Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí chi hội nghị đối với đã được thay thế bởi Nghị quyết 112/2017/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí chi hội nghị Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí chi hội nghị đối với


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2010/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, CHI HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 18/11/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Có Phụ lục đính kèm).

Mức chi tại phụ lục kèm theo là mức tối đa. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào mức chi quy định tại Nghị quyết này và dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao để quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng ngân sách, đặc điểm hoạt động của đơn vị.

Các nội dung không có trong Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2010 và thay thế Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn Hà Giang.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XV - Kỳ họp thứ 16 thông qua ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, HỘI NGHỊ

(Kèm theo Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức chi tối đa tại tỉnh

I

Mức chi công tác phí

1

Phụ cấp lưu trú

 

 

 

- Đi công tác ngoại tỉnh

Đồng/người/ ngày

150.000

 

- Đi công tác trong địa bàn tỉnh

100.000

 

- Đi công tác trong ngày ( Đi và về trong ngày )

80.000

2

Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công tác (theo phương thức khoán)

a

Ngoại tỉnh

 

 

 

- Bí thư Tỉnh uỷ ( Hệ số phụ cấp chức vụ 1,3 )

Đồng/người/ ngày

900.000

 

- Lãnh đạo là Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (Hệ số phụ cấp 1,25)

800.000

 

- Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo thuộc các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể (Hệ số phụ cấp 1,05)

Đồng/người/ ngày

700.000

 

- Đối với chức danh cán bộ, công chức còn lại

Đồng/người/ ngày

 

 

+ Đi công tác TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh , Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và các thành phố đô thị loại I

350.000

 

 + Đi công tác tại các tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương

250.000

b

Nội tỉnh

 

 

 

- Đi công tác tại thành phố Hà Giang

Đồng/người/ ngày

200.000

 

- Đi công tác tại các huyện thuộc tỉnh

150.000

 

- Đi công tác tại các xã trong huyện

80.000

3

Thanh toán thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác theo hoá đơn thực tế

a

Ngoại tỉnh:

 

 

 

- Đi công tác TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh , Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và các thành phố đô thị loại I

Đồng/người/ ngày

 

 

- Bí thư Tỉnh uỷ (Hệ số phụ cấp chức vụ 1,3 )

1.200.000

 

- Lãnh đạo là Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (Hệ số phụ cấp 1,25)

1.100.000

 

- Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo thuộc các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể (Hệ số phụ cấp 1,05 )

Đồng/2 người/ ngày

900.000

 

Đối với chức danh cán bộ, công chức còn lại (Tiêu chuẩn 2 người/ phòng)

800.000

 

Đi các tỉnh thành phố còn lại

 

- Bí thư Tỉnh uỷ (Hệ số phụ cấp chức vụ 1,3)

Đồng/người/ ngày

1.000.000

 

- Lãnh đạo là Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (Hệ số phụ cấp 1,25)

900.000

 

- Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo thuộc các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể (Hệ số phụ cấp 1,05)

700.000

 

- Đối với chức danh cán bộ, công chức còn lại (Tiêu chuẩn 2 người / phòng )

Đồng/2 người/ ngày

600.000

b

Nội Tỉnh

 

 

 

- Đi công tác tại thành phố Hà Giang

Đồng/ngày/ phòng

500.000

 

- Đi công tác tại các huyện thuộc tỉnh

400.000

c

Đi một mình hoặc lẻ người khác giới

Theo tiêu chuẩn 2 người / phòng

4

Khoán phụ cấp công tác phí theo tháng

 

- Đối với cán bộ công chức thường xuyên đi công tác lưu động thường xuyên trên 15 ngày /tháng

Đồng/người/ tháng

 

 

+ Đối với cán bộ thanh tra

360.000

 

+ Các đối tượng khác còn lại (Văn thư, kiểm lâm đi kiểm tra rừng..)

330.000

 

- Hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ thanh tra

Đồng/người/ ngày

20.000

II

Hội nghị

1

- Chi nước uống

Đồng/2buổi/ người

20.000

2

Mức ăn: (Đại biểu là khách mời không hưởng lương)

 

- Tại trung ương

Đồng/người/ ngày

150.000

 

- Nội tỉnh

 

 

 + Cấp tỉnh

100.000

 

+ Cấp huyện, thị

80.000

 

+ Cấp xã

50.000

3

Mức tiền thuê chỗ nghỉ (Đại biểu là khách mời không hưởng lương)

 

- Trung tâm thành phố Hà Giang

Theo chế độ công tác phí

Theo chế độ công tác phí

 

- Tổ chức tại huyện

 

- Tổ chức tại xã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu40/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2010
Ngày hiệu lực21/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí chi hội nghị đối với


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí chi hội nghị đối với
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu40/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Viết Xuân
       Ngày ban hành11/12/2010
       Ngày hiệu lực21/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí chi hội nghị đối với

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí chi hội nghị đối với