Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐND về số lượng và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; cán bộ ở thôn, bản, tổ dân phố do tỉnh Hà Giang ban hành

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐND số lượng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã phường thị trấn Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND chức danh phụ cấp khoán kinh phí hoạt động người hoạt động không chuyên trách Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐND số lượng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã phường thị trấn Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2005/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 08 tháng 07 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; CÁN BỘ Ở THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;

Xét tờ trình số 166/TT-UB ngày 01 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về số lượng và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; cán bộ ở thôn, bản, tổ dân phố;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tờ trình số 166/TT-UB ngày 01 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về số lượng và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; cán bộ ở thôn, bản, tổ dân phố.

- Cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn gồm 8 chức danh:

1. Văn phòng Đảng ủy.

2. Lao động - Thương binh và xã hội; Dân số - gia đình và trẻ em.

3. Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ.

4. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ.

5. Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

6. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ.

7. Phó Chủ tịch Hội nông dân.

8. Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

Chủ tịch Hội người cao tuổi tùy theo điều kiện của từng xã, phường, thị trấn bố trí 01 trong các chức danh chuyên trách hoặc bán chuyên trách kiêm nhiệm.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ được bố trí một trong 4 chức danh sau đây kiêm nhiệm:

+ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ.

+ Phó Chủ tịch Hội Nông dân.

+ Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

- Cán bộ thôn, bản, tổ dân phố gồm 3 chức danh:

1. Bí thư Chi bộ.

2. Trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố.

3. Công an viên.

- Chế độ phụ cấp sau khi điều chỉnh:

+ Các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn = 0,5 mức lương tối thiểu (0,5 x 290.000đ = 145.000đ/tháng/người)

+ Các chức danh Bí thư Chi bộ thôn, bản, tổ dân phố, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố và công an viên = 0,4 mức lương tối thiểu (0,4 x 290.000đ = 116. 000đ/người/tháng).

- Kinh phí tăng thêm sau khi điều chỉnh phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn bản được chi trả từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2005, thay thế chế độ hoạt động phí của cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị quyết số 03/1998/NQ-HĐND13 ngày 25/7/1998 của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XIII và chế độ công tác phí của Bí thư Chi bộ ở thôn, bản, tổ dân phố; Trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố quy định tại Nghị quyết số 18/2000/NQ-HĐND14 ngày 21/7/2000 của HĐND tỉnh khóa XIV.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội.
- Chính phủ - Bộ Nội vụ.
- Cục KTVB Bộ Tư pháp.
- Đoàn ĐBQH tỉnh.
- TTr Tỉnh ủy.
- TTr HĐND - UBND tỉnh.
- Ủy ban MTTQ tỉnh.
- Đại biểu HĐND tỉnh.
- Các Sở, Ban, ngành đoàn thể.
- VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.
- Các Ban HĐND tỉnh.
- Văn phòng UBND tỉnh.
- TTr HĐND các huyện, thị xã.
- UBND các huyện, thị xã.
- HĐND, UBND các xã, phường, TT.
- Chuyên viên HĐND tỉnh.
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2005
Ngày hiệu lực01/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐND số lượng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã phường thị trấn Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐND số lượng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã phường thị trấn Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu05/2005/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Viết Xuân
       Ngày ban hành08/07/2005
       Ngày hiệu lực01/08/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐND số lượng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã phường thị trấn Hà Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐND số lượng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã phường thị trấn Hà Giang