Quyết định 2567/2008/QĐ-UBND

Quyết định 2567/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 690/2007/QĐ-UBND về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Quyết định 2567/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 690/2007/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 1152/2010/QĐ-UBND mức bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi và được áp dụng kể từ ngày 02/05/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 2567/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 690/2007/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2567/2008/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 11 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 690/2007/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số: 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số: 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi bị nhà nước thu hồi đất.
Căn cứ Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi bị nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số: 690/2007/QĐ-UBND ngày 20/03/2007 của UBND tỉnh Hà Giang V/v hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 1 Quyết định số: 690/2007/QĐ-UBND như sau:

“3. Mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được giao, thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người trong độ tuổi lao động. Mức hỗ trợ như sau:

a. Hỗ trợ chi phí học nghề: Tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng và cả khóa đào tạo không quá 750.000 đồng/người/khóa học nghề. Nguồn kinh phí hỗ trợ này Hội đồng bồi thường hoặc chủ đầu tư của dự án, hỗ trợ thông qua các cơ sở dạy nghề, không hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng học nghề.

b. Trường hợp tại nơi thu hồi đất chưa tổ chức được việc đào tạo chuyển đổi nghề và Chủ dự án sử dụng đất thu hồi không thể tổ chức đào tạo học nghề hoặc người được hưởng hỗ trợ đào tạo nghề không muốn tham gia đào tạo nghề thì được hỗ trợ bằng tiền. Mức hỗ trợ bằng tiền là 750.000 đồng/người.”

2. Bổ sung khoản 4 và khoản 5 vào Điều 1 của Quyết định số: 690/2007/QĐ-UBND ngày 20/03/2007, như sau:

“4. Hỗ trợ tiền thuê nhà ở: Đối tượng được hưởng hỗ trợ là người bị thu hồi đất ở, không còn chỗ ở khác; Trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới (bố trí tái định cư) thì được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Mức hỗ trợ như sau:

a. 500.000 đồng/tháng/hộ. Áp dụng cho người có đất bị thu hồi phải thuê nhà ở tại địa bàn trung tâm thị xã Hà Giang;

b. 400.000 đồng/tháng/hộ. Áp dụng cho người có đất bị thu hồi, phải thuê nhà ở tại địa bàn trung tâm các huyện;

c. 300.000 đồng/tháng/hộ. Áp dụng cho người có đất bị thu hồi, phải thuê nhà ở của các khu vực còn lại.

Thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà không quá 06 tháng, kể từ ngày tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất.

5. Hỗ trợ vượt nghèo: Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất có mức sống thuộc diện hộ nghèo (theo tiêu chí của Chính phủ quy định và được UBND xã nơi cư trú xác nhận trong từng thời kỳ), khi bị thu hồi đất đang thuộc diện được công nhận là hộ nghèo thì được Nhà nước hỗ trợ để vượt nghèo.

Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ như sau:

a. Hỗ trợ bằng tiền mặt là: 150.000 đồng/nhân khẩu/01 tháng.

b. Thời gian hỗ trợ là 03 năm kể từ ngày có đất bị thu hồi”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện, thị xã; các chủ đầu tư công trình xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND Tỉnh;
- TTr UBND Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Như điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, CV: KT, GTXD, NLN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trường Tô

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2567/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2567/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/08/2008
Ngày hiệu lực 21/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/04/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2567/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2567/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 690/2007/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2567/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 690/2007/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2567/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Nguyễn Trường Tô
Ngày ban hành 11/08/2008
Ngày hiệu lực 21/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/04/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2567/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 690/2007/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2567/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 690/2007/QĐ-UBND