Quyết định 1927/2007/QĐ-UBND

Quyết định 1927/2007/QĐ-UBND quy định nội dung phân cấp quản lý nhà nước của ngành Y tế cho các huyện, thị xã tỉnh Hà Giang

Quyết định 1927/2007/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước ngành Y tế Hà Giang đã được thay thế bởi Quyết định 696/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Hà Giang từ 1991 đến hết 31/12/2013 và được áp dụng kể từ ngày 11/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1927/2007/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước ngành Y tế Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH H
À GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1927/2007/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH Y TẾ CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ công chức (sửa đổi) ngày 29/04/2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP và Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định các tổ chức, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quy định các tổ chức, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị ngành Y tế;

Căn cứ kết luận số 85 - KL/TU ngày 31/05/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về “Nội dung phân cấp quản lý Nhà nước của các ngành cho các huyện, thị”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý nhà nước của ngành Y tế cho các Huyện, Thị xã.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Như điều 3;
- Công báo;
- Lưu: VT, VX, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trường Tô

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH Y TẾ CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1927/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng:

1. Cơ quan quản lý nhà nước tỉnh và huyện: Sở Y tế, Phòng Y tế.

2. Các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện.

Điều 2. Phạm vi phân cấp thuộc các lĩnh vực sau:

1. Phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ;

2. Phân cấp về chuyên môn kỹ thuật;

3. Phân cấp về tài chính, tài sản, trang thiết bị, vật tư và thuốc

Điều 3. Nguyên tắc trong phân cấp:

1. Những nội dung phân cấp trong Ngành Y tế được thực hiện dựa trên chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và đáp ứng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phù hợp với sự phát triển của ngành.

2. Nội dung phân cấp được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ giữa Cấp và Ngành.

3. Việc thực hiện phân cấp được tiến hành đồng bộ gắn với trách nhiệm của Cấp và Ngành rất cụ thể từ khâu chủ trương đến việc tổ chức thực hiện.

Chương II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Điều 4. Thẩm quyền của Sở Y tế:

1- Tổ chức bộ máy:

1.1- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về việc lãnh chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức bộ máy trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp y tế.

1.2- Xây dựng Đề án thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, kiện toàn các Phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật (qua Sở Nội vụ thẩm định) để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định. Tổ chức thực hiện Đề án đã được phê duyệt;

1.3- Được quyết định theo thẩm quyền các tổ chức bộ máy sau:

a) Các Khoa, Phòng và tương đương của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế;

b) Các Hội đồng tư vấn, Hội đồng khoa học thuộc Sở Y tế;

c) Các Đoàn, các Ban, Tổ công tác của ngành;

1.4- Tham gia ý kiến với UBND cấp huyện về tổ chức bộ máy về Y tế thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện, thị.

2- Tuyển dụng:

2.1- Thực hiện Quy chế thi hoặc xét tuyển Công chức, Viên chức theo quy định hiện hành. Xem xét, quyết định tuyển dụng đối với Cán bộ công chức từ ngạch Chuyên viên và tương đương trở xuống;

2.2- Đối với Công chức dự bị, Công chức hành chính:

Được Quyết định tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được giao và Quy định của Nhà nước về tuyển dụng Công chức hiện hành;

2.3- Đối với Viên chức:

Thực hiện tuyển dụng viên chức sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, theo chỉ tiêu biên chế được giao và Quy định của Nhà nước hiện hành;

Quyết định việc phân cấp tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, theo quy định tại Nghị định số 43/2006NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ.

2.4- Thực hiện Hợp đồng đối với một số loại nhân viên hành chính, phục vụ làm việc tại Sở ngành theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ

3- Quản lý và sử dụng cán bộ công chức, viên chức:

3.1- Quản lý Cán bộ công chức:

a) Lập kế hoạch Biên chế, quỹ tiền lương hàng năm (Gửi Sở Nội vụ thẩm định và tổng hợp) trình cấp trên theo quy định;

b) Quản lý số lượng, chất lượng Cán bộ công chức theo thẩm quyền; Cập nhật và quản lý khai thác phần mềm quản lý cán bộ công chức của Sở, thường xuyên trao đổi cung cấp số liệu với Sở Nội vụ để bổ sung phần mềm quản lý Cán bộ công chức toàn tỉnh;

c) Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, lập và bổ sung hồ sơ, phiếu đánh giá hàng năm theo thẩm quyền quản lý;

d) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định;

đ) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định.

3.2- Sử dụng Cán bộ công chức:

a) Tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên về sử dụng Cán bộ công chức trong phạm vi quản lý của Sở;

b) Quyết định việc bố trí phân công công tác; quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng; bổ nhiệm, miễn nhiệm; nhận xét đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh sau:

+ Trưởng, Phó phòng, ban và tương đương trực thuộc Sở;

+ Cấp Phó các Trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở;

+ Trưởng, Phó các Khoa phòng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Sở;

+ Cán bộ công chức viên chức từ ngạch Chuyên viên Chính trở xuống (Trừ các chức danh do Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh quản lý);

c) Quyết định việc tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển nội, ngoại tỉnh đối với cán bộ công chức viên chức thuộc Sở (Trừ các chức danh do Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh và Sở Nội vụ quản lý).

d) Ký hợp đồng làm việc theo thời hạn bổ nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Ngoài các chức danh do UBND tỉnh quản lý);

đ) Ký hợp đồng làm việc (Hoặc ủy quyền cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc) đối với viên chức đến nhận công tác tại đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ;

4- Chế độ chính sách:

4.1- Nâng bậc lương:

a) Thành lập Hội đồng xét duyệt lương của đơn vị, tổ chức họp xét nâng bận lương theo quy định của pháp luật;

b) Lập Danh sách đề nghị nâng bậc lương đối với cán bộ diện tỉnh, diện Sở Nội vụ quản lý (Gửi Sở Nội vụ);

c) Xem xét, quyết định nâng bậc lương đối với Cán bộ công chức ngạch Chuyên viên và tương đương (Ngoài các chức danh do Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh quản lý);

4.2- Chuyển ngạch, nâng ngạch:

a) Thành lập Hội đồng của Sở để xét đề nghị chuyển ngạch, nâng ngạch, cử đi dự thi nâng ngạch cho cán bộ công chức theo quy định;

b) Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đánh giá đối với Công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển ngạch, nâng ngạch, đi dự thi nâng ngạch gửi Sở Nội vụ;

4.3- Chế độ hưu trí, thôi việc:

a) Thẩm định và trình cấp trên xem xét quyết định việc cho nghỉ hưu, thôi việc đối với Cán bộ công chức thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh quản lý (gửi Sở Nội vụ tổng hợp).

b) Quyết định việc cho nghỉ hưu, thôi việc đối với Cán bộ công chức thuộc diện Sở quản lý (trừ các đối tượng quy định tại điểm c, mục 4.1, khoản 4, điều 4 nêu trên);

Điều 5. Thẩm quyền của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế (Tuyến Tỉnh và Tuyến Huyện):

1- Tổ chức bộ máy:

Xây dựng Đề án hoặc tờ trình đề nghị Sở xem xét quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các Khoa, Phòng và tương đương thuộc đơn vị quản lý.

2- Tuyển dụng:

2.1- Căn cứ vào nhu cầu công việc, khả năng tài chính, chỉ tiêu biên chế được giao, lập kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương hàng năm gửi Sở Y tế phê duyệt;

2.2- Đề nghị Sở Y tế xem xét tuyển dụng viên chức nằm trong chỉ tiêu biên chế được giao theo đúng quy định của nhà nước hiện hành.

2.3- Ký Hợp đồng làm việc lần đầu đối với Viên chức trúng tuyển tại đơn vị;

2.4- Ký Hợp đồng làm việc theo quy định đối với Viên chức đạt yêu cầu sau khi hết thời gian thử việc. Đề nghị Sở Y tế xem xét Bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương cho Viên chức theo đúng Hợp đồng đã ký.

2.5- Chấm dứt Hợp đồng làm việc đối với Viên chức không đủ điều kiện theo quy định. Báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết chế độ cho Viên chức theo quy định của pháp luật.

3- Về sử dụng, quản lý viên chức:

3.1- Tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên về sử dụng Cán bộ viên chức trong phạm vi quản lý của đơn vị;

3.2- Bố trí, phân công công tác cho Viên chức theo đúng ngạch được bổ nhiệm;

3.3- Lập, bổ sung phiếu đánh giá Viên chức hàng năm và lưu giữ hồ sơ của Viên chức thuộc đơn vị quản lý;

3.4- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về đội ngũ Viên chức thuộc quyền quản lý cho cơ quan quản lý Viên chức cấp trên theo quy định;

3.5- Giải quyết khiếu nại tố cáo với Viên chức thuộc quyền quản lý;

3.6- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, đánh giá cán bộ, viên chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Cán bộ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

4- Chế độ chính sách:

4.1- Nâng bậc lương:

Thành lập Hội đồng xét duyệt lương của đơn vị, tổ chức họp xét nâng bậc lương đối với cán bộ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý gửi Sở Y tế quyết định;

Được quyết định nâng bậc lương đối với các chức danh (Nếu được Sở phân cấp);

4.2- Chuyển ngạch, nâng ngạch:

a) Thành lập Hội đồng sát hạch để xét chuyển ngạch cho viên chức;

b) Làm thủ tục đề nghị chuyển ngạch, nâng ngạch gửi Sở Y tế tổng hợp;

c) Xét và lập hồ sơ cử Viên chức đủ điều kiện đi dự thi nâng ngạch theo chỉ tiêu được giao và tiêu chuẩn ngạch Viên chức theo quy định gửi Sở Y tế tổng hợp.

4.3- Hưu trí, thôi việc:

- Làm thủ tục đề nghị Sở Y tế ra quyết định về hưu, thôi việc đối với cán bộ viên chức thuộc đơn vị quản lý theo chế độ hiện hành.

- Được quyết định cho nghỉ hưu, thôi việc đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý (Nếu được Sở phân cấp);

Chương III

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ CHUYÊN MÔN, TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ, THUỐC

Điều 6: Thẩm quyền của Sở Y tế:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ Y tế.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch phát triển ngành của Bộ Y tế.

3. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc phân công, phân cấp hoặc ủy quyền quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp y tế theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai các hoạt động về công tác: Y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, Y - Dược học cổ truyền, thuốc và mỹ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị và công trình Y tế, đào tạo cán bộ y tế.

5. Hướng dẫn các đơn vị công tác quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị và thuốc. Thực hiện ngân sách được phân bổ theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án y tế đã được phê duyệt; công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại các đơn vị trực thuộc.

Điều 7. Thẩm quyền của các đơn vị y tế tuyến tỉnh:

1. Đối với đơn vị thuộc hệ y tế Dự phòng:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chương trình mục tiêu y tế, công tác phòng chống dịch bệnh và các công tác có liên quan đến y tế dự phòng trình Sở y tế và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị y tế tuyến huyện thực hiện kế hoạch được duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Có trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản, trang thiết vật tư và thuốc phòng chống dịch bệnh của đơn vị theo phân cấp của UBND tỉnh.

2. Đối với các Bệnh viện tuyến tỉnh:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Bộ Y tế đối với các bệnh viện tuyến tỉnh và triển khai thực hiện Quyết định số 229/QĐ-SYT ngày 07/6/2006 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục kỹ thuật, phân tuyến kỹ thuật trong khám chữa bệnh đối với các cơ sở KCB trên địa bàn toàn tỉnh.

Có trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản, trang thiết vật tư và thuốc khám chữa bệnh của đơn vị theo phân cấp của UBND tỉnh.

Điều 8. Thẩm quyền của các đơn vị y tế tuyến huyện:

1. Đối với Phòng Y tế huyện, thị:

1.1. Là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm... Quản lý toàn diện Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (trong đó có y tế thôn, bản) về cơ sở vật chất, thuốc và trang thiết bị y tế; Nhân lực và chế độ chính sách đối với cán bộ; Về lĩnh vực hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện một số nhiệm vụ như: Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Chuẩn quốc gia về y tế xã; Làng sức khỏe..., theo sự ủy quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của Pháp luật. Phòng Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế và các đơn vị chuyên môn tuyến tỉnh.

1.2. Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công tác y tế hàng năm trình UBND huyện và Sở Y tế. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác y tế trên địa bàn huyện trên cơ sở quy định chung của Nhà nước và Bộ Y tế; Tiến hành hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định sau khi được ban hành.

1.3. Có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện triển khai các hoạt động chuyên môn cho các Trạm Y tế xã theo chương trình, kế hoạch và chịu sự chỉ đạo, giám sát của các đơn vị chuyên khoa tuyến tỉnh.

1.4. Tiến hành Kiểm tra, thanh tra lĩnh vực y tế, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định của Pháp luật theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Y tế và UBND huyện.

2. Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện:

Có trách nhiệm phối hợp với Phòng Y tế huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, các Dự án chương trình mục tiêu y tế quốc gia trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tuyến y tế cơ sở thực hiện công tác y tế dự phòng và các Dự án chương trình mục tiêu y tế quốc gia (Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và Phòng khám đa khoa khu vực)

3. Bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện đa khoa huyện (Gọi chung là Bệnh viện đa khoa huyện).

Là cơ sở cấp cứu, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người bệnh, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Phòng Y tế huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, chỉ đạo tuyến về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, phụ hồi chức năng cho người bệnh đối với tuyến xã (Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và Phòng khám đa khoa khu vực).

4. Phòng khám đa khoa khu vực:

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện đa khoa huyện, chịu sự quản lý toàn diện của Bệnh viện đa khoa huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra xây dựng xã đạt Chuẩn quốc gia về y tế; Làng sức khỏe; Các Dự án chương trình mục tiêu y tế quốc gia của Phòng Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện.

- PKĐKKV thực hiện chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại xã.

5. Công tác phối kết hợp giữa các đơn vị y tế tỉnh, huyện:

- Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý về nhân lực, chuyên môn của Sở Y tế, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND huyện và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa, bệnh viện tuyến tỉnh.

- Các đơn vị (Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, Bệnh viện đa khoa huyện) có trách nhiệm phối hợp trong xây dựng kế hoạch công tác y tế, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo từng lĩnh vực trên địa bàn cấp huyện.

- Phòng Y tế huyện có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa huyện trong việc trưng tập, điều động cán bộ, phương tiện (ô tô, xe máy), trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc... phục vụ cho công tác phòng chống dịch, bệnh, ngộ độc thực phẩm, thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn theo yêu cầu của UBND huyện và Sở Y tế.

Điều 9. Công tác tổ chức cán bộ:

1. Phòng Y tế huyện chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện quản lý tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế theo phân cấp của UBND huyện và quy định của Nhà nước, tham mưu cho UBND huyện và Sở Y tế tham gia xây dựng tổ chức, bộ máy cán bộ y tế huyện và y tế xã, khai thác và sử dụng nguồn cán bộ hiện có ở địa phương;

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức các chức danh lãnh đạo các đơn vị Trạm Y tế xã theo phân cấp do UBND huyện quyết định.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức các chức danh lãnh đạo Khoa, phòng và Phòng khám đa khoa khu vực theo phân cấp do Sở Y tế quyết định

Điều 10. Quản lý công tác tài chính, tài sản, trang thiết bị, vật tư và thuốc:

1. Phòng Y tế cấp huyện chịu trách nhiệm:

Quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị, vật tư và thuốc theo phân cấp của UBND huyện; Hướng dẫn các đơn vị y tế cơ sở quản lý và sử dụng có hiệu quả những cơ sở vật chất, trang thiết bị được Nhà nước giao theo đúng quy định hiện hành.

2. Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa huyện có trách nhiệm:

Quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị, vật tư và thuốc phòng chống dịch, thuốc chữa bệnh của các đơn vị theo phân cấp của UBND tỉnh.

Hướng dẫn các đơn vị thuộc sở Y tế tổ chức cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo đúng Luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

1. Sở Y tế, UBND huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc Ngành và Cấp tổ chức phổ biến, quán triệt cho toàn thể cán bộ công chức nắm vững để thực hiện nghiêm chỉnh phân cấp tại địa phương và đơn vị mình quản lý.

2. Các Quyết định của Sở y tế ban hành theo đúng quy định phân cấp đều có giá trị pháp lý. Trường hợp giữa các Sở, UBND Huyện, thị xã không thống nhất ý kiến thì Sở Y tế phải báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Quá trình tổ chức thực hiện Phân cấp nếu có vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1927/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1927/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2007
Ngày hiệu lực26/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1927/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1927/2007/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước ngành Y tế Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1927/2007/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước ngành Y tế Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1927/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Trường Tô
        Ngày ban hành16/07/2007
        Ngày hiệu lực26/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1927/2007/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước ngành Y tế Hà Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1927/2007/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước ngành Y tế Hà Giang