Thông tư 26/2021/TT-BGTVT

Thông tư 26/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 26/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2021/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2012/TT-BGTVT NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH, NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 22 tháng 11 năm 1994, Nghị định thư về việc sửa đổi Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 11 tháng 10 năm 2011 (sau đây gọi tắt là Hiệp định);

Thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 11 tháng 10 năm 2011 (sau đây gọi tắt là Nghị định thư);

Thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về xây dựng chế độ giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ký ngày 30 tháng 5 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Điều 1. Thay thế Phụ lục IVa ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Thay thế Phụ lục IVa bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2022.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ủy ban ATGTQG;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
Ứ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH BẾN XE HÀNG, BÃI ĐỐ XE
(Ban hành kèm th
eo Thông tư số 26/2021/TT-BGTVT ngày 29 tháng 11 năm 2021 Của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. Danh sách bến xe hàng, bãi đỗ xe phục vụ phương tiện trên các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước

TT

Tuyến

Bến xe, bãi đỗ xe

1

Huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) và cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) đến Cảng Phòng Thành (Quảng Tây) và ngược lại.

Bãi chuyển tải hàng hóa huyện Tiên Yên (Quảng Ninh)

2

Thành phố Lạng Sơn qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) và cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đến thành phố Bằng Tường (Quảng Tây) và ngược lại.

Bến xe Đồng Đăng (Lạng Sơn)

3

Thành phố Cao Bằng qua cặp cửa khẩu Tà Lùng (Việt Nam) và cửa khẩu Thủy Khẩu (Trung Quốc) đến huyện Long Châu (Quảng Tây) và ngược lại.

Bến xe hàng quá cảnh phường Sông Bằng (Cao Bằng)

4

Hai huyện Bảo Yên, Văn Bàn (Lào Cai) qua cặp cửa khẩu Lào Cai (Việt Nam) và cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) đến huyện Mông Tự (Vân Nam) và ngược lại.

- Bãi đỗ xe giao nhận hàng hóa tại Khu thương mại - công nghiệp Kim Thành.

- Bãi đỗ xe giao nhận hàng hóa tại Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải.

- Bãi đỗ xe giao nhận hàng hóa tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới.

- Bãi đỗ xe giao nhận tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

5

Hai huyện Bảo Yên, Văn Bàn (Lào Cai) qua cặp cửa khẩu Lào Cai (Việt Nam) và cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) đến thành phố Cá Cựu (Vân Nam) và ngược lại.

- Bãi đỗ xe giao nhận hàng hóa tại Khu thương mại - công nghiệp Kim Thành.

- Bãi đỗ xe giao nhận hàng hóa tại Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải.

- Bãi đỗ xe giao nhận hàng hóa tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới.

- Bãi đỗ xe giao nhận tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

6

Thị xã Sa Pa (Lào Cai) qua cặp cửa khẩu Lào Cai (Việt Nam) và cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) đến thành phố Cá Cựu (Vân Nam) và ngược lại.

- Bãi đỗ xe giao nhận hàng hóa tại Nhà máy Luyện đồng Lào Cai.

- Bãi đỗ xe xã Bản Vược, huyện Bát Xát.

II. Danh sách bến xe hàng, bãi đỗ xe phục vụ phương tiện trên các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước

(1) Tuyến Hải Phòng - Hà Nội qua cặp cửa khẩu Lào Cai/Hà Khẩu đến Côn Minh và ngược lại.

TT

Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

1

Bãi đỗ xe Đền Lừ

Hà Nội

2

Bãi đỗ xe Công ty CPVT ô tô số 1, Bãi đỗ xe Công ty cổ phần liên vận quốc tế Hoàng Anh Km1+100 đường 356.

Hải Phòng

2) Tuyến Hà Nội qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị/Hữu Nghị Quan đến Nam Ninh và ngược lại.

TT

Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

1

Bãi đỗ xe Đền Lừ

Hà Nội

2

Trung tâm Logistics-ICD Tiên Sơn

Bắc Ninh

(3) Tuyến Hà Nội qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị/Hữu Nghị Quan đến Thâm Quyến và ngược lại.

TT

Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

1

Bãi đỗ xe Đền Lừ

Hà Nội

2

Trung tâm Logistics-ICD Tiên Sơn

Bắc Ninh

(4) Tuyến Hà Nội - Lạng Sơn qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị/Hữu Nghị Quan đến Quế Lâm và ngược lại.

TT

Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

1

Bãi đỗ xe Đền Lừ

Hà Nội

2

Trung tâm Logistics-ICD Tiên Sơn

Bắc Ninh

(5) Tuyến Hạ Long - Hà Nội qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị/Hữu Nghị Quan đến Sùng Tả và ngược lại.

TT

Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

1

Bãi đỗ xe Đền Lừ

Hà Nội

2

Trung tâm Logistics-ICD Tiên Sơn

Bắc Ninh

(6) Tuyến Tuyên Quang - Hà Giang qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Thiên Bảo đến Châu Văn Sơn và ngược lại.

Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

Bến xe phía Nam Thành phố Tuyên Quang

Tuyên Quang

(7) Tuyến Tuyên Quang - Hà Giang qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Thiên Bảo đến Châu Văn Sơn - Côn Minh và ngược lại.

Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

Bến xe phía Nam Thành phố Tuyên Quang

Tuyên Quang

(8) Tuyến Hải Phòng - Hạ Long qua cặp cửa khẩu Móng Cái/Đông Hưng đến Nam Ninh và ngược lại.

Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

Bãi đỗ xe công ty CPVT ô tô số 1, Bãi đỗ xe Công ty cổ phần liên vận quốc tế Hoàng Anh Km1+100 đường 356

Hải Phòng

(9) Tuyến Lai Châu qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng/Kim Thủy Hà đến Mông Tự - Côn Minh và ngược lại.

Bến xe hàng, bãi đỗ xe

Tỉnh, thành phố

Bến xe tỉnh Lai Châu

Lai Châu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2021/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu26/2021/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2021
Ngày hiệu lực15/01/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2021/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 26/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 26/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu26/2021/TT-BGTVT
      Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
      Người kýLê Đình Thọ
      Ngày ban hành29/11/2021
      Ngày hiệu lực15/01/2022
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật3 ngày trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 26/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 26/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT

         • 29/11/2021

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/01/2022

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực