Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND

Quyết định 24/2007/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định 24/2007/NQ-HĐND mức chi kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2009 bãi bỏ văn bản Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 08/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2007/NQ-HĐND mức chi kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2007/NQ-HĐND

Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 248/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đề nghị ban hành quy định mức chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành quy định về mức chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã.

b) Sở Tư pháp.

c) Phòng Tư pháp các huyện, thị xã.

d) Ban Tư pháp các xã, phường, thị trấn.

2. Mức chi cụ thể:

a) Chi thù lao cộng tác viên kiểm tra: 40.000đ/01 văn bản.

b) Chi thù lao cộng tác viên kiểm tra đối với văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn phức tạp: 80.000đ/01 văn bản.

c) Chi tổ chức thu thập, phân loại, xử lý các thông tin, tư liệu, tài liệu mà không có mức giá xác định sẵn, phục vụ công tác lập hệ cơ sở dữ liệu kiểm tra văn bản: 20.000đ/01 văn bản.

d) Chi rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra văn bản, để lập hệ cơ sở dữ liệu, làm cơ sở pháp lý phục vụ cho công tác kiểm tra: 30.000đ/01 văn bản.

đ) Chi lấy ý kiến chuyên gia trong trường hợp văn bản được kiểm tra thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp hoặc có dấu hiệu trái pháp luật: 150.000đ/01 báo cáo.

e) Chi thuê soạn thảo, viết báo cáo đánh giá kết luận về đợt kiểm tra văn bản: 150.000đ/01 báo cáo.

3. Kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho các đơn vị, địa phương trên cơ sở dự toán kinh phí được giao hàng năm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2007.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thị xã tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Giang khóa XV - Kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh;
- Thường trực HĐND - UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Đoàn ĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND - UBND các huyện, thị xã;
- Công báo tỉnh;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2007
Ngày hiệu lực22/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Quyết định 24/2007/NQ-HĐND mức chi kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2007/NQ-HĐND mức chi kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Viết Xuân
        Ngày ban hành12/12/2007
        Ngày hiệu lực22/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2007/NQ-HĐND mức chi kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2007/NQ-HĐND mức chi kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hà Giang