Quyết định 2069/2010/QĐ-UBND

Quyết định 2069/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1152/2010/QĐ-UBND quy định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Quyết định 2069/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1152/2010/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 1129/2012/QĐ-UBND mức bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 23/06/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 2069/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1152/2010/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2069/2010/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 06 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1152/2010/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 118/TTr-STNMT ngày 01 tháng 7 năm 2010.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang và các phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định số 1152/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 của UBND tỉnh Hà Giang như sau:

1. Sửa đổi một số nội dung tại Quy định (ban hành kèm theo Quyết định số 1152/2010/QĐ-UBND).

1.1. Sửa đổi khoản 2 Điều 5 bồi thường đối với cây trồng như sau

“2. Mức giá bồi thường về cây trồng được tính theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

Mức giá bồi thường cho cây lấy gỗ có sản phẩm thu hồi trong mục IV Phụ lục số 2 chỉ tính nhân công chặt hạ, vận chuyển.

Đối với sản phẩm thu hồi: Rừng thuộc hộ gia đình thì toàn bộ sản phẩm thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình; rừng thuộc các tổ chức thì toàn bộ sản phẩm thu hồi là tài sản của tổ chức, các tổ chức phải thu hồi và làm thủ tục thanh lý tài sản theo quy định.

Đối với các loại cây giống còn nhỏ, chưa đến tuổi trồng, phải di chuyển để giải phóng mặt bằng được bồi thường bằng 50% giá cây giống theo định mức lâm sinh của UBND tỉnh ban hành tại thời điểm gần nhất (đơn giá bồi thường áp dụng cho từng loại cây gồm có: công vận chuyện, bốc xếp và cây bị chết, hỏng do phải di chuyển).”

1.2. Sửa đổi mức giá bồi thường cây lấy gỗ tại các mục: đ, e, f và g của điểm 1, phần IV (cây lấy gỗ áp dụng cho rừng trồng), Phụ lục số 2 - Quy định về mức giá bồi thường về cây trồng như sau:

Số TT

Loại gỗ

Kích thước

ĐVT

Phân loại

Mức giá

1

Cây lấy gỗ thuộc nhóm I+II (Mật độ tối đa 1600 cây/ha)

đ

 

Từ 16 - 20 cm

Cây

Đ

80.000

e

Từ 11 - 15 cm

Cây

E

60.000

f

Từ 6 - 10 cm

Cây

F

40.000

g

Từ 3 - 5

Cây

G

30.000

2. Bổ sung một số nội dung của Quy định (ban hành kèm theo Quyết định số 1152/2010/QĐ-UBND).

2.1. Bổ sung phần đ vào điểm 3, phần III của Phụ lục số 2 - Quy định về mức giá bồi thường về cây trồng như sau.

Số TT

Loại cây

Đơn vị tính

Phân loại

Mức giá

3

Hóp, vầu, diễn

 

 

 

đ

< 5cm

cây

Đ

3.000

2.2. Bổ sung mục 1.4 vào điểm 1 của Phụ lục số 6 - Quy định về hỗ trợ di chuyển nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất mà phải di chuyển nhà ở.

Số TT

Chính sách hỗ trợ

Đơn vị tính

Mức hỗ trợ

1

Hỗ trợ di chuyển nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển nhà ở

1.4

Ngoài phạm vi huyện, thị xã nơi có đất bị thu hồi nhưng trong phạm vi tỉnh

đ/hộ

4.000.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; nội dung sửa đổi tại khoản 1, Điều 1 được thay thế nội dung có liên quan tại Quyết định số 1152/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 của UBND tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các tổ chức, người sử dụng đất có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trường Tô

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2069/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2069/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2010
Ngày hiệu lực16/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2069/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2069/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1152/2010/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2069/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1152/2010/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2069/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Trường Tô
       Ngày ban hành06/07/2010
       Ngày hiệu lực16/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2069/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1152/2010/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2069/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1152/2010/QĐ-UBND