/2008

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm lâm tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1533/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011.

04/08/2011

Quyết định

767/2010/QĐ-UBND ngày 26/03/2010

Về số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012.

14/01/2012

Quyết định

1102/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1100/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013.

27/6/2013

Chỉ thị

33/CT-UBND ngày 08/11/1996

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại tỉnh Hà Giang.

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực một phần.

30/6/2011

Chỉ thị

21/2001/CT-UBND ngày 03/7/2001

Về việc thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực toàn bộ.

03/9/2009

Chỉ thị

21/CT-UB ngày 01/10/2004

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 13/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực toàn bộ.

01/6/2010

Chỉ thị

10/CT-UBND ngày 27/4/2007

Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Hà Giang.

Không còn phù hợp với văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương.

25/12/2013

Chỉ thị

21/CT-UBND ngày 02/8/2007

Về việc đẩy mạnh và kiên quyết thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Không còn phù hợp với quy định của Trung ương.

04/9/2012

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG VT - LAO ĐỘNG - THƯƠNG MẠI

Nghị quyết

21/2000/NQ-HĐND ngày 21/7/2000

Về xây dựng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang và những năm tiếp theo.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006.

01/01/2007

Nghị quyết

07/NQ-HĐND ngày 19/02/1998

Về thống nhất quản lý một số khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 04/7/2008.

04/7/2008

Nghị quyết

07/2003/NQ-HĐND ngày 24/7/2003

Về việc quy định mức thu và sử dụng phí vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007.

22/7/2007

Nghị quyết

10/2003/NQ-HĐND ngày 24/7/2003

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; tỷ lệ phân chia các khoản thu ngân sách trên địa bàn giữa các cấp ngân sách nhà nước.

Do thay thế bằng quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của thời kỳ ổn định, ngân sách mới 2006 - 2010.

22/7/2007

Nghị quyết

16/2003/NQ-HĐND ngày 04/12/2003

Về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2004.

Do thay thế định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2007 - 2010.

01/01/2007

Nghị quyết

23/2004/NQ-HĐND ngày 06/10/2004

Về việc phê chuẩn Phương án xây dựng cầu An Cư thị xã Hà Giang.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2012.

14/7/2012

Nghị quyết

30/2004/NQ-HĐND ngày 16/12/2004

Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND ngày 9/12/2006.

09/12/2006

Nghị quyết

08/2006/NQ-HĐND ngày 10/07/2006

Về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007.

22/7/2007

Nghị quyết

18/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006

Về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010.

21/12/2010

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006

Quy định về xây dựng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011.

01/01/2012

Nghị quyết

29/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006

Về việc ban hành quy định xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang.

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh.

01/01/2012

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh

21/12/2010

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009 của HĐND tỉnh.

18/7/2009

Nghị quyết

10/2007/NQ-HĐND ngày 12/07/2007

Về việc ban hành quy định mặt hàng, địa bàn, mức hỗ trợ, đơn vị cung ứng các mặt hàng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được sản xuất tại địa phương năm 2007.

Hết thời gian thực hiện được quy định ngay tại Nghị quyết. Ngoài ra Nghị quyết cũng đương nhiên hết hiệu lực khi không còn đối tượng điều chỉnh.

31/12/2007

Nghị quyết

14/2007/NQ-HĐND ngày 12/07/2007

Về việc Quy định mức trợ cấp, đóng góp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy vào chữa bệnh, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 04/7/2008.

14/7/2008

Nghị quyết

17/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về việc ban hành Quy định mặt hàng, địa bàn, đối tượng, mức hỗ trợ, đơn vị cung ứng các mặt hàng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được sản xuất tại địa phương giai đoạn 2008-2010.

Hết thời gian thực hiện, được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 11/12/2010.

11/12/2010

Nghị quyết

23/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010.

21/12/2010

Nghị quyết

26/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về việc phê chuẩn quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, xử lý tài sản đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp, tài sản xác lập quyền sở hữu của nhà nước và quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009.

01/01/2010

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND ngày 04/7/2008

Quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - lao động xã hội tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 23/9/2013.

23/9/2013

Nghị quyết

21/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Bổ sung mặt hàng được trợ giá vào Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND tỉnh, về việc ban hành Quy định mặt hàng, địa bàn, đối tượng, mức hỗ trợ, đơn vị cung ứng các mặt hàng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được sản xuất tại địa phương giai đoạn 2008-2010.

Hết thời gian thực hiện và được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 11/12/2010.

11/12/2010

Quyết định

1186/QĐ-UB ngày 23/12/1995

Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép.

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành và không còn phù hợp với Quyết định số 662/2012/QĐ-UBND ngày 26/4/2012.

06/5/2012

Quyết định

374/QĐ-UB ngày 15/4/1996

Về việc phê duyệt và ban hành tạm thời mức để xác định đơn giá khảo sát thiết kế các công trình giao thông.

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực và không còn phù hợp với Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005; 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.

10/8/2005

Quyết định

1348/QĐ-UB ngày 07/11/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về quản lý vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô qua cửa khẩu Thanh Thủy.

Thay đổi quy định đối với loại hình vận tải.

30/8/2006

Quyết định

111/QĐ-UB ngày 28/01/1999

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tạm thời về quản lý vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô qua cửa khẩu Thanh Thủy.

Thay đổi quy định đối với loại hình vận tải.

30/8/2006

Quyết định

1398/QĐ-UB ngày 25/05/2001

Về việc quy định tạm thời giá tối thiểu tính thuế tài nguyên, giá tính thuế sản phẩm rừng trồng.

Được thay thế bằng Quyết định số 3483/2007/QĐ-UBND ngày 12/11/2007.

22/11/2007

Quyết định

1750/QĐ-UB ngày  28/6/2001

Về việc ban hành Quy chế quản lý nghĩa trang, nhà bia ghi tên liệt sĩ, Đài tưởng niệm trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

10/7/2008

Quyết định

1249b/QĐ-UB ngày  28/5/2002

Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu (xăng) cho xe ô tô trong các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 2077/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012.

30/10/2012

Quyết định

3410/QĐ-UBND ngày 09/11/2004

Về việc Quy định phân cấp quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay bằng Quyết định số 2458/2009/QĐ-UBND ngày 24/7/2009.

04/08/2009

Quyết định

3672/QĐ-UB ngày 02/12/2004

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hết thời gian thực hiện được quy định ngay tại Quyết định. Ngoài ra Quyết định cũng đương nhiên hết hiệu lực khi không còn đối tượng điều chỉnh.

25/5/2010

Quyết định

1314/2005/QĐ-UBND ngày 01/7/2005

Về việc ban hành mức thu dịch vụ quảng cáo cho Trung tâm đài phát thanh truyền hình tỉnh và các đài Truyền thanh - Truyền hình huyện trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành và không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

25/9/2013

Quyết định

2031/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006

Ban hành quy định thực hiện chế độ trợ cấp đối với học sinh nội trú dân nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thực hiện tại Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009 của HĐND tỉnh.

18/7/2009

Quyết định

2157/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006

Quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010.

21/01/2010

Quyết định

3085/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006

Quy định bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 3178A/2008/QĐ-UBND ngày 26/9/2008.

04/10/2008

Quyết định

3534/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006

Về việc ban hành quy định mức thu và quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 2782/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011.

24/12/2011

Quyết định

691/2007/QĐ-UBND ngày 20/3/2007

Ban hành bảng giá bồi thường thiệt hại về tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thủy sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 2568/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008.

20/8/2008

Quyết định

1445/2007/QĐ-UBND ngày 05/6/2007

Ban hành quy định tạm thời về quản lý phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô qua cửa khẩu Thanh Thủy tỉnh Hà Giang.

Không còn phù hợp với Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 và được bãi bỏ bằng Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 04/01/2013.

04/01/2013

Quyết định

1535/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007

Về quy định mức chi tạm thời thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hết thời gian thực hiện được quy định ngay tại Quyết định. Ngoài ra Quyết định cũng đương nhiên hết hiệu lực khi không còn đối tượng điều chỉnh.

14/5/2010

Quyết định

1933/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Ban hành quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 3556/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009.

02/10/2009

Quyết định

2116/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007

Ban hành quy định thu phí đấu giá.

Không còn phù hợp với Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh.

01/8/2012

Quyết định

2329/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007

Ban hành quy định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 3374/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010.

06/11/2010

Quyết định

4210/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007

Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, xử lý tài sản đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp và việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 600/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010.

14/03/2010

Quyết định

1646/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008

Quy định chế độ trợ cấp, mức đóng góp và miễn tiền ăn, chi phí chữa trị, cai nghiện đối với người bán dâm, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 2773/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012

23/12/2012

Quyết định

1840/QĐ-UBND ngày 11/6/2008

Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 2640/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012.

14/12/2012

Quyết định

3178A/2008/QĐ-UBND ngày 26/9/2008

Ban hành quy định phương pháp tính giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 3543/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010.

18/11/2010

Quyết định

3340/2008/QĐ-UBND ngày 08/10/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2157/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006 của UBND tỉnh về việc Quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 75/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010.

21/01/2010

Quyết định

3778/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008

Về việc quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản khai thác trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 866/2011/QĐ-UBND ngày 26/4/2011.

05/5/2011

Quyết định

75/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010

Quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1402/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011.

18/7/2011

Quyết định

600/2010/QĐ-UBND ngày 04/03/2010

Về phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1364/2011/QĐ-UBND ngày 05/7/2011.

15/7/2011

Quyết định

1389/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010

Ban hành quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 2588/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012.

07/12/2012

Quyết định

1425/2010/QĐ-UBND ngày 17/05/2010

Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 516/2012/QĐ-UBND ngày 04/4/2012.

14/4/2012

Quyết định

3543/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

Ban hành quy định phương pháp tính giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1597/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012.

23/8/2012

Quyết định

672/QĐ-UBND ngày 30/3/2011

Về việc ban hành quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Được thay thế bằng Quyết định số 2772/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012.

23/12/2012

Quyết định

866/2011/QĐ-UBND ngày 26/04/2011

Về ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản và bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên.

Được thay thế bằng Quyết định số 1915/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012.

01/10/2012

Quyết định

2495/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011

Về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với một số loại tài sản đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 2434/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013.

09/11/2013

Quyết định

2077/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012

Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 2958/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013.

01/01/2014

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI - Y TẾ - GIÁO DỤC

Nghị quyết

08/2003/NQ-HĐND14 ngày 24/7/2003

Về việc quyết định mức thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2010.

13/7/2010

Nghị quyết

04/2005/NQ-HĐND ngày 08/07/2005

Về quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh Nội trú dân nuôi.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 8/7/2009.

18/7/2009

Nghị quyết

09/2006/NQ-HĐND ngày 10/07/2006

Về việc điều chỉnh quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh nội trú dân nuôi.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009.

18/7/2009

Nghị quyết

13/2006/NQ-HĐND ngày 14/8/2006

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010.

21/12/2010

Nghị quyết

15/2006/NQ-HĐND ngày 14/8/2006

Về việc phê chuẩn quy định tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08/7/2009.

08/7/2009

Nghị quyết

32/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006

Về việc ban hành phương án hỗ trợ kinh phí dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Hết thời gian thực hiện được quy định ngay tại Nghị quyết. Ngoài ra Nghị quyết cũng đương nhiên hết hiệu lực khi không còn đối tượng điều chỉnh.

31/12/2010

Nghị quyết

11/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Về việc ban hành Quy định mức thu và sử dụng học phí đối với học sinh học nghề trong các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011.

25/7/2011

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND ngày 04/7/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và y tế giai đoạn 2007-2010.

Hết thời gian thực hiện và được thay thế bằng Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010.

21/12/2010

Nghị quyết

24/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về việc ban hành Chương trình công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Giang đến năm 2010.

Được Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 bãi bỏ.

01/8/2012

Nghị quyết

09/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009

Về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh nội trú dân nuôi và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý học sinh nội trú dân nuôi.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011.

25/7/2011

Nghị quyết

21/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Quy định về khen thưởng trong ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang.

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh.

15/7/2011

Nghị quyết

15/2010/NQ-HĐND ngày 13/07/2010

Quy định mức học phí đối với Giáo dục Mầm non và Giáo dục Phổ thông ở các trường công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong năm học 2010 - 2011.

Hết thời gian thực hiện và được Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 điều chỉnh.

25/7/2011

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND ngày 13/07/2010

Về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

24/7/2012

Nghị quyết

44/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Về việc kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Giang đến năm 2010.

Được Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 bãi bỏ.

01/8/2012

Quyết định

215/UB-QĐ ngày 29/03/1995

Về việc ban hành “Quy ước nếp sống văn hóa”

Quyết định đương nhiên hết hiệu lực khi không còn đối tượng điều chỉnh.

09/6/1999

Quyết định

964/1999/UB-QĐ ngày 09/6/1999

Về việc ban hành “Quy ước nếp sống văn hóa”

Thay thế bằng Quyết định số 3402/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008.

23/10/2008

Quyết định

2676/QĐ-UB ngày 17/12/1999

Về việc ban hành quy định tạm thời một số chế độ đối với Huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao.

Hết thời gian thực hiện được quy định ngay tại Quyết định. Ngoài ra Quyết định cũng đương nhiên hết hiệu lực khi không còn đối tượng điều chỉnh.

10/8/2008

Quyết định

1534/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007

Ban hành quy định dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 918/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013.

27/5/2013

Quyết định

1927/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Ban hành Quy định nội dung phân cấp quản lý nhà nước của ngành Y tế cho các huyện, thị xã.

Không còn phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành.

01/9/2009

Quyết định

2044/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008

Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, các lớp năng khiếu thể dục thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 2819/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012

28/12/2012

Quyết định

Số 294/QĐ-UBND ngày 12/02/2009

V/v ban hành quy định tạm thời về tổ chức và quản lý hoạt động nội trú dân nuôi trong trường phổ thông tỉnh Hà Giang.

Không còn phù hợp với Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010.

17/9/2010

Chỉ thị

15/CT-UBND ngày 18/6/2007

Về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Nội dung không còn phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành.

31/12/20013

IV. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Nghị quyết

26/2004/NQ-HĐND ngày 06/10/2004

Về việc áp dụng phụ thu đối với tài nguyên khoáng sản, xuất bán chưa qua tinh luyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006.

10/7/2006

Nghị quyết

03/2005/NQ-HĐND ngày 08/07/2005

Phê chuẩn việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang từ năm 2005 đến năm 2010.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006.

10/7/2006

Nghị quyết

12/2006/NQ-HĐND ngày 10/07/2006

Về việc quy định hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08/7/2009.

08/7/2009

Nghị quyết

21/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006

Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010.

Hết thời gian thực hiện và được thay thế bằng Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010.

21/12/2011

Nghị quyết

12/2009/NQ-HĐND ngày 08/07/2009

Về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 bãi bỏ.

01/8/2012

Quyết định

462/QĐ-UBND ngày 25/02/2002

Về quản lý tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 04/12/2007.

01/01/2008

Quyết định

3315/QĐ-UB ngày 08/12/2003

Quy định về việc thực hiện chế độ nhuận bút cho cơ quan báo, đài, văn học nghệ thuật, hội nhà báo và các xuất bản phẩm trong tỉnh.

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 14/5/2008

14/5/2008

Quyết định

3985/QĐ-UBND ngày 28/12/2004

Quy định quản lý các Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1421/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008.

14/05/2008

Quyết định

1991/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006

Về việc ban hành quy định hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 3011/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009.

30/8/2009

Quyết định

2123/2006/QĐ-UBND ngày 17/8/2006

Về việc quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 3664/2007/QĐ-UBND ngày 27/11/2007.

07/12/2007

Quyết định

690/2007/QĐ-UBND ngày 20/3/2007

Về việc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1152/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010.

02/5/2010

Quyết định

1919/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Phân cấp một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường.

Được thay thế bằng Quyết định số 2653/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007

24/9/2007

Quyết định

3664/2007/QĐ-UBND ngày 27/11/2007

Quy định mức hỗ trợ đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn, ao liền kề với đất ở trong khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất; mức bồi thường bằng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thay thế bằng Quyết định số 1152/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010.

02/5/2010

Quyết định

1647/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008

Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014.

19/01/2014

Quyết định

2567/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 690/2007/QĐ-UBND ngày 20/3/2007 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thay thế bằng Quyết định số 1152/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010.

02/5/2010

Quyết định

2568/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008

Quy định mức giá và phương pháp tính bồi thường về tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thủy sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thay thế bằng Quyết định số 1152/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010.

02/5/2010

Quyết định

1152/2010/QĐ-UBND ngày 22/04/2010

Về việc Quy định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1129/2012/QĐ-UBND ngày 13/6/2012.

23/6/2012

Quyết định

2069/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1152/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 của UBND tỉnh Hà Giang về việc Quy định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1129/2012/QĐ-UBND ngày 13/6/2012.

23/6/2012

Chỉ thị

15/2005/CT-UBND ngày 29/9/2005

Về tăng cường quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nội dung không còn phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành.

01/9/2013

Chỉ thị

13/CT-UBND ngày 31/5/2007

Về việc cấm đào đãi vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 29/4/2011

29/4/2011

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - CÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI

Nghị quyết

05/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005

Về số lượng và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; cán bộ ở thôn, bản, tổ dân phố.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010.

01/5/2010

Nghị quyết

04/2006/NQ-HĐND ngày 10/07/2006

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

12/7/2007

Nghị quyết

11/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006

Về việc bổ sung và điều chỉnh nhiệm vụ chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010.

01/5/2010

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Về việc Quy định mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản; trưởng ban thú y xã và thú y viên thôn bản.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010.

01/5/2010

Quyết định

2077B/QĐ-UB ngày 12/10/1999

Về việc ban hành quy định về tổ chức, quản lý và một số chính sách đối với cán bộ khuyến nông cơ sở xã - phường - thị trấn trong toàn tỉnh.

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

23/5/2011

Quyết định

3157/QĐ-UBND ngày 11/10/2001

Về việc ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

19/12/2005

Quyết định

2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2002

Về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức, quản lý và một số chế độ chính sách đối với cán bộ khuyến nông viên thôn bản.

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

23/5/2011

Quyết định

3543/QĐ-UBND ngày 31/12/2002

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ kinh tế xã hội 2002 - 2005.

Hết thời gian thực hiện được quy định ngay tại Quyết định.

31/12/2005

Quyết định

1819/QĐ-UB ngày 25/6/2004

Về việc ban hành đơn giá đầu tư trồng rừng và chăm sóc rừng trồng từ năm 1 đến năm 4. Định mức hỗ trợ trồng cây phân tán theo hộ gia đình, và định mức hỗ trợ trồng có thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

04/5/2013

Quyết định

2536/QĐ-UBND ngày 23/11/2005

Về việc dự án phát triển trâu, bò trên địa bàn tỉnh Hà Giang 2006 - 2010.

Hết thời gian thực hiện được quy định ngay tại Quyết định.

31/12/2010

Quyết định

310/2007/QĐ-UBND ngày 31/01/2007

Về việc ban hành tiêu chuẩn giống trâu, bò giống và chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2007 - 2010.

Hết thời gian thực hiện được quy định ngay tại Quyết định. Ngoài ra Quyết định cũng đương nhiên hết hiệu lực khi không còn đối tượng điều chỉnh.

31/12/2010

Chỉ thị

22/CT-UB ngày 08/6/1998

Về quản lý việc sử dụng hóa chất bảo quản rau quả.

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

31/8/2001

Tổng số1: 142 văn bản

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BỘ MÁY NHÀ NƯỚC - AN NINH - QUỐC PHÒNG - TƯ PHÁP

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 Về việc Quy định về thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí vệ sinh, phí thư viện và phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Phần I - Phí đấu giá.

Được bãi bỏ theo Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012.

01/8/2012

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 Về việc phê duyệt mức phụ cấp đối với ban bảo vệ dân phố; quy định về chức danh, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí hoạt động đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi và bãi bỏ tại Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011.

01/01/2012

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG VT - LAO ĐỘNG - THƯƠNG MẠI

Nghị quyết

34/2004/NQ-HĐND15 ngày 16/12/2004 về việc phê duyệt mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Khoản 2, mục II về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008.

20/12/2008

Nghị quyết

06/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005 Về việc ban hành quy định thu các loại phí.

Khoản 3. Đơn vị thu, phân phối sử dụng tiền phí thu được tại Mục Il.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 04/7/2008.

04/7/2008

Mục III về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008.

20/12/2008

Điểm 4 và điểm 5 - khoản 2 - mục IV. Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước.

Được sửa đổi tại Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011.

20/12/2011

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 Về việc Quy định về thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí vệ sinh, phí thư viện và phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Mục II Phí vệ sinh.

Được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ theo Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010.

01/8/2010

Khoản 3, Mục IV, Điều 1

Được sửa đổi tại Nghị quyết số 91/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013.

03/5/2013

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về thu phí phòng, chống thiên tai và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Mục A tại Điều 1.

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 04/7/2008.

04/7/2008

Nghị quyết

17/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí, lệ phí về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điểm c khoản 1 và điểm a khoản 3 tại Điều 1.

Được sửa đổi tại Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

20/12/2011

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND ngày 08/07/2009 Quy định mức thu, miễn, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Giang; lệ phí cấp bản sao và lệ phí chứng thực.

Điểm đ, điểm e - khoản 2 và tiết 4 (nuôi con nuôi), điểm 3.3, khoản 3 tại mục III. Lệ Phí hộ tịch của Điều 1

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

20/12/2011

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 Quy định mức thu, quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng và sửa đổi, bổ sung quy định về Phí vệ sinh tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007.

Khoản 1, mục III, Điều 1

Được sửa đổi tại Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011.

20/12/2011

Nghị quyết

29/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Phụ lục quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.

Được sửa đổi tại Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011.

01/01/2012

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 Ban hành chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo không thuộc đối tượng hưởng theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 và Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, người phục vụ học sinh bán trú tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Một phần đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1.

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013 và không phù hợp với Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

03/5/2013

Quyết định

3374/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 Ban hành mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Điểm b và c, Khoản 1 của Điều 4.

- Khoản 4 và Khoản 5 của Điều 4.

- Điểm b và c, Khoản 7 của Điều 4.

- Khoản 8 của Điều 4.

- Điểm b và c, Khoản 9 của Điều 4.

- Điểm b Điều 5 và bổ sung điểm c Điều 5.

- Khoản 9 Điều 9.

Được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 563/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013.

05/4/2013

Quyết định

508/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản và bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Phụ lục số I

Được thay thế bằng Quyết định số 1915/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012.

01/10/2012

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI - Y TẾ - GIÁO DỤC

Quyết định

1183/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013, quy định tiêu chí xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Khoản 1,2,3 của Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1678/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 và không phù hợp với Thông tư số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT.

24/8/2013

Quyết định

Số 1576/2006/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 Về việc quy định mức chi hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin - tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Tại chương II, điều 5, mục 2 quy định thời gian luyện tập không quá 15 ngày đối với cấp tỉnh và 10 ngày đối với cấp huyện

- Tại điểm a của mục này quy định chế độ chi bồi dưỡng đối với cấp tỉnh khi biểu diễn, nhạc công, âm thanh, ánh sáng là 40.000đ/ngày/người.

Tại điểm b mục 2 này quy định chế độ chi bồi dưỡng đối với cấp huyện khi luyện tập của cộng tác viên không hưởng lương là 20.000 đồng/ngày/người; cán bộ trung tâm và cộng tác viên hưởng lương là 10.000 đồng/ngày/người.

Được thực hiện theo Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 23/9/2013 của HĐND tỉnh.

03/10/2013

IV. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Quyết định

3667/2007/QĐ-UBND ngày 27/11/2007 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục quản lý hoạt động thủy điện, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 5 Chương II.

Được bãi bỏ bằng Quyết định 2884/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012.

31/12/2012

Chỉ thị

27/CT-UBND ngày 27/11/2007 Về việc chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động thủy điện và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Phần khoáng sản.

Được thay thế bằng Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 29/4/2011

29/4/2011

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP-CÔNG NGHIỆP-THỦY LỢI

Quyết định

1052/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 Về ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông, lâm nghiệp và Thủy sản theo cơ chế chính sách của Nghị Quyết 30a trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Điều 4 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất lâm nghiệp.

- Điều 5 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 934/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013.

31/5/2013

Tổng số: 18 văn bản

 

 

Mẫu số: 06

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 1991 - 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú2

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BỘ MÁY NHÀ NƯỚC - AN NINH - QUỐC PHÒNG - TƯ PHÁP

1

Nghị quyết

02/2006/NQ-HĐND ngày 01/8/2006

Về việc tuyển bổ sung Công an viên cho các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/08/2006

 

2

Nghị quyết

43/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Quy định mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/12/2010

 

3

Nghị quyết

27/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh Hà Giang.

01/01/2012

 

4

Nghị quyết

39/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

20/12/2011

 

5

Nghị quyết

40/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

20/12/2011

 

6

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/8/2012

 

7

Nghị quyết

49/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định một số nội dung chi, định mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

01/8/2012

 

8

Nghị quyết

50/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định mức chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/7/2012

 

9

Nghị quyết

57/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/7/2012

 

10

Nghị quyết

59/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/7/2012

 

11

Nghị quyết

87/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/5/2013

 

12

Nghị quyết

95/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Ban hành chính sách đối với trí thức trẻ về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/7/2013

 

13

Nghị quyết

96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Quy định một số chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/7/2013

 

14

Nghị quyết

98/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Quy định số lượng, mức phụ cấp công an viên thường trực tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/7/2013

 

15

Nghị quyết

114/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Quy định mức thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/12/2013

 

16

Quyết định

995/2003/QĐ-UB ngày 17/4/2003

Ban hành quy định về công tác lưu trữ trong phạm vi tỉnh Hà Giang.

17/4/2003

 

17

Quyết định

3501/QĐ-UB ngày 19/11/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

01/12/2004

 

18

Quyết định

1568/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

15/8/2005

 

19

Quyết định

1812/QĐ-UBND ngày 18/06/2009

Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

18/6/2009

 

20

Quyết định

1567/2009/QĐ-UBND ngày 01/06/2009

Ban hành quy định phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức.

10/6/2009

 

21

Quyết định

2781/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009

Về việc giao thêm thẩm quyền thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chuyển giao công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/8/2009

 

22

Quyết định

3868/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010

Ban hành Quy ước mẫu của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

17/12/2010

 

23

Quyết định

1114/2011/QĐ-UBND ngày 02/06/2011

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

12/6/2011

 

24

Quyết định

1533/2011/QĐ-UBND ngày 26/07/2011

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang.

05/8/2011

 

25

Quyết định

1943/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011

Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/9/2011

 

26

Quyết định

2218/2011/QĐ-UBND ngày 11/10/2011

Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/10/2011

 

27

Quyết định

2771/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

24/12/2011

 

28

Quyết định

2797/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011

Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

25/12/2011

 

29

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012

Quy định về số lượng, chức danh cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

14/01/2012

 

30

Quyết định

418/2012/QĐ-UBND ngày 21/03/2012

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

31/03/2012

 

31

Quyết định

2006/2012/QĐ-UBND ngày 01/10/2012

Ban hành Quy chế quy định quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

11/10/2012

 

32

Quyết định

2197/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

29/10/2012

 

33

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 02/01/2013

Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang.

12/01/2013

 

34

Quyết định

1100/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013

Ban hành quy định về quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

27/6/2013

 

35

Quyết định

2362/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013

Ban hành Quy chế tuyển chọn, quản lý và sử dụng trí thức trẻ về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

05/11/2013

 

36

Chỉ thị

21/2003/CT-UBND ngày 16/7/2003

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

16/7/2003

 

37

Chỉ thị

11/2005/CT-UBND ngày 20/7/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

20/7/2005

 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG VT - LAO ĐỘNG - THƯƠNG MẠI

38

Nghị quyết

25/2004/NQ-HĐND15 ngày 06/10/2004

Về việc phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/11/2004

 

39

Nghị quyết

34/2004/NQ-HĐND15 ngày 16/12/2004

Về việc phê duyệt mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2005

Hết hiệu lực một phần

40

Nghị quyết

06/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005

Ban hành quy định thu các loại phí.

01/8/2005

Hết hiệu lực một phần

41

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Quy định về thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí vệ sinh, phí thư viện và phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

22/7/2007

Hết hiệu lực một phần

42

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về thu phí phòng, chống thiên tai và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

22/7/2007

Hết hiệu lực một phần

43

Nghị quyết

12/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục tỉnh Hà Giang.

22/7/2007

 

44

Nghị quyết

16/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2004/NQ-HĐND ngày 16/12/2004 và Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005 của HĐND tỉnh.

20/12/2008

 

45

Nghị quyết

17/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí, lệ phí về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

20/12/2008

Hết hiệu lực một phần

46

Nghị quyết

22/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng và di chuyển nhà ở trên đất thuộc vùng quy hoạch để phát triển cây cao su giai đoạn 2008 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

20/10/2008

 

47

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND ngày 08/07/2009

Quy định mức thu, miễn, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Giang; lệ phí cấp bản sao và lệ phí chứng thực.

18/7/2009

Hết hiệu lực một phần

48

Nghị quyết

26/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, xử lý tài sản nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2010

 

49

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010

Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

20/4/2010

 

50

Nghị quyết

14/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

Ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang đối với người lao động không thuộc hộ nghèo, huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

23/7/2010

 

51

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng và sửa đổi, bổ sung quy định về Phí vệ sinh tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007.

23/7/2010

Hết hiệu lực một phần

52

Nghị quyết

29/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/12/2010

Hết hiệu lực một phần

53

Nghị quyết

38/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2014.

21/12/2010

 

54

Nghị quyết

40/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/12/2010

 

55

Nghị quyết

42/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Quy định mức trợ cấp ngày công lao động, mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân và phụ cấp Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/12/2010

 

56

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011

Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2012

 

57

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc sửa đổi Phụ lục quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh.

01/01/2012

 

58

Nghị quyết

37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND; Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND; Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND và bãi bỏ một phần Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang.

20/12/2011

 

59

Nghị quyết

58/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/8/2012

 

60

Nghị quyết

72/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Bổ sung Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005 của HĐND tỉnh về việc thu các loại phí.

22/12/2012

 

61

Nghị quyết

73/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/12/2012

 

62

Nghị quyết

74/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Ban hành định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013 - 2020.

01/01/2013

 

63

Nghị quyết

84/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang và sửa đổi Nghị quyết số: 37/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi.

03/5/2013

 

64

Nghị quyết

89/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/5/2013

 

65

Nghị quyết

90/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/5/2013

 

66

Nghị quyết

91/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Về sửa đổi Nghị quyết số: 02/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định về thu, quản lý và sử dụng Phí đấu giá; Phí vệ sinh; Phí thư viện và Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

03/5/2013

 

67

Quyết định

1928/2005/QĐ-UBND ngày 14/9/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hà Giang đến năm 2015.

14/9/2005

 

68

Quyết định

1576/2006/QĐ-UBND ngày 16/6/2006

Quy định mức chi hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin - tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

26/6/2006

 

69

Quyết định

1006/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007

Quy định mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, chiến sỹ dân quân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

27/3/2007

 

70

Quyết định

1312/2007/QĐ-UBND ngày 22/5/2007

Về giao nhiệm vụ quản lý công trình địa phương.

22/5/2007

 

71

Quyết định

1739/2007/QĐ-UBND ngày 06/7/2007

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh Hà Giang đến năm 2015.

16/7/2007

 

72

Quyết định

1915/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông, vận tải đường bộ và đường thủy nội địa.

26/7/2007

 

73

Quyết định

3483/2007/QĐ-UBND ngày 12/11/2007

Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với sản phẩm rừng trồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/11/2007

 

74

Quyết định

3559/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007

Quy định tỷ lệ phân bổ chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) từ nguồn thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy của lực lượng Công an và Thanh tra GTVT tỉnh.

26/11/2007

 

75

Quyết định

4221/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

10/01/2008

 

76

Quyết định

2665/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008

Phân cấp quản lý nhà nước về tài chính đối với cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

25/8/2008

 

77

Quyết định

825/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009

Quy định mức hỗ trợ cho các sáng lập viên Hợp tác xã, Tổ hợp tác chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

13/4/2009

 

78

Quyết định

1280/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009

Về việc Quy định bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/5/2009

 

79

Quyết định

2458/2009/QĐ-UBND ngày 24/7/2009

Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/8/2009

 

80

Quyết định

3556/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009

Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

02/10/2009

 

81

Quyết định

4819/2009/QĐ-UBND ngày 19/11/2009

Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

29/11/2009

 

82

Quyết định

579/2010/QĐ-UBND ngày 02/03/2010

Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô B1, B2, C trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

12/03/2010

 

83

Quyết định

1993/2010/QĐ-UBND ngày 30/06/2010

Quy định phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

10/7/2010

 

84

Quyết định

3374/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010

Ban hành mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

07/11/2010

Hết hiệu lực một phần

85

Quyết định

293/2011/QĐ-UBND ngày 17/02/2011

Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

27/02/2011

 

86

Quyết định

568/2011/QĐ-UBND ngày 18/03/2011

Quy chế phối hợp trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

28/03/2011

 

87

Quyết định

1364/2011/QĐ-UBND ngày 05/7/2011

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

15/7/2011

 

88

Quyết định

1402/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011

Quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

18/7/2011

 

89

Quyết định

1666/2011/QĐ-UBND ngày 11/8/2011

Phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc thuộc tỉnh Hà Giang quản lý.

21/8/2011

 

90

Quyết định

1762/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Quy định về công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/9/2011

 

91

Quyết định

1775/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Quy định về mức trích lập, sử dụng, quyết toán kinh phí và mức chi đặc thù cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/9/2011

 

92

Quyết định

2497/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3374/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh Hà Giang, ban hành mức trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/11/2011

 

93

Quyết định

2664/2011/QĐ-UBND ngày 01/12/2011

Ban hành mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70,75,80,85,95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

11/12/2011

 

94

Quyết định

2782/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

25/12/2011

 

95

Quyết định

2917/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 825/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 của UBND tỉnh Hà Giang.

06/01/2012

 

96

Quyết định

508/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản và bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

13/4/2012

Hết hiệu lực một phần

97

Quyết định

662/2012/QĐ-UBND ngày 26/4/2012

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

06/5/2012

 

98

Quyết định

740/2012/QĐ-UBND ngày 02/5/2012

Quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

12/5/2012

 

99

Quyết định

1597/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Ban hành Quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

23/8/2012

 

100

Quyết định

1884/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Quyết định số 2782/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 UBND tỉnh Hà Giang.

29/9/2012

 

101

Quyết đnh

1915/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012

Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/10/2012

 

102

Quyết định

2198/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012

Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

29/10/2012

 

103

Quyết định

2621/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012

Quy định tạm thời mức đóng góp từ hoạt động khai thác khoáng sản để đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

13/12/2012 và áp dụng 01/12/2012

 

104

Quyết định

2640/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012.

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

14/12/2012

 

105

Quyết định

2772/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012

Ban hành định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

23/12/2012

 

106

Quyết định

2773/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012

Quy định chế độ đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

23/12/2012

 

107

Quyết định

563/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3374/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh Hà Giang, ban hành mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

05/4/2013

 

108

Quyết định

1073/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013

Quy định phân công, phân cấp quản lý Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

20/6/2013

 

109

Quyết định

1115/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

28/6/2013

 

110

Quyết định

2056/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013

Quy định số lượng và mức hỗ trợ cán bộ theo dõi, quản lý người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

06/10/2013

 

111

Quyết định

2434/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với một số loại tài sản đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

09/11/2013

 

112

Quyết định

2958/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013

Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2014

 

113

Quyết định

3022/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

Ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

02/01/2014

 

114

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014

Quy định về quản lý thoát nước đô thị, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

06/02/2014

 

115

Chỉ thị

18/2011/CT-UBND ngày 03/06/2010

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

03/06/2011

 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - DU LỊCH - XÃ HỘI - Y TẾ - GIÁO DỤC

116

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011

Ban hành chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo không thuộc đối tượng hưởng theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 và Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, người phục vụ học sinh bán trú tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

25/7/2011

Hết hiệu lực một phần

117

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011

Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015.

25/7/2011

 

118

Nghị quyết

60/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/7/2012

 

119

Nghị quyết

61/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Ban hành chính sách hỗ trợ công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/8/2012

 

120

Nghị quyết

62/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Ban hành mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/7/2012

 

121

Nghị quyết

63/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định chế độ chỉ tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/7/2012

 

122

Nghị quyết

86/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/5/2013

 

123

Nghị quyết

88/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Về việc bãi bỏ một phần đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh, về ban hành Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo không thuộc đối tượng hưởng theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 và Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, người phục vụ học sinh bán trú tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/5/2013 và được áp dụng thực hiện từ ngày 15/3/2013

 

124

Nghị quyết

99/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Ban hành chính sách hỗ trợ chi phí học nghề đối với học viên vừa học văn hóa vừa học nghề tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/7/2013

 

125

Nghị quyết

107/2013/NQ-HĐND ngày 23/9/2013

Quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động và thành viên đoàn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/10/2013

 

126

Quyết định

1916/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Quy định phân cấp quản lý giáo dục và đào tạo cho UBND cấp huyện, cấp xã; các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

26/7/2007

 

127

Quyết định

1645/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008

Quy định mức đóng góp kinh phí đối với đối tượng có thu nhập tự nguyện vào sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang.

08/6/2008

 

128

Quyết định

3402/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

23/10/2008

 

129

Quyết định

1926/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009

Ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

05/7/2009

 

130

Quyết định

3228/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang.

11/9/2009

 

131

Quyết định

2889/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3228/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang.

05/01/2012

 

132

Quyết định

1854/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

Ban hành mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/10/2012

 

133

Quyết định

2588/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012

Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

07/12/2012

 

134

Quyết định

2819/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2010

Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

28/12/2012

 

135

Quyết định

918/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013

Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

27/5/2013

 

136

Quyết định

1183/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013

Quy định tiêu chí xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

30/6/2013

Hết hiệu lực một phần

137

Quyết định

1205/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

Quy định về trình tự, thủ tục mức hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

04/7/2013

 

138

Quyết định

1289/QĐ-UBND ngày 03/7/2013

Quy định điểm thu phí tham quan và mức thu, quản lý sử dụng phí tham quan trên địa bàn tỉnh Hà Giang

13/7/2013

 

139

Quyết định

1678/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1183/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Hà Giang quy định tiêu chí xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/8/2013

 

140

Chỉ thị

27/CT-UBND ngày 27/11/2007

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động thủy điện và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

27/11/2007

Hết hiệu lực một phần

141

Chỉ thị

14/CT-UBND ngày 29/4/2011

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản

29/4/2011

 

IV. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

142

Nghị quyết

03/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006

Về việc phê chuẩn quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020.

10/7/2006

 

143

Nghị quyết

25/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 của HĐND tỉnh Hà Giang phê chuẩn Quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020.

10/12/2008

 

144

Nghị quyết

35/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/7/2010

 

145

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang.

01/8/2012

 

146

Quyết định

1747/2007/QĐ-UBND ngày 06/7/2007

Quy định thời hạn thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

16/7/2007

 

147

Quyết định

1926/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, Kế hoạch cho các cấp, các ngành.

26/7/2007

 

148

Quyết định

1930/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Ban hành kèm theo quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cho huyện, thị.

16/7/2007

 

149

Quyết định

2653/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007.

Phân cấp một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường.

24/9/2007

 

150

Quyết định

3667/2007/QĐ-UBND ngày 27/11/2007

Quy định về trình tự, thủ tục quản lý hoạt động thủy điện, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

07/12/2007

Hết hiệu lực một phần

151

Quyết định

3755/QĐ-UBND ngày 04/12/2007.

Ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2008

 

152

Quyết định

1421/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008.

Quy định quản lý các Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/5/2008

 

153

Quyết định

131/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009

Quy định Quản lý xây dựng các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

19/01/2009

 

154

Quyết định

3011/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009

Quy định hạn mức giao đất ở; xác định diện tích đất ở đối với thửa đất có vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo quy hoạch cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

30/8/2009

 

155

Quyết định

4269/2009/QĐ-UBND ngày 23/10/2009.

Quy định đo lường trong thương mại bán lẻ và điểm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/11/2009

 

156

Quyết định

3828/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010

Quy định quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

16/12/2010

 

157

Quyết định

360/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011

Ban hành quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

07/03/2011

 

158

Quyết định

1562/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

Ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

08/8/2011

 

159

Quyết định

2336/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011

Quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

06/11/2011

 

160

Quyết định

484/2012/QĐ-UBND ngày 29/03/2012

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

08/4/2012

 

161

Quyết định

1129/2012/QĐ-UBND ngày 13/6/2012

Quy định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

23/6/2012

 

162

Quyết định

2549/2012/QĐ-UBND ngày 22/11/2012

Mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan thuộc tỉnh quản lý.

02/12/2012

 

163

Quyết định

2748/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Ban hành Quy định hướng dẫn chi tiết một số Điều của Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh Hà Giang - khóa XVI, về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

21/12/2012

 

164

Quyết định

2884/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

Quy định về trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

31/12/2012

 

165

Quyết định

103/2013/QĐ-UBND ngày 14/01/2013

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong trường hợp xác định đơn giá cho thuê đất và tính thu tiền sử dụng đất ở vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24/01/2013

 

166

Quyết định

614/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013

Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

12/4/2013

 

167

Quyết định

1211/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013

Quy định diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

05/7/2013

 

168

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

19/01/2014

 

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - CÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI

169

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010

Quy định, chức danh, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí hoạt động đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/5/2010

Hết hiệu lực một phần

170

Quyết định

557/QĐ-UB ngày 19/6/1997

Về việc đóng cửa rừng tự nhiên và giải quyết nhu cầu lâm sản trên địa bàn tỉnh.

01/7/1997

 

171

Quyết định

2002/2000/QĐ-UB ngày 21/8/2000

Ban hành quy định cấp dự báo cháy rừng và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Hà Giang.

21/8/2000

 

172

Quyết định

3328/2000/QĐ-UB ngày 06/12/2000

Ban hành quy định về tổ chức hợp đồng bảo vệ rừng cấp xã trong vụ khô hanh.

01/11/2000

 

173

Quyết định

3144/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006

Ban hành Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

03/12/2006

 

174

Quyết định

3667/2007/QĐ-UBND ngày 27/11/2007

Quy định về trình tự, thủ tục quản lý hoạt động thủy điện, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

07/12/2007

Hết hiệu lực một phần

175

Quyết định

1931/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho cấp huyện.

26/7/2007

 

176

Quyết định

797/2011/QĐ-UBND ngày 15/4/2011

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

25/4/2011

 

177

Quyết định

1052/2011/QĐ-UBND ngày 27/05/2011

Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông lâm nghiệp - Thủy sản theo cơ chế chính sách của Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2011

Hết hiệu lực một phần

178

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 14/01/2012

Quy định về số lượng, chức danh cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

14/01/2012

 

179

Quyết định

591/2012/QĐ-UBND ngày 13/4/2012

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

23/4/2012

 

180

Quyết định

200/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Quy định về chính sách hỗ trợ công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2015.

01/02/2013

 

181

Quyết định

934/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 1052/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ sản xuất Nông lâm nghiệp - Thủy sản theo cơ chế chính sách của Nghị quyết 30a trên địa bàn.

31/5/2013

 

182

Quyết định

2599/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013

Quy định mức thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

22/11/2013

 

Tổng số3: 182 văn bản

 

 

 

 

Mẫu số: 07

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 1991 - 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày