Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND

Quyết định 23/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định 23/2007/NQ-HĐND sửa đổi 01/2007/NQ-HĐND chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí chi hội nghị đối với và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2007/NQ-HĐND sửa đổi 01/2007/NQ-HĐND chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2007/NQ-HĐND

Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2007/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2007 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 249/TTr-UBND ngày 28/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều trong Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Ban hành theo Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang), cụ thể như sau:

1. Bổ sung quy định tại Điều 1: “Đối với chi hội nghị của Hội đồng nhân dân các cấp không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị quyết này”.

2. Bãi bỏ toàn bộ điểm 1.1 khoản 1 và bỏ cụm từ “kỳ họp Hội đồng nhân dân” tại khoản 2 trong Điều 13.

3. Bổ sung khoản 1 Điều 14: “Chế độ công tác phí của Hội đồng nhân dân cấp nào được chi từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp đó”.

4. Sửa quy định tại cộng đầu dòng thứ 2 của Điều 15 như sau: “Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp có thu đảm bảo một phần kinh phí hoạt động được quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị cao hơn hoặc thấp hơn mức chi tại quy định này và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng nguồn thu, đặc điểm hoạt động của đơn vị”.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2007.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XV - Kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ quốc hội khóa XII;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh;
- Thường trực HĐND - UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2007
Ngày hiệu lực22/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Quyết định 23/2007/NQ-HĐND sửa đổi 01/2007/NQ-HĐND chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Hà Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2007/NQ-HĐND sửa đổi 01/2007/NQ-HĐND chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu23/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Viết Xuân
       Ngày ban hành12/12/2007
       Ngày hiệu lực22/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2007/NQ-HĐND sửa đổi 01/2007/NQ-HĐND chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Hà Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2007/NQ-HĐND sửa đổi 01/2007/NQ-HĐND chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Hà Giang