Quyết định 2101/QĐ-UBND

Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2101/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH HÀ GIANG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành hết hiệu lực thi hành. (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Các lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- CVP, Phó VP phụ trách NC;
- Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2101 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

A

B

C

D

Đ

I

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

 

 

 

1

23//2004/NQ-HĐND

06/10/2004

Phê chuẩn Phương án xây dựng cầu An Cư thị xã Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2012.

2

26/2004/NQ-HĐND

06/10/2004

Về việc áp dụng phụ thu đối với tài nguyên khoáng sản, xuất bán chưa qua tinh luyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006.

3

30/2004/NQ-HĐND

16/12/2004

Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND ngày 9/12/2006.

4

03/2005/NQ-HĐND

08/07/2005

Phê chuẩn việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang từ năm 2005 đến năm 2010

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006.

5

04/2005/NQ-HĐND

08/07/2005

Về quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh Nội trú dân nuôi.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 8/7/2009.

6

04/2006/NQ-HĐND

10/07/2006

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007.

7

08/2006/NQ-HĐND

10/07/2006

Về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007.

8

09/2006/NQ-HĐND

10/07/2006

Về việc điều chỉnh quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh nội trú dân nuôi

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 8/7/2009.

9

12/2006/NQ-HĐND

10/07/2006

Về việc quy định hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 8/7/2009.

10

13/2006/NQ-HĐND

14/8/2006

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007

Được thay thế bằng Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010.

11

15/2006/NQ-HĐND

14/8/2006

Về việc phê chuẩn quy định tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 8/7/2009.

12

32/2006/NQ-HĐND

09/12/2006

Về việc ban hành phương án hỗ trợ kinh phí dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Hết thời gian thực hiện được quy định ngay tại Nghị quyết. Ngoài ra Nghị quyết cũng đương nhiên hết hiệu lực khi không còn đối tượng điều chỉnh.

13

10/2007/NQ-HĐND

12/07/2007

Về việc ban hành quy định mặt hàng, địa bàn, mức hỗ trợ, đơn vị cung ứng các mặt hàng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được sản xuất tại địa phương năm 2007.

Hết thời gian thực hiện được quy định ngay tại Nghị quyết. Ngoài ra Nghị quyết cũng đương nhiên hết hiệu lực khi không còn đối tượng điều chỉnh.

14

14/2007/NQ-HĐND

12/07/2007

Về việc Quy định mức trợ cấp, đóng góp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý vào chữa bệnh, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 04/7/2008.

15

19/2007/NQ-HĐND

12/12/2007

Về việc ban hành quy định một số chế độ, định mức chỉ tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 45/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010.

16

23/2007/NQ-HĐND

12/12/2007

Về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010.

17

24/2007/NQ-HĐND

12/12/2007

Về việc ban hành quy định mức chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 8/7/2009.

18

09/2008/NQ-HĐND

04/07/2008

Quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2012.

19

12/2009/NQ-HĐND

08/07/2009

Về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà giang.

Được Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 bãi bỏ.

20

15/2010/NQ-HĐND

13/07/2010

Quy định mức học phí đối với Giáo dục Mầm non và Giáo dục Phổ thông ở các trường công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong năm học 2010 - 2011.

Được Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 điều chỉnh.

21

16/2010/NQ-HĐND

13/07/2010

Về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành thích cao trên địa bàn tỉnh Hà giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

22

44/2010/NQ-HĐND

11/12/2010

Về việc kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 24/2008/ND-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Giang đến năm 2010.

Được Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 bãi bỏ

23

45/2010/NQ-HĐND

11/12/2010

Về việc ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

II

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

 

 

 

24

3672/QĐ-UB

02/12/2004

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hết thời gian thực hiện được quy định ngay tại Quyết định. Ngoài ra Quyết định cũng đương nhiên hết hiệu lực khi không còn đối tượng điều chỉnh.

25

1053/2006/QĐ-UBND

27/04/2006

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 418/2012/QĐ-UBND ngày 21/03/2012.

26

767/2010/QĐ-UBND

26/03/2010

Về số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012.

27

1152/2010/QĐ-UBND

22/04/2010

Về việc Quy định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1129/2012/QĐ-UBND ngày 13/6/2012.

28

1425/2010/QĐ-UBND

17/05/2010

Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 516/2012/QĐ-UBND ngày 04/4/2012.

29

3543/2010/QĐ-UBND

08/11/2010

Ban hành quy định phương pháp tính giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1597/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012.

30

866/2011/QĐ-UBND

26/04/2011

 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1915/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2101/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2101/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2012
Ngày hiệu lực10/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2101/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2101/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýĐàm Văn Bông
       Ngày ban hành10/10/2012
       Ngày hiệu lực10/10/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           • 10/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực