Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2009 bãi bỏ văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2009 bãi bỏ văn bản Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 08 tháng 07 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ TOÀN BỘ 03 NGHỊ QUYẾT VÀ MỘT PHẦN 01 NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số: 16/1997/TT-BGD-ĐT ngày 14/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện về tổ chức và hoạt động của các Trường phổ thông Dân tộc nội trú;

Căn cứ Quyết định số: 12/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số: 49/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường phổ thông Dân tộc nội trú;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 158/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 28/12/2007 của liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số: 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên Y tế thôn bản;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 94/TTr-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đề nghị HĐND tỉnh Hà Giang bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết và một phần của 01 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành để phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết và một phần 01 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành. (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/7/2009.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XV, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa 12 tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

PHỤ LỤC

VỀ VIỆC BÃI BỎ TOÀN BỘ 03 NGHỊ QUYẾT VÀ MỘT PHẦN 01 NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH
(Kèm theo Nghị quyết số: 11/NQ-HĐND, ngày 8/7/2009 của HĐND tỉnh Hà Giang).

STT

Tên, số, ký hiệu, trích yếu Nghị quyết

Hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi bãi bỏ nghị quyết

Ghi chú

I

Bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết:

 

 

1

Bãi bỏ Nghị quyết số: 15/2006/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê chuẩn quy định tuyển sinh vào các trường phổ thông Dân tộc Nội trú của tỉnh Hà Giang

Thực hiện theo Thông tư số 16/1997/TT-BGD&ĐT ngày 14/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện về tổ chức và hoạt động của các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú; Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và Trung học phổ thông; Quyết định số 49/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú.

 

2

Bãi bỏ Nghị quyết số: 12/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang

UBND tỉnh Hà Giang quy định cụ thể theo thẩm quyền.

 

3

Bãi bỏ Nghị quyết số: 24/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định mức chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm quy định cụ thể mức chi theo Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 28/12/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ tài chính hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 

II

Bãi bỏ một phần 01 Nghị quyết:

 

 

1

Bãi bỏ phần quy định mức phụ cấp đối với nhân viên Y tế thôn bản tại khoản 1, điều 1 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.

Mức phụ cấp đối với nhân viên Y tế thôn bản được thực hiện theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2009
Ngày hiệu lực08/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2009 bãi bỏ văn bản Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2009 bãi bỏ văn bản Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu11/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
      Người kýNguyễn Viết Xuân
      Ngày ban hành08/07/2009
      Ngày hiệu lực08/07/2009
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật15 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2009 bãi bỏ văn bản Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2009 bãi bỏ văn bản Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

          • 08/07/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/07/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực