Thông tư 23/2012/TT-BGTVT

Thông tư 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Nghị định thư


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2012/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

 

THÔNG

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH, NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Căn cứ Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 22 tháng 11 năm 1994, Nghị định thư về việc sửa đổi Hiệp định vận tải đưng bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 11 tháng 10 năm 2011 (sau đây gọi tắt là Hiệp định);

Căn cứ Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa v việc thực hiện Hiệp định vận ti đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 11 tháng 10 năm 2011 (sau đây gọi tắt là Nghị định thư);

Căn cứ Thỏa thuận giữa Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về xây dựng chế độ giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ký ngày 30 tháng 5 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tng cục Đường bộ Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Hiệp định và Nghị định thư về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải đường bộ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc (sau đây gọi tắt là Việt - Trung).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ giữa hai nước Việt - Trung.

Điều 3. Ký hiệu phân biệt quốc gia

1. Ký hiệu phân biệt quốc gia của Trung Quốc là CHN.

2. Ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam là VN theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này, do cơ quan cấp phép phát hành khi cp giy phép vn tải. Phương tiện của Việt Nam phải gn ký hiệu phân biệt quốc gia ở góc phía trên bên phải của kính trước (nhìn từ trong xe) và ở vị trí dthy phía sau xe.

Chương 2.

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ VẬN TẢI TẠI CỬA KHẨU

Điều 4. Phạm vi hoạt động của phương tiện

1. Đối với vận tải hành khách định kỳ (theo tuyến cố định): Phương tiện khởi hành từ bến xe đầu tuyến; đi theo hành trình, dừng nghỉ tại các trạm dừng nghỉ theo quy định và kết thúc tại bến xe cuối tuyến.

2. Đối với vận tải hàng hóa, vận tải hành khách không định kỳ (theo hợp đồng và vn tải khách du lịch): Không giới hạn địa điểm khởi hành tại Việt Nam. Phương tiện được hoạt động từ các tỉnh, thành phố của Việt Nam đi qua các cặp cửa khẩu đã được Chính phủ hai nước cho phép đến các điểm trong phạm vi quy định trên lãnh thổ của Trung Quốc. Phương tiện được dừng nghỉ tại các trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe, bến xe dọc hành trình do hai nước công bố.

Điều 5. Bến xe ô tô khách, bến xe ô tô hàng, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ của Việt Nam phục vụ hoạt động vận tải đường bộ Việt – Trung

1. Danh sách các bến xe ô tô khách quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

2. Danh sách các trạm dừng nghỉ quy định tại Phụ lục III của Thông tư này.

3. Danh sách các bến xe ô tô hàng, bãi đỗ xe quy định tại Phụ lục IVa của Thông tư này.

Điều 6. Cơ quan quản lý vận tải tại cửa khẩu

1. Cơ quan quản lý vận tải tại cửa khẩu là Trạm qun lý vận tải cửa khẩu thuộc S Giao thông vận tải các tnh giáp biên giới Việt - Trung có ca khẩu, được bố trí nhân sự, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, vị trí làm việc tại cửa khẩu để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Trạm quản lý vận tải cửa khẩu có các nhiệm vụ như sau:

a) Cấp các giấy phép vận ti theo quy định;

b) Kiểm soát phương tiện Việt Nam và Trung Quốc khi qua lại cửa khẩu;

c) Thống kê số liệu, cập nhật và báo cáo về hoạt động vận tải đường bộ Việt - Trung theo yêu cu của cơ quan có thẩm quyền;

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng khác tại cửa khẩu thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Chương 3.

GIẤY PHÉP VẬN TẢI

Điều 7. Điều kiện cấp giấy phép vận tải

1. Phương tiện được cấp giấy phép vận tải thuộc quyền sử dụng của các doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ việc kinh doanh vận ti hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa trên đường bộ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp, hợp tác xã).

2. Xe công vụ được cấp giấy phép vận tải là xe phục vụ các cơ quan Nhà nước, các cơ quan của Đảng, đoàn thể và t chức chính trị xã hội các cấp đi công tác.

3. Các phương tiện vận tải như xe cứu hoả, cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ nhân đạo đi làm nhiệm vụ khẩn cấp được miễn cấp giấy phép vận tải.

4. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hướng dẫn người lái xe nắm được các điều kiện giao thông, bến bãi, điểm dừng ngh, hệ thống biển báo trên hành trình ở Trung Quốc; cung cấp cho lái xe và nhân viên phục vụ danh sách hành khách của chuyến đi để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Mu Danh sách hành khách tuyến cố định và hợp đồng theo quy định tại Phụ lục IVb và IVc của Thông tư này.

5. Số lượng phương tiện vận tải hoạt động trên các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước do cơ quan có thẩm quyền của hai nước thống nhất. Trong trường hợp có nhiều phương tiện đủ điều kiện được cấp giấy phép vận tải nhưng hạn mức theo quy định không đủ để cấp cho tất cả các phương tiện đã nộp hồ sơ, cơ quan cấp phép ưu tiên phương tiện vận ti hành khách định kỳ, vận tải hành khách theo hợp đồng và vận chuyển khách du lịch, đồng thời căn cứ vào thời gian nộp hồ sơ hợp lệ để cấp phép cho phương tiện theo nguyên tắc cấp cho phương tiện có hồ sơ nộp sớm hơn.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải loại A, B, C, E, F, G

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải cho phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép vận tải theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này;

b) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải bằng xe ô tô đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa khác (bản sao chụp);

c) Danh sách xe kèm theo giấy đăng ký xe (bản sao chụp);

Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã thì xuất trình thêm bản sao chụp một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng cho thuê tài chính; hp đồng thuê tài sản; cam kết kinh tế của chủ phương tiện đối với hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép;

d) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản sao chụp);

đ) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba còn giá trị trên lãnh th Việt Nam và Trung Quốc (bản sao chụp).

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải cho xe công vụ:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép vận tải theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này;

b) Danh sách xe kèm theo giấy đăng ký xe (bản sao chụp);

d) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản sao chụp);

đ) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba còn giá trị trên lãnh thổ Việt Nam và Trung Quốc (bản sao chụp);

e) Thư mời của đối tác phía Trung Quốc chỉ rõ tuyến đường, cửa khẩu và thời gian mời (trường hợp bản gốc không có tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh có chứng thực chữ ký của người dịch);

g) Quyết định c đi công tác của cấp có thẩm quyền.

3. Trong quá trình thẩm xét hồ sơ, nếu cần thiết, bản sao các giấy tờ, tài liệu nêu trên sẽ được xem xét, đối chiếu với bn gốc hoặc yêu cu bổ sung bản sao có công chứng.

Điều 9. Hồ sơ cấp giấy phép vận tải loại D

1. Đối với phương tiện của Việt Nam:

a) Giấy phép vận tải loại D do cơ quan quản lý có thẩm quyền của Trung Quốc cấp, trước khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D, doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền ca Trung Quốc. Hồ sơ đề nghị cấp giấy giới thiệu bao gồm: Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này, Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao chụp).

b) Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn cho doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam liên hệ với cơ quan có thm quyền của phía Trung Quc đ xin cấp giấy phép vận tải hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm của Trung Quốc. Sau khi có giấy giới thiệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng của Việt Nam và Trung Quốc thì doanh nghiệp, hợp tác xã mới lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận ti loại D và nộp cho cơ quan quản lý có thm quyền của Trung Quốc đ xin cấp giấy phép vận tải loại D.

2. Đối với phương tiện của Trung Quốc:

a) Đơn xin cấp giấy phép vận tải loại D theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư này;

b) Giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của phía Trung Quốc (bản gốc kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh);

c) Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao chụp);

d) Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm của cơ quan có thm quyền của Trung Quốc cấp (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối vi trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh);

đ) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh);

e) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba còn giá trị trên lãnh thổ Việt Nam (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đi với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).

3. Trong quá trình thẩm định và xét hồ sơ, nếu cần thiết, bản sao các giấy tờ, tài liệu nêu trên sẽ được xem xét, đối chiếu với bn gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.

Điều 10. Cơ quan cấp giấy phép vận tải

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp:

a) Giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D;

b) Giấy phép vận tải loại D, E;

c) Giấy phép vận tải loại F, G lần đầu trong năm (năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12).

2. S Giao thông vận tải các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh cấp:

a) Giấy phép vận tải loại A;

b) Giấy phép vận tải loại B, C lần đầu trong năm.

3. Trạm quản lý vận tải cửa khẩu:

Cấp giấy phép vận tải loại B, C, F và G từ lần thứ 2 trở đi trong năm.

Điều 11. Trình tự cấp Giấy phép vận tải, giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép loại D1.

Trình tự cấp giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D, giấy phép loại A, E hoặc giy phép loại B, C, F, G lần đầu trong năm:

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 (một) bộ hồ sơ cho cơ quan cấp phép. Cơ quan cấp phép tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra; trường hp hồ sơ cn sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phép thông báo trực tiếp hoặc bng văn bản những nội dung chưa đầy đủ hoặc cn sửa đi cho t chức, cá nhân nộp h sơ;

b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể t khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Tng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải cp giy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép loại D hoặc cấp giấy phép vận tải theo thm quyn quy định tại khoản 1, 2 Điều 10 của Thông tư này;

c) Sau khi cấp giấy phép vận tải loại B, C, F, G lần đầu trong năm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thông báo danh sách phương tiện vận tải đã được cấp phép đến Trạm quản lý vận tải cửa khẩu.

d) Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại cơ quan cấp phép hoặc qua hệ thống bưu chính.

2. Trình tự cấp giấy phép vận tải loại B, C, F, G từ lần thứ hai trở đi trong năm:

a) Người lái xe xuất trình giấy đăng ký xe cho Trạm quản lý vận tải cửa khẩu;

b) Căn cứ vào danh sách phương tiện vận tải đã được cấp giấy phép do Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải thông báo, Trạm quản lý vận tải cửa khu đối chiếu giy đăng ký xe và cấp Giy phép vận tải theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 10 ca Thông tư này.

3. Lệ phí cấp phép theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 12. Cấp lại giấy phép vận tải

1. Hồ sơ cấp lại giấy phép vận tải hết hạn:

a) Đối với các giấy phép vận tải loại A và E: Doanh nghiệp, hợp tác xã lập hồ sơ theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 8 của Thông tư này gửi cơ quan cấp phép để đề nghị cấp giấy phép vận tải mới;

b) Đối với giấy phép vận tải loại B, C, F, G: Mỗi năm một lần, vào thời gian đề nghị cấp phép lần đầu của năm, doanh nghiệp, hợp tác xã lập hồ sơ đề nghị cấp giy phép vận tải gồm điểm a và điểm c khoản 1 Điều 8 của Thông tư này gửi cơ quan cấp phép. Trong năm nếu giấy phép vận tải cũ hết hạn, doanh nghiệp, hợp tác xã (thông qua lái xe) xuất trình giấy đăng ký phương tiện vi Trạm quản lý vận tải cửa khẩu để được cấp giấy phép vận tải cho chuyến đi mới.

2. Hồ sơ cấp lại giấy phép trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hư hỏng nhưng còn thời hạn hiệu lực: doanh nghiệp, hợp tác xã làm đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục IX của Thông tư này (cháp dụng đi với giấy phép loại A, D, E).

3. Trình tự cấp lại các loại giấy phép vận tải thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

Điều 13. Gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

1. Đối tượng được gia hạn: Phương tiện của Trung Quốc hết hạn giấy phép vận tải hoặc quá thời gian lưu hành tại Việt Nam nếu có lý do chính đáng (thiên tai, tai nạn, hỏng không sa chữa kịp...) được gia hạn 01 (một) lần với thời hạn không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày hết hạn.

2. Hồ sơ bao gồm: Giấy phép vận tải; giấy đăng ký phương tiện (bản sao chụp); đơn đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục X của Thông tư này.

3. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

a) Người lái xe hoặc đại diện cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gửi 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp cho cơ quan có thm quyền.

b) Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định, cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép vận tải cho phương tiện; trường hợp không gia hạn phải trả lời bng văn bản nêu rõ lý do ngay trong ngày nhận hồ sơ.

4. Thẩm quyền gia hạn: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phương tiện gặp sự c, phù hợp với phạm vi hoạt động của giấy phép vận tải.

Điều 14. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện theo quy định hiện hành được đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thời hạn khai thác tuyến là 05 (năm) năm.

2. Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến gồm:

a) Giấy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ca Thông tư này;

b) Danh sách xe kèm theo giấy đăng ký xe (bản sao chụp);

c) Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định k giữa Việt Nam và Trung Quốc theo mẫu quy định tại Phụ lục XII của Thông tư này.

3. Trong quá trình thẩm định và xét hồ sơ, nếu cần thiết, bản sao các giấy tờ, tài liệu nêu trên sẽ được xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.

4. Trình tự chấp thuận khai thác tuyến:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho cơ quan quản lý tuyến. Cơ quan quản lý tuyến kim tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, b sung cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;

b) Trong thòi hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định, cơ quan quản lý tuyến ra văn bản chấp thuận doanh nghiệp, hợp tác xã vào khai thác;

c) Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại cơ quan quản lý tuyến hoặc qua hệ thống bưu chính.

5. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc vào sâu trong lãnh thổ của hai nước; Sở Giao thông vận tải các tỉnh giáp biên giới Việt - Trung chp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đi với các tuyến giữa khu vực biên gii của hai nước. Mu chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quc quy định tại Phụ lục XIII của Thông tư này.

Điều 15. Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên tuyến được quyền bổ sung phương tiện, thay thế phương tiện. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định, cơ quan quản lý có thm quyn ra văn bản chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện.

2. Hồ sơ đăng ký bổ sung phương tiện, thay thế phương tiện theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 14 của Thông tư này.

3. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 14 ca Thông tư này.

Điều 16. Ngừng hoạt động tuyến, ngừng hoạt động của phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác trên tuyến vận tải hành khách định kỳ khi không có nhu cu khai thác hoặc giảm s chuyến xe đang khai thác trên tuyến phải thông báo cho Cơ quan quản lý có thẩm quyền trước 10 (mười) ngày.

2. Chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Cơ quan quản lý có thẩm quyền thông báo công khai để các doanh nghiệp, hợp tác xã khác đăng ký khai thác.

Điều 17. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan cấp phép thu hồi giấy phép vận tải đã cấp nếu phương tiện được cấp phép không thực hiện đúng một trong các nội dung trong giấy phép vận tải hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, giải thể. Trình tự, thủ tục thu hồi như sau:

a) Cơ quan cấp phép có văn bản thu hồi giấy phép vận tải do mình cấp khi doanh nghiệp, hợp tác xã vi phạm các nội dung quy định trong giấy phép vận tải;

b) Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép có văn bản thu hồi giấy phép vận tải, doanh nghiệp, hợp tác xã nộp giy phép vận tải bị thu hồi về cơ quan cấp phép.

c) Trong thời hạn quy định, nếu doanh nghiệp, hp tác xã không nộp giấy phép vận tải do có vi phạm, cơ quan cp phép thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc bị cơ quan quản lý tuyến thu hồi văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm điều kiện kinh doanh gây ảnh hưng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ và an toàn vận tải;

b) Khi bị phát hiện có sự cố ý làm saí lệch thông tin trong hồ sơ đăng ký khai thác tuyến;

c) Không thực hiện đúng một trong các nội dung của văn bản chấp thuận khai thác tuyến;

d) Không kinh doanh vận ti hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời hạn 06 (sáu) tháng, kể từ ngày được chấp thuận khai thác tuyến hoặc ngừng kinh doanh vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian 06 (sáu) tháng liên tục;

đ) Kinh doanh không đúng nội dung ghi trong giấy phép vận tải;

e) Phá sản, giải thể.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 18. Trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

1. Tổ chức quản lý và hướng dẫn hoạt động đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

2. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra và xử lý phương tiện vận tải đường bộ và xe công vụ của Việt Nam và Trung Quốc hoạt động qua lại biên giới giữa hai nước.

3. In ấn và phát hành Biển ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam, giấy phép vận tải, mẫu giấy phép vận tải theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV của Thông tư này

4. Trao đổi giấy phép E, F, G với phía Trung Quốc.

5. Xây dựng, triển khai và hướng dẫn thực hiện phn mềm quản lý hoạt động vận tải đường bộ Việt - Trung.

6. Công bố bổ sung danh mục các bến xe, trạm dừng nghỉ, bãi đỗ cho xe vận tải hành khách và hàng hóa hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc để các doanh nghiệp, hợp tác xã lựa chọn thực hiện.

7. Đnh kỳ trao đổi thông tin với cơ quan quản lý có thẩm quyền của Trung Quốc về các phương tiện vận tải đường bộ và người lái xe kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa, các thông tin có liên quan đến các vụ vi phạm giao thông và gây tai nạn bỏ trốn.

8. Chủ trì phối hp với các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị thường niên với phía Trung Quốc để trao đổi và giải quyết hoặc đề xuất giải quyết các vấn đề có liên quan đến vận tải đường bộ giữa hai nước theo quy định tại Điều 20 của Nghị định thư thực hiện Hiệp định.

Điều 19. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Các Sở Giao thông vận tải các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Phổ biến và triển khai thực hiện Thông tư này tới các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn;

b) Đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các quy định về vận tải đường bộ Việt-Trung.

c) Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức, quản lý hoạt động bến xe khách, trạm dừng ngh, kho và bãi đỗ xe vận tải hàng hóa để tổ chức hoạt động vận tải đường bộ Việt - Trung;

d) Tổ chức và quản lý hoạt động bán vé của các đại lý bán vé đi tuyến vận tải hành khách định kỳ trên địa bàn.

2. Sở Giao thông vận ti các tỉnh giáp biên giới Việt - Trung có cửa khẩu thực hiện Hiệp định:

a) T chức và quản lý hoạt động vận tải đường bộ Việt - Trung trên các tuyến thuộc các tỉnh giáp biên giới;

b) Tiếp nhận, trao đổi các loại giấy phép A, B, C với phía Trung Quốc và cấp cho các đối tượng theo quy định;

c) Báo cáo Ủy ban nhân dân tnh thành lập Trạm quản lý vận tải cửa khẩu (đối với cửa khẩu chưa có Trạm quản lý vận tải cửa khẩu);

d) Tổ chức và quản lý hoạt động của Trạm quản lý vận tải cửa khẩu.

Điều 20. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ ngày 10 tháng 01 và ngày 10 tháng 7 hàng năm, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải phải báo cáo tình hình hoạt động vận tải đường bộ Vit - Trung về Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với các tuyến vào sâu trong lãnh thổ hai nưc), về Sở Giao thông vận tải (đối với các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước). Mu báo cáo kết quả hoạt động vận chuyển hành khách theo quy định tại Phụ lục XV của Thông tư này. Mu báo cáo kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa theo quy định tại Phụ lục XVI của Thông tư này.

2. Đối với phương tiện vận tải hàng nguy hiểm theo giấy phép vận tải loại D trước khi xuất cảnh, doanh nghiệp, hợp tác xã phải có công văn thông báo cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam để thông tin cho phía Trung Quốc biết.

3. Đại lý bán vé phải báo cáo Sở Giao thông vận tải địa phương trước khi hoạt động.

4. Định kỳ vào tháng 01 hàng năm, Sở Giao thông vận tải các tỉnh có cửa khẩu biên giới thực hiện Hiệp định tổng hợp tình hình hoạt động vận tải đường bộ Việt - Trung của địa phương để báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Mu báo cáo tình hình hoạt động vận tải theo quy định tại Phụ lục XVII của Thông tư này.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2012.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 258/1998/TT-BGTVT ngày 18 tháng 8 năm 1998 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính ph nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; bãi bỏ Điều 1 của Thông tư số 24/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận ti Sửa đổi, bổ sung một số nội dung ca Thông tư số 258/1998/TT-BGTVT ngày 18 tháng 8 năm 1998 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trong ngành giao thông vận tải chỉ đạo, đôn đc, theo dõi thực hiện các quy định của Thông tư này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, tổ chức, cá nhân liên hệ với Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải để ch đạo thực hiện.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 1, 3 Điều 22;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- U
BND các tnh, TP trực thuộc TW;
-
Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
-
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-
Công báo;
-
Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website BGTVT;
- Lưu: VT, HTQT (10b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 


PHỤ LỤC I

BIỂN KÝ HIỆU PHÂN BIỆT QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải)

Ghi chú: Chữ hoa Latinh, chữ có chiều cao 80mm, nét chữ có bề rộng 10 mm, các chữ có mầu đen trên một bin nn trng có dạng hình elíp với trục chính nm ngang.


PHỤ LỤC II

DANH SÁCH BẾN XE KHÁCH PHỤC VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT – TRUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 ca Bộ GTVT)

I. Danh sách bến xe khách phục vụ phương tiện trên các tuyến giữa khu vực biên gii của hai nước:

TT

Tuyến

Bến xe

1

Cảng Phòng Thành (Quảng Tây) qua cặp cửa khẩu Đông Hưng/Móng Cái đến huyện Tiên Yên (Quảng Ninh)

Bến xe khách Tiên Yên

2

Thành phố Nam Ninh (Quảng Tây) qua cặp cửa khẩu Đông Hưng/Móng Cái đến thành phố Hạ Long

Bến xe khách Bãi Cháy

3

Thành phố Quế Lâm (Quảng Tây) qua cặp cửa khẩu Đông Hưng/Móng Cái đến thành phố Hạ Long

Bến xe khách Bãi Cháy

4

Thành ph Bắc Hải (Quảng Tây) qua cặp cửa khẩu Đông Hưng/Móng Cái đến thành phố Hạ Long

Bến xe khách Bãi Cháy

5

Thành phố Bằng Tường (Quảng Tây) qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan/Hữu Nghị đến thành phố Lạng Sơn

Bến xe khách phía Bc thành phố Lạng Sơn

6

Huyện Long Châu (Quảng Tây) qua cặp cửa khu Thủy Khẩu/Tà Lùng đến thị xã Cao Bằng

Bến xe khách Cao Bằng

7

Thành phố Sùng Tả (Quảng Tây) qua cặp cửa khẩu Thủy Khẩu/Tà Lùng đến thị xã Cao Bằng

Bến xe khách Cao Bằng

8

Thành phố Cá Cựu (Vân Nam) qua cặp ca khẩu Hà Khu/Lào Cai đến hai huyn Bảo Yên, Văn Bàn (Lào Cai)

Bến xe khách Phố Ràng

Bến xe khách Văn Bàn

9

Huyện Mông Tự (Vân Nam) qua cặp cửa khẩu Hà Khẩu/Lào Cai đến hai huyện Bảo Yên, Văn Bàn (Lào Cai)

Bến xe khách Phố Ràng

Bến xe khách Văn Bàn

10

Thành phố Cá Cựu (Vân Nam) qua cặp cửa khẩu Hà Khẩu/Lào Cai đến Sa Pa (Lào Cai).

Bến xe Sa Pa

11

Bách Sc - Trình Tây đi qua cặp cửa khu Long Bang/Trà Lĩnh đến thị xã Cao Bằng

Bến xe khách Cao Bng

II. Danh sách Bến xe phục vụ phương tiện hoạt đng trên các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước:

(1) Tuyến Côn Minh qua cặp cửa khẩu Hà Khẩu/Lào Cai đi Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại: Bến xe khách Nước Mát, Bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội); Bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng).

(2) Tuyến Nam Ninh qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan/Hữu Nghị đến Hà Ni và ngược lại: Bến xe Nước Ngầm.

(3) Tuyến Hà Nội qua cặp cửa khu Hữu Nghị/Hữu Nghị Quan đến Thâm Quyến và ngược lại: Bến xe Nước Ngầm.

(4) Tuyến Hà Nội - Lạng Sơn qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị/Hữu Nghị Quan đi đến Quế Lâm và ngược lại: Bến xe Nước Ngm.

(5) Tuyến Sùng Tả qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) và Hữu Nghị (Việt Nam) - Hà Nội - Hạ Long và ngược lại: Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), Bến xe khách Bãi Cháy (Hạ Long).

(6) Tuyến Tuyên Quang - Hà Giang qua cặp cửa khu Thanh Thủy/Thiên Bảo đi Châu Văn Sơn và ngược lại: Bến xe TP Tuyên Quang, Bến xe Sơn Dương (Tuyên Quang).

(7) Tuyến Tuyên Quang - Hà Giang qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Thiên Bảo đến Châu Văn Sơn - Côn Minh và ngược lại: Bến xe TP Tuyên Quang, Bến xe Sơn Dương (Tuyên Quang).

(8) Tuyến Nam Ninh qua cặp cửa khẩu Đông Hưng/Móng Cái đến Hạ Long - Hải Phòng và ngược lại: Bến xe khách Bãi Cháy (Hạ Long), Bến xe khách Niệm Nghĩa (Hải Phòng).

(9) Tuyến Lai Châu qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng/Kim Thủy Hà đến Mông Tự - Côn Minh và ngược lại: Bến xe tỉnh Lai Châu.

 

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH TRẠM DỪNG NGHỈ PHỤC VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT – TRUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

(1) Tuyến Côn Minh qua cặp cửa khẩu Hà Khẩu/Lào Cai đi Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại

Chiều Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Chiều Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai

Trạm dừng Phố Ràng, Bảo Yên (Lào Cai)

Nhà hàng 559 Hưng Nguyên (Hải Dương)

Bến xe Nước Mát (Yên Bái)

Khách sạn Tre Xanh (Hưng Yên)

Trạm dừng Phù Ninh (Phú Thọ)

Bến xe Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

Bến xe Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

Trạm dừng Phù Ninh (Phú Thọ)

Khách sạn Á Đông (Hưng Yên)

Bến xe Nước Mát (Yên Bái)

Nhà hàng 559 Hưng Nguyên (Hải Dương)

Nhà hàng Phùng Thắm, Bảo Yên (Lào Cai)

(2) Tuyến Nam Ninh qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan/Hữu Nghị đến Hà Nội và ngược lại

Chiều Hữu Ngh - Hà Nội

Chiều Hà Nội - Hữu Nghị

Bãi đỗ xe Cửa khu Hữu Nghị

Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bc Giang)

Bến xe phía Bắc Lạng Sơn

Bến xe phía Bắc Lạng Sơn

Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bc Giang)

Bãi đỗ xe Cửa khu Hữu Nghị

(3) Tuyến Hà Nội qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị/Hữu Nghị Quan đến Thâm Quyến và ngược lại

Chiều Hữu Ngh - Hà Nội

Chiều Hà Nội - Hữu Nghị

Bãi đỗ xe Cửa khu Hữu Nghị

Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bc Giang)

Bến xe phía Bắc Lạng Sơn

Bến xe phía Bắc Lạng Sơn

Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bc Giang)

Bãi đỗ xe Cửa khu Hữu Nghị

(4) Tuyến Hà Nội - Lạng Sơn qua cặp cửa khẩu Hữu Ngh/Hữu Nghị Quan đi đến Quế Lâm và ngược lại.

Chiều Hữu Ngh - Hà Nội

Chiều Hà Nội - Hữu Nghị

Bãi đỗ xe Cửa khu Hữu Nghị

Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bc Giang)

Bến xe phía Bắc Lạng Sơn

Bến xe phía Bắc Lạng Sơn

Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bc Giang)

Bãi đỗ xe Cửa khu Hữu Nghị

(5) Tuyến Sùng Tả qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) và Hữu Nghị (Việt Nam) - Hà Nội - Hạ Long và ngược lại

Chiều Hữu Ngh - Hà Nội - Hạ Long

Chiều Hạ Long - Hà Nội - Hữu Nghị

Bến xe phía Bc Lạng Sơn

Trạm dừng ngh Thành Quân (Hải Dương)

Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bắc Giang)

Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bắc Giang)

Trạm dừng ngh Thành Quân (Hải Dương)

Bến xe phía Bc Lạng Sơn

(6) Tuyến Tuyên Quang - Hà Giang qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Thiên Bảo đi Châu Văn Sơn và ngược lại.

Chiều Thanh Thủy - Tuyên Quang

Chiều Tuyên Quang - Thanh Thủy

Bến xe khách Bc Quang (Hà Giang)

Bến xe khách Bc Quang (Hà Giang)

(7) Tuyến Tuyên Quang - Hà Giang qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Thiên Bảo đến Châu Văn Sơn - Côn Minh và ngược lại

Chiều Thanh Thủy - Tuyên Quang

Chiều Tuyên Quang - Thanh Thủy

Bến xe khách Bc Quang (Hà Giang)

Bến xe khách Bc Quang (Hà Giang)

(8) Tuyến Nam Ninh qua cặp cửa khẩu Đông Hưng/Móng Cái đến Hạ Long - Hải Phòng và ngược lại

Chiều Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng

Chiu Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái

Bến xe trung tâm thị xã Cẩm Phả (Công ty cổ phn Hồng Vân), Nhà hàng Minh Hoa (Qung Ninh)

Nhà hàng Minh Hoa (Quảng Ninh), Bến xe trung tâm thị xã Cẩm Phả (Công ty cổ phần Hồng Vân)

(9) Tuyến Lai Châu qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng/Kim Thủy Hà đến Mông Tự - Côn Minh và ngược lại

Do tuyến đường từ Lai Châu đến cửa khẩu ngắn (khoảng 50 km), đường núi nên chưa có trạm dừng nghỉ trên tuyến.

 

PHỤ LỤC IVa

DANH SÁCH BẾN XE HÀNG, BÃI ĐỖ XE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

I. Danh sách bến xe hàng, bãi đỗ xe phục vụ phương tiện trên các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước:

TT

Tuyến

Bến xe, bãi đỗ xe

1

Cảng Phòng Thành (Quảng Tây) qua cặp cửa khu Đông Hưng/Móng Cái đến huyện Tiên Yên (Quảng Ninh)

Bãi chuyển tải hàng hóa huyện Tiên Yên (Quảng Ninh)

2

Thành phố Bằng Tường (Quảng Tây) qua cặp ca khẩu Hữu Nghị Quan/Hữu Nghị đến thành phố Lạng Sơn.

Bến xe Đng Đăng (Lạng Sơn)

3

Huyện Long Châu (Quảng Tây) qua cặp cửa khẩu Thủy Khẩu/Tà Lùng đến thị xã Cao Bằng

Bến xe hàng quá cảnh phường Sông Bằng (Cao Bằng)

II. Danh sách bến xe hàng, bãi đỗ xe phục vụ phương tiện trên các tuyến vào sâu trong lãnh th của hai nước:

(1) Tuyến Côn Minh qua cặp cửa khẩu Hà Khẩu/Lào Cai đi Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại

TT

Tên Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

1

Bãi đỗ xe Đền Lừ

Hà Ni

2

Bãi đỗ xe Công ty CPVT ô tô số 1, Bãi đỗ xe Công ty cổ phần liên vận quốc tế Hoàng Anh Km1+100 đường 356.

Hải Phòng

2) Tuyến Nam Ninh qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan/Hữu Nghị đến Hà Nội và ngược lại

TT

Tên Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

1

Bãi đỗ xe Đền Lừ

Hà Ni

2

Trung tâm Logistics-ICD Tiên Sơn

Bắc Ninh

(3) Tuyến Hà Nội qua cặp cửa khẩu Hữu Ngh/Hữu Nghị Quan đến Thâm Quyến và ngược lại.

TT

Tên Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

1

Bãi đỗ xe Đền Lừ

Hà Ni

2

Trung tâm Logistics-ICD Tiên Sơn

Bắc Ninh

(4) Tuyến Hà Nội - Lạng Sơn qua cặp cửa khẩu Hữu Ngh/Hữu Nghị Quan đi đến Quế Lâm và ngược lại.

TT

Tên Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

1

Bãi đỗ xe Đền Lừ

Hà Ni

2

Trung tâm Logistics-ICD Tiên Sơn

Bắc Ninh

(5) Tuyến Sùng Tả qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) và Hữu Nghị (Việt Nam – Hà Nội – Hạ Long và ngược lại.

TT

Tên Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

1

Bãi đỗ xe Đền Lừ

Hà Ni

2

Trung tâm Logistics-ICD Tiên Sơn

Bắc Ninh

(6) Tuyến Tuyên Quang - Hà Giang qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Thiên Bảo đi Châu Văn Sơn và ngược lại.

Tên Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

Bến xe phía Nam thành phố Tuyên Quang

Tuyên Quang

(7) Tuyến Tuyên Quang - Hà Giang qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Thiên Bảo đến Châu Văn Sơn – Côn Minh và ngược lại.

Tên Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

Bến xe phía nam thành phố Tuyên Quang

Tuyên Quang

(8) Tuyến Nam Ninh qua cặp cửa khẩu Đông Hưng/Móng Cái đến Hạ Long – Hải Phòng và ngược lại.

Tên Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

Bãi đỗ xe công ty CPVT ô tô số 1, Bãi đỗ xe Công ty cổ phần liên vận quốc tế Hoàng Anh Km1+100 đường 356

Hải Phòng

(9) Tuyến Lai Châu qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng/Kim Thủy Hà đến Mông Tự - Côn Minh và ngược lại.

Tên Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

Bến xe tỉnh Lai Châu

Lai Châu

 

PHỤ LỤC IVb

MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH (PASSENGER LIST)

(Sử dụng cho xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định tạm xuất-tái nhập
(For temporary export and re-import vehicle on scheduled passenger transport)

Số(No.):

Số đăng ký phương tiện(Registration No.):………………..

Tên Công ty (Name of company):..............................................................................................

Địa chỉ (Address):....................................................................................................................

Số điện thoại(Tel No.): ………………………, Số fax/Fax No:......................................................

Tuyến vận tải(Route): từ (from)…………….đến (to)………………và ngược lại (and vice versa)

Bến đi (Departure terminal):…………………….; Bến đến(Arrival terminal):……………………

Giờ khởi hành từ bến đi(Departure time):…………………., ngày(date)…./…./20……

1. Danh sách hành khách khởi hành từ bến xe (Passenger departing from the terminal):

Số TT
(No.)

Họ tên hành khách
(Passenger’s full name)

Số vé (Ticket No.)

(No.)

Họ tên hành khách
(Passenger’s full name)

Số vé (Ticket No.)

(No.)

Họ tên hành khách
(Passenger’s full name)

Số vé (Ticket No.)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

17

 

 

33

 

 

2

 

 

18

 

 

34

 

 

3

 

 

19

 

 

35

 

 

4

 

 

20

 

 

36

 

 

5

 

 

21

 

 

37

 

 

6

 

 

22

 

 

38

 

 

7

 

 

23

 

 

39

 

 

8

 

 

24

 

 

40

 

 

9

 

 

25

 

 

41

 

 

10

 

 

26

 

 

42

 

 

11

 

 

27

 

 

43

 

 

12

 

 

28

 

 

44

 

 

13

 

 

29

 

 

45

 

 

14

 

 

30

 

 

46

 

 

15

 

 

31

 

 

47

 

 

16

 

 

32

 

 

48

 

 

Tổng cộng số hành khách khởi hành từ bến xe:…người  Xác nhận của Bến xe/Terminal
(Total passenger departing from the terminal)     (persons)    (Ký, đóng dấu/ Signature and seal)...
                                                                                                    Ngày(date)…../……/20……..

2. Danh sách hành khách mua vé dc đường do lái xe khai báo(Other passengers declared by driver):

Số TT
(No.)

Họ tên hành khách
(Passenger’s full name)

Số vé (Ticket No.)

(No.)

Họ tên hành khách
(Passenger’s full name)

Số vé (Ticket No.)

(No.)

Họ tên hành khách
(Passenger’s full name)

Số vé (Ticket No.)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

6

 

 

11

 

 

2

 

 

7

 

 

12

 

 

3

 

 

8

 

 

13

 

 

4

 

 

9

 

 

14

 

 

5

 

 

10

 

 

15

 

 

Tổng cộng khách chặng: .....người
(Total of stage passenger)...(Persons)

Lái xe ký tên xác nhận số lượng khách:
(Name of Driver and signature)           .................

(Ghi chú: Danh sách này gm 4 liên: Liên 1 (gốc) giao cơ quan Hi quan cửa khẩu; Liên 2 giao Chủ phương tiện; Liên 3 giao Bến xe; Liên 4 giao Biên phòng cửa khẩu)/(Note: List of passenger includes 04 copies; 01 copy for Customs; 01 copy for carrier; 01 copy for the terminal; 01 copy for borderguard officer)./.

 

PHỤ LỤC IVc

MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH HỢP ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH (PASSENGER LIST)

(Sử dụng cho phương tiện vận chuyển khách du lịch và theo hợp đồng tạm xuất-tái nhập)
(For temporary export and re-import vehicle on tourist and non-scheduled passenger transport)

Số(No.):

Số đăng ký phương tiện(Registration number):………………..

Tên người vận chuyển (Carrier name):......................................................................................

Địa chỉ (Address):....................................................................................................................

Số điện thoại (Tel No.):………………………….; Số Fax/FaxNo.:.................................................

Phạm vi hoạt động của chuyến đi (Route of itinerary):..............................................................

...............................................................................................................................................

Thi hạn chuyến đi (Duration of the journey):………….. ngày (date)

Từ ngày (From date)……./……/ 20……. đến ngày (to date)…….../……./ 20……….

Danh sách hành khách (Passenger list):

Số TT
(No.)

Họ tên hành khách
(Passenger’s full name)

Số vé (Ticket No.)

(No.)

Họ tên hành khách
(Passenger’s full name)

Số vé (Ticket No.)

(No.)

Họ tên hành khách
(Passenger’s full name)

Số vé (Ticket No.)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

19

 

 

37

 

 

2

 

 

20

 

 

38

 

 

3

 

 

21

 

 

39

 

 

4

 

 

22

 

 

40

 

 

5

 

 

23

 

 

41

 

 

6

 

 

24

 

 

42

 

 

7

 

 

25

 

 

43

 

 

8

 

 

26

 

 

44

 

 

9

 

 

27

 

 

45

 

 

10

 

 

28

 

 

46

 

 

11

 

 

29

 

 

47

 

 

12

 

 

30

 

 

48

 

 

13

 

 

31

 

 

49

 

 

14

 

 

32

 

 

50

 

 

15

 

 

33

 

 

51

 

 

16

 

 

34

 

 

52

 

 

17

 

 

35

 

 

53

 

 

18

 

 

36

 

 

54

 

 

Tổng cộng số hành khách:...........................…người       Xác nhận của Người vận tải/Carrier
(Total passenger departing from the terminal) (persons)    (Ký tên, đóng dấu/ Signature and seal):
                                                                                                    Ngày(date)…../……/20……..

(Ghi chú: Danh sách này gồm 3 liên: Liên 1 (gốc) giao cho cơ quan Hải quan cửa khẩu; Liên 2 giao cho Ch phương tiện; Liên 3 giao cho Biên phòng cửa khẩu)/(Note: list of passenger includes 03 copies; 01 copy for customs; 01 copy for carrier; 01 copy for borderguard officer)

 

PHỤ LỤC V

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

Tên đơn vị vận tải
đề nghị cấp giấy phép

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ CP GIẤY PHÉP
VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT - TRUNG

Kính gửi: ……………………………….......................................

1. Tên đơn vị vận tải:.............................................................................................................

2. Địa chỉ:.............................................................................................................................

3. Số điện thoại:....................................................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (nếu có) số……….ngày…….tháng……năm…….

Nơi cấp:…………………….hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

số:…….ngày…….tháng……năm…..Nơi cấp.

5. Đơn vị xin cấp phép cho ô tô theo danh sách dưới đây:

(Nếu có nhiều ô tô thì lập bảng kê kèm theo đơn)

TT

Biển số xe

Nhãn hiệu phương tiện

Trọng tải (số ghế, tấn)

Thời hạn đ nghị cấp phép

Hình thức hoạt động (định kỳ, không định kỳ, vận tải hàng hóa)

Tuyến hoạt động

Đim dừng nghỉ trên đường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Người liên hệ để trả kết quả cấp phép: Họ tên: ……………….., Điện thoại:…………

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu
VP.

………, Ngày….tháng….năm 20…….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC VI

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT – TRUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

Tên đơn vị vận tải
đề nghị cấp giấy phép

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ
CP GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG B VIỆT - TRUNG

Kính gửi: …………………….......................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức:..........................................................................................................

2. Địa chỉ:................................................................................................................................

3. Số điện thoại:.......................................................................................................................

4. Mục đích xin cấp phép cho ô tô:...........................................................................................

5. Đơn vị xin cấp phép cho ô tô theo danh sách dưi đây:

TT

Bin s xe

Nhãn hiệu phương tiện

Trọng tải (số ghế, tn)

Thời gian đề nghị cấp phép

Cửa khu xuất - nhập

Tuyến đường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Người liên hệ để trả kết quả cấp phép: Họ tên: ………….Điện thoại:…………..

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu
VP.

………, Ngày….tháng….năm 20…….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC VII

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIỚI THIỆU XIN CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI D
Annex 7. Application form for requesting to issue transport permit - D
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)
(I
ssued enclosed with Circular No.23/2012/TT-BGTVT dated 29 June 2012 of Ministry of Transport of Viet Nam)

Tên đơn vị vận tải
Transport Organization

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness
----------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ
GIỚI THIỆU XIN CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI D
APPLICATION FORM FOR REQUESTING TO ISSUE TRANSPORT PERMIT - D

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
T
o: Directorate for Roads of Viet Nam

1. Tên đơn vị vận tải (Transport organization):............................................................................

2. Địa chỉ (Address):.................................................................................................................

3. Số điện thoại (Tel):……………………… số Fax (Fax):.............................................................

4. Địa chỉ Email (Email):............................................................................................................

5. Giấy phép (vận chuyển hàng quá khổ, quá tải hoặc hàng nguy hiểm) số ……….do (cơ quan của Việt Nam) …………………cấp ngày ……………..
Permit (for carrying overload, overweight or dangerous goods) No. …………..issued by (Vietnamese authority) ………………………………….dated ………….

6. Xin cấp Giấy phép vận ti loại D cho phương tiện vận tải hàng hóa sang Trung Quốc như sau:
Request for Vietnam-China Cross-border Transport Permit - D as follow:

Xe số 1:
Vehicle No.1:

Biển kiểm soát: …
Registration number plate:.......

Số khung:
Chassic No.:

Màu sơn:
Color:

Trọng tải:
Weight:

Số máy:
Engine No.:

Nhãn hiệu:
Mark:

Loại hàng vận chuyển:
Good type

Thời gian cấp phép:
Date of issue:

Tuyến:
Route:

Hành trình đề nghị:
Proposed route:

Các điểm dừng đỗ đề nghị:
Proposed stops and parking places:

Dự kiến thời gian khởi hành:
Proposed time of departure:

Xe số 2:
Vehicle No.2:

Biển kiểm soát: …
Registration number plate:.......

Số khung:
Chassic No.:

Màu sơn:
Color:

Trọng tải:
Weight:

Số máy:
Engine No.:

Nhãn hiệu:
Mark:

Loại hàng vận chuyển:
Good type

Thời gian cấp phép:
Date of issue:

Tuyến:
Route:

Hành trình đề nghị:
Proposed route:

Các điểm dừng đỗ đề nghị:
Proposed stops and parking places:

Dự kiến thời gian khởi hành:
Proposed time of departure:

Xe số 3: …………..
Vehicle No.3: ……………

Ghi rõ tuyến, hành trình đề xuất theo tuyến quốc lộ, điểm dừng đỗ cả ở Việt Nam và Trung Quốc
Specifying
proposed routes, stops and parking places in both Vietnam and China

7. Đ nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam giới thiệu với phía cơ quan chức năng của Trung Quốc tạo điều kiện cấp phép cho phương tiện.
Request Directorate for Roads of Vietnam to present to the competent authority of China to facilitate issuing permit.

8. Người liên hệ trả kết quả (Contact person):

Địa chỉ (Address): ……………………………………….

Điện thoại (Tel):………………………………………..

 

 

…….., Ngày ……tháng….năm…….
….., date……………….(dd/mm/yy)
Thủ trưởng đơn vị
(Head of organization)
(Ký tên, đóng dấu)
(signed and stamped)

 

PHỤ LỤC VIII

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LOẠI D
Annex 8. Application form for transport permit - D
(Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)
(
Issued enclosed with Circular No.23/2012/TT-BGTVT dated 29 June 2012 of Ministry of Transport of Viet Nam)

Tên đơn vị vận tải
Transport Organization

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence-Freedom-Happiness
----------------

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI D
APPLICATION FORM FOR TRANSPORT PERMIT - D

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
To: Directorate for Roads of Viet Nam

1. Tên doanh nghiệp (Transport organization):.........................................................................

2. Địa ch (Address):..............................................................................................................

3. Số điện thoại (Tel): ………………………Fax:........................................................................

4. Email................................................................................................................................

5. Giấy phép (vận chuyển hàng quá khổ, quá tải hoặc hàng nguy hiểm) số ………do (cơ quan của Việt Nam) …………………………….cấp ngày ……………
Permit (for carrying overload, overweigh or dangerous goods) No           ......... issued by (Vietnamese authority) …………………………dated ……………..

6. Giấy phép (vận chuyển hàng quá khổ, quá tải hoặc hàng nguy hiểm) số …………do (cơ quan của Trung Quốc) …………………..cấp ngày ……………….
Permit (for carrying overload, overweigh or dangerous goods) No ............. issued by (Chinese authority) ………………dated …………….

7. Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép loại D cho các xe sau đây (Apply for Transport Permit - D for following vehicles):

Xe số 1:
Vehicle No.1:

Biển số xe: …
Registration number plate:....

Số khung:
Chassic No.:

Màu sơn:
Color:

Trọng tải:
Weight:

Số máy:
Engine No.:

Nhãn hiệu:
Mark:

Loại hàng vận chuyển:
Good type

Thời gian cấp phép:
Date of issue:

Tuyến:
Route:

Hành trình đề nghị:
Proposed route:

Các điểm dừng đỗ đề nghị:
Proposed stops and parking places:

Dự kiến thời gian khởi hành:
Proposed time of departure:

Xe số 2:
Vehicle No.2:

Biển số xe: …
Registration number plate:....

Số khung:
Chassic No.:

Màu sơn:
Color:

Trọng tải:
Weight:

Số máy:
Engine No.:

Nhãn hiệu:
Mark:

Loại hàng vận chuyển:
Good type

Thời gian cấp phép:
Date of issue:

Tuyến:
Route:

Hành trình đề nghị:
Proposed route:

Các điểm dừng đỗ đề nghị:
Proposed stops and parking places:

Dự kiến thời gian khởi hành:
Proposed time of departure:

Xe số 3: ..................
Vehicle No.3: …………

Ghi rõ tuyến, hành trình đề xuất theo tuyến quc lộ, điểm dừng đ cả ở Việt Nam và Trung Quốc
Specifying proposed routes, stops and parking places in both Vietnam and China

8. Người liên hệ trả kết quả (contact person):

Họ và tên (Fuli name) ………………………………………

Điện thoại (Tel): ..……………………………….

 

 

…….., Ngày ……tháng….năm…….
….., date……………….(dd/mm/yy)
Thủ trưởng đơn vị (Head of organization)
(Ký tên, đóng dấu)
(Signed and stamped)

 

PHỤ LỤC IX

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI
Annex 9. Application form for transport permit renewal
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)
(I
ssued enclosed with Circular No.23/2012/TT-BGTVT dated 29 June 2012 of Ministry of Transport of Viet Nam)

Tên đơn vị vận tải
Transport Organization

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence-Freedom-Happiness
----------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ CẤP LẠI GIY PHÉP VN TẢI
APPLICATION FORM FOR TRANSPORT PERMIT RENEWAL

Kính gửi: ………………………....................
To: …………………………............................

1. Tên đơn vị vận tải (Transport organization):............................................................................

2. Địa chỉ (Address):.................................................................................................................

3. Số điện thoại (Tel):...............................................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (nếu có) số …….ngày……tháng……năm…….Nơi cấp: …………………hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.... ngày….tháng….năm……
Permit for Transport Business by motor vehicle (if any) No …….dated……………(dd/mm/yy) issued by ……………or Business Registration Certificate No………..

5. Đơn vị xin cấp lại giấy phép cho ô tô do bị mất, hỏng theo danh sách dưới đây:
Organization requests for transport permit renewal due to loss, damage following the list below:

(Nếu có nhiều ô tô thì lập bảng kê kèm theo đơn)
(Attach the table with application form in case of lots of vehicles)

TT
No

Biển số xe
Registration number plate

Nhãn hiệu phương tiện
Mark

Trọng tải (số ghế, tấn)
Weight (number of seat, ton)

Thời hạn đ nghị cấp phép
Date of requesting for transport permit

Số giấy phép vận tải bị mất, hỏng
Lost, damaged transport permit No.

Tuyến hoạt động
Route

Đim dừng nghỉ trên đường
Stops on roads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Người liên hệ để trả kết quả cấp phép: Họ tên: ……………… Điện thoại: ……………
Contact person: Full name: ………………….Tel: ………………………

 

 

Nơi nhận (Recipients):
- Cơ quan quản lý cấp phép (Transport permit managing authority);
- Lưu VP (Files)

…….., ngày ……tháng….năm…….
….., date……………….(dd/mm/yy)

Thủ trưởng đơn vị (Head of organization)
(Ký tên, đóng dấu) (signed and stamped)

 

PHỤ LỤC SỐ X

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP VẬN TẢI
Annex 10. Application form to extend the transport permit
(Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT
(I
ssued enclosed with Circular No.23/2012/TT-BGTVT dated 29 June 2012 of Ministry of Transport of Viet Nam)

Tên đơn vị vận tải
Transport Organization

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence-Freedom-Happiness
----------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP VẬN TẢI
APPLICATION FORM TO EXTEND THE TRANSPORT PERMIT

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải..............
To: Provincial Department of Transport...........

1. Người xin gia hạn (Full Name):..............................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Địa chỉ (Address):.................................................................................................................

3. Số điện thoại (Tel): ………………………………số Fax (Fax).....................................................

4. Địa chỉ Email (Email):............................................................................................................

5. Giấy phép vận tải loại (Transport permit class....): ......... do (cơ quan) (issued by) ..........cấp ngày (dated) ………….

6. Thời gian hết hạn hoạt động tại Việt Nam (the expiry date in Viet Nam):...................................

...............................................................................................................................................

7. Lý do xin gia hạn: (mô tả lý do không thể về nước theo quy định)..........................................
(Reason for extention: explain the reason why you can not come back your country in accordance with the regulation)     

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

8. Đề nghị xin gia hạn giấy phép vận tải để khắc phục sự cố trong thời gian: (mấy ngày) ……….từ ngày ………đến ngày ……………..
Proposal to extend the transport permit in order to resolve the problems from ………….to …………. (....days).

Trong thời gian được gia hạn tôi xin cam kết thực hiện nghiêm các nội dung quy định trong giấy phép vận tải.
During the extension period, I undertook to implement the contents regulated in the transport permit.

 

 

…….., Ngày ……tháng….năm…….
….., Date……………….(dd/mm/yyyy)
Người xin gia hạn (Organization, individual)
(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Signed, entered full name)

 

PHỤ LỤC XI

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI THÁC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐỊNH KỲ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

Tên doanh nghiệp, HTX: ………
Số: ……../………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…….., ngày   tháng   năm   

 

GIY ĐĂNG KÝ KHAI THÁC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
ĐỊNH KỲ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

Kính gửi: ………………………..

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:...........................................................................................

2. Địa chỉ:.............................................................................................................................

3. Số điện thoại: …………………………..số Fax:.....................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ………..ngày……/……/……. cơ quan cấp …….

5. Đăng ký khai thác vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc như sau:

Tnh/thành phố đi: …………….Tỉnh/thành phố đến: …………..

Bến đi: ……….............………..Bến đến: ……………..

Cự ly vận chuyển: …….km

Hành trình chạy xe:...................................................................................................................

Điểm dừng đỗ trên đường:.......................................................................................................

6. Danh sách xe:

TT

Biển kiểm soát xe

Tên đăng ký sở hữu xe

Loại xe

Số ghế

Năm sản xuất

Cửa khẩu xuất - nhập

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Doanh nghiệp, hợp tác xã cam kết:

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Giấy đăng ký khai thác vận tải định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những quy định ghi trong Hiệp định, Nghị định thư sửa đổi Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt - Trung.

 

 

Đại diện doanh nghiệp, HTX
(K
ý tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC XII

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐỊNH KỲ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

Tên Doanh nghiệp, HTX: ………
Số: …….……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TUYN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
ĐỊNH KỲ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

1. Đặc điểm tuyến:

Tên tuyến: …………………………………………đi.................................................... và ngược lại.

Bến đi:.....................................................................................................................................

Bến đến:..................................................................................................................................

Cự ly vận chuyển:……………..km.

Lộ trình:...................................................................................................................................

2. Biểu đồ chạy xe:

Số chuyến tài (nốt) trong .......…ngày/tuần/tháng.

a) Tại bến lượt đi: bến xe:.........................................................................................................

Hàng ngày có……nốt (tài) xuất bến như sau:

+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc ….. giờ

+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc ….. giờ

+ ……..

b) Tại bến lượt về: bến xe:........................................................................................................

Hàng ngày có…..nốt (tài) xuất bến như sau:

+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc ….. giờ

+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc ….. giờ

+ ……..

c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe ... giờ.

d) Tốc độ lữ hành: ……..km/giờ

e) Thời gian dừng nghdọc đường: ………phút

3. Các trạm dừng nghỉ trên đường:

a) Lượt đi từ Bến xe: ………………………..đến Bến xe:..............................................................

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc các nhà hàng được quy định trên tuyến Quc lộ và tnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ nhất...............................................................................................................

- Điểm dừng thứ hai.................................................................................................................

- Điểm dừng thứ ba:.................................................................................................................

b) Lượt về từ Bến xe: ………………………….đến Bến xe:...........................................................

(Yêu cầu ghi rõ trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng ngh hoặc các nhà hàng được quy định trên tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở tại).

- Điểm dừng thứ nhất...............................................................................................................

- Điểm dừng thứ hai.................................................................................................................

- Điểm dừng thứ ba:.................................................................................................................

c) Thời gian dừng, nghỉ từ …….đến ……..phút/điểm

4. Phương tiện bố trí trên tuyến

Số TT

Biển số xe

Trọng ti (ghế)

Năm sản xuất

Nhãn hiệu

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

5. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

a) Số lượng:

b) Điều kiện của lái xe:

- Có giấy phép lái xe phù hợp với xe điều khiển

- Có đủ điều kiện về sức khoẻ, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ

- Có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên

-..............................................................................................................................................

c) Điều kiện của nhân viên phục vụ trên xe

- Có đủ điều kiện về sức khoẻ.

- Có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị

- Nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên

-..............................................................................................................................................

6. Các dịch vụ khác

a) Dịch vụ chung chy xe trên tuyến:.........................................................................................

b) Dịch vụ đối với những xe chất lượng cao:.............................................................................

7. Giá vé

a) Giá vé:

- Giá vé suốt tuyến: ………………đồng/HK

- Giá vé chng (nếu có):……………đồng/HK

Giá vé

đồng/HK

Trong đó:

 

- Giá vé (*)

đồng/HK

- Chi phí các bữa ăn chính

đồng/HK

- Chi phí các bữa ăn phụ

đồng/HK

- Phục vụ khác: khăn, nước …

đồng/HK

(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm HK, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.

b) Hình thức bán vé

- Bán vé tại quầy ở bến xe:.......................................................................................................

- Bán vé tại đại lý:.............................................................. (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại).

- Bán vé qua mạng:...................................................................................... (địa chỉ trang Web)

 

Xác nhận của Sở GTVT

Đại diện doanh nghiệp, HTX
(Ký tên, đóng du)

 

PHỤ LỤC XIII

MẪU CHẤP THUẬN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐỊNH KỲ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
(Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

Cơ quan quản lý tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số         /……

…….., ngày   tháng   năm  

 

CHẤP THUẬN

KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐỊNH KỲ VIỆT - TRUNG

Tuyến: ………..đi …………và ngược lại

Giữa Bến xe ………….và Bến xe ……………

Kính gửi: ……………………..

Tổng cục ĐBVN (Sở Giao thông vận tải …….) nhận được công văn số ……./…….. ngày ……….. của …………….. về việc đăng ký khai thác vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc;

Thực hiện Điều ……… Thông tư số ……/2012/TT-BGTVT ngày ………….của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư và Thỏa thuận về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải đường bộ giữa hai nước Việt - Trung.

Tổng cục ĐBVN (Sở Giao thông vận tải ………..) thông báo như sau:

Chấp thuận cho phép ……………….được khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ Việt - Trung.

Tên tuyến: ………………đi………………và nguợc lại.

Bến đi:             Bến xe …………….

Bến đến:          Bến xe …………….

Số xe tham gia khai thác: …………………….

Thời hạn tham gia khai thác: 05 (năm) năm kể từ ngày ký văn bản chấp thuận.

Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày ký văn bản này …………phải đưa phương tiện vào triển khai thực hiện, quá thời hạn nêu trên giấy chấp thuận không còn hiệu lực.

Tổng cục ĐBVN (Sở Giao thông vận tải ..............) trân trọng đề nghị Vụ Vận tải đường bộ - Bộ GTVT Trung Quốc và Ty Giao thông vận ti …………..bố trí cho phương tiện theo danh sách nêu trên của ……………..được hoạt động tại Bến xe ………..

Tổng cục ĐBVN (Sở Giao thông vận tải ………..) yêu cầu………….ký hợp đồng khai thác với bến xe cho xe đã được Tng cục ĐBVN (Sở Giao thông vận tải) chấp thuận ở trên và tổ chức hoạt động vận tải khách trên tuyến theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC XIVa

MẪU GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI A
(Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

GHI CHÚ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa định kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo giấy phép này và phải chịu sự kim tra, kim soát của cơ quan có thm quyn.

- Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không thay cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được chuyển nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lãnh thổ hai nước Việt - Trung phải tuân theo Luật pháp quốc gia, quản lý hành chính, quy định về vận tải đường bộ và quy tắc giao thông của nước bên kia.

 

PHỤ LỤC XIVb

MẪU GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI B
(Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

GHI CHÚ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa định kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo giấy phép này và phải chịu sự kim tra, kim soát của cơ quan có thm quyn.

- Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không thay cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được chuyển nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lãnh thổ hai nước Việt - Trung phải tuân theo Luật pháp quốc gia, quản lý hành chính, quy định về vận tải đường bộ và quy tắc giao thông của nước bên kia.

 

PHỤ LỤC XIVc

MẪU GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI C
(Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

GHI CHÚ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa định kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo giấy phép này và phải chịu sự kim tra, kim soát của cơ quan có thm quyn.

- Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không thay cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được chuyển nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lãnh thổ hai nước Việt - Trung phải tuân theo Luật pháp quốc gia, quản lý hành chính, quy định về vận tải đường bộ và quy tắc giao thông của nước bên kia.

 

PHỤ LỤC XIVd

MẪU GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI D
(Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

GHI CHÚ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa định kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo giấy phép này và phải chịu sự kim tra, kim soát của cơ quan có thm quyn.

- Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không thay cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được chuyển nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lãnh thổ hai nước Việt - Trung phải tuân theo Luật pháp quốc gia, quản lý hành chính, quy định về vận tải đường bộ và quy tắc giao thông của nước bên kia.

 

PHỤ LỤC XIVđ

MẪU GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI E
(Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

GHI CHÚ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa định kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo giấy phép này và phải chịu sự kim tra, kim soát của cơ quan có thm quyn.

- Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không thay cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được chuyển nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lãnh thổ hai nước Việt - Trung phải tuân theo Luật pháp quốc gia, quản lý hành chính, quy định về vận tải đường bộ và quy tắc giao thông của nước bên kia.

 

PHỤ LỤC XIVe

MẪU GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI F
(Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

GHI CHÚ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa định kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo giấy phép này và phải chịu sự kim tra, kim soát của cơ quan có thm quyn.

- Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không thay cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được chuyển nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lãnh thổ hai nước Việt - Trung phải tuân theo Luật pháp quốc gia, quản lý hành chính, quy định về vận tải đường bộ và quy tắc giao thông của nước bên kia.

 

PHỤ LỤC XIVg

MẪU GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI G
(Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

GHI CHÚ

- Phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch), hàng hóa định kỳ hoặc không định kỳ và xe công vụ giữa hai nước phải có giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và hoạt động trên các tuyến đường bộ được hai nước mở cho vận tải đường bộ quốc tế.

- Giấy phép này viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Xe ô tô phải mang theo giấy phép này và phải chịu sự kim tra, kim soát của cơ quan có thm quyn.

- Giấy phép này chỉ dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch) và hàng hóa đường bộ quốc tế và xe công vụ, không thay cho giấy phép vận tải đường bộ trong nước của mỗi nước và không được chuyển nhượng cho người thứ ba sử dụng.

- Người lái xe hoạt động trên lãnh thổ hai nước Việt - Trung phải tuân theo Luật pháp quốc gia, quản lý hành chính, quy định về vận tải đường bộ và quy tắc giao thông của nước bên kia.

 

PHỤ LỤC XV

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

Tên doanh nghiệp, HTX: ……
Số: ………./…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…….., ngày   tháng   năm  

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG BỘ VIỆT TRUNG

(Thời gian từ ………….đến …………..)

Kính gửi: …………………………...................

1. Tên đơn vị:...........................................................................................................................

2. Địa chỉ:................................................................................................................................

3. Số điện thoại:……………………………………….số Fax:..........................................................

4. Địa chỉ Email........................................................................................................................

5. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách đường bộ Việt - Trung theo định kỳ:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Số tuyến tham gia khai thác

Tuyến

 

 

2

Số phương tiện được cấp phép

xe

 

 

3

Số chuyến xe thực hiện

Chuyến xe

 

 

4

Sản lượng khách vận chuyn

HK

 

 

6. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách theo hợp đồng hoặc bng xe du lịch:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Số phương tiện được cấp phép

Xe

 

 

2

Số chuyến xe thực hiện

Chuyến xe

 

 

3

Sản lượng khách vận chuyn

HK

 

 

7. Đề xuất, kiến nghị:................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC XVI

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

Tên doanh nghiệp, HTX: ……
Số: ………./…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…….., ngày   tháng   năm  

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ VIỆT TRUNG

Kính gửi: …………………………..

1. Tên đơn vị:...........................................................................................................................

2. Địa chỉ:................................................................................................................................

3. Số điện thoại:……………………………………….số Fax:..........................................................

4. Địa chỉ Email........................................................................................................................

5. Kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ giữa hai nước Việt – Trung:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Số phương tiện được cấp phép

Xe

 

 

2

Số chuyến xe thực hiện

Chuyến xe

 

 

3

Sản lượng hàng hóa vận chuyn

Tấn

 

 

6. Đ xuất, kiến nghị.................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC XVII

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT – TRUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

Sở GTVT ………….
Số: …………/………...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…….., ngày   tháng   năm  

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT - TRUNG NĂM ………

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Sở GTVT ……..báo cáo kết quả hoạt động vận tải đường bộ Việt - Trung trên đa bàn năm ……như sau:

1. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách đường bộ giữa hai nước Việt - Trung:

TT

Chỉ tiêu

Đơn v

Số lượng Vit Nam

Số lượng Trung Quốc

1

Tổng số Giấy phép vận tải quốc tế đã cấp

Giấy phép

 

 

 

Trong đó:

- Loại A

- Loại B

- Loại F

 

 

 

2

Số chuyến xe qua lại cửa khẩu

Chuyến xe

 

 

 

Trong đó:

- Xe vận tải hành khách định kỳ

- Xe vân tải hành khách không đnh kỳ

- Xe công vụ

 

 

 

3

Sản lượng khách vận chuyển

Hành khách

 

 

2. Kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ giữa hai nước Việt – Trung

TT

Chỉ tiêu

Đơn v

Số lượng Vit Nam

Số lượng Trung Quốc

1

Tổng số giấy phép đã cấp

Giấy phép

 

 

2

Trong đó:

- Loại C

- Loại G

 

 

 

3

Sản lượng hàng hóa vận chuyển

Tấn

 

 

3. Đề xuất, kiến nghị.................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

Lãnh đạo Sở GTVT ……..
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2012/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu23/2012/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2012
Ngày hiệu lực15/08/2012
Ngày công báo07/08/2012
Số công báoTừ số 485 đến số 486
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2012/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Nghị định thư


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Nghị định thư
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu23/2012/TT-BGTVT
    Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
    Người kýĐinh La Thăng
    Ngày ban hành29/06/2012
    Ngày hiệu lực15/08/2012
    Ngày công báo07/08/2012
    Số công báoTừ số 485 đến số 486
    Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật11 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Nghị định thư

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Nghị định thư